Jump to content

Deccal Nasıl Tanınır? 2


Guest PinkSheker87
 Paylaş

Önerilen Mesajlar

Deccal Nasıl Tanınır? 2

 

 

Soru 1- Deccal insanları hangi yöntemlerle kandıracaktır?

 

Hadislerde verilen bilgilere göre Deccal'in kullanacağı propaganda taktikleri tarih boyunca inkarcıların başvurdukları yöntemler ile benzerlik gösterecektir. Kuran'da inkarcıların çeşitli yalanlarla toplumu Müslümanlar aleyhinde kışkırtmaya çalışmak sahte deliller oluşturmak insanları galeyana getirebilecek üsluplar kullanmak ve oluşabilecek infial ortamını şiddetlendirmek için yaygaracı bir üslup kullanmak gibi yöntemlere başvurdukları haber verilmektedir. Ayrıca hadislerde Deccal'in nefislerine uyabilmek için bahane arayan insanların bu ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla basın ve yayın araçlarını kullanarak propaganda yapacağına yönelik işaretler de yer almaktadır (En doğrusunu Allah bilir):

 

"Deccal çıktığında müthiş bir şekilde bağırır nara atar ki Doğu ve Batı'nın bütün halkı onu duyar." (İbni Kesir en-Nihaye 1:96)

 

"Deccal evlerinize girmiş çocuklarınızı esir almıştır" diye bir ses duyulacaktır." (Muhyiddin Arabi El Fütühatül Mekkiye I-XII 2:168; Şaban Döğen Mehdi ve Deccal Gençlik Yayınları 2. Baskı)

 

Bu ifadelerde Deccal'in kitle iletişim araçlarını kullanarak tüm evlere gireceği haber verilmektedir. Hadislerdeki işaretlere göre Deccal televizyon ve basın yolunu kullanarak ahlaksızlığın propagandasını yapıp salih iman sahiplerini karalamayı hedefleyecektir.

 

Soru 2- Deccal nasıl bir karaktere sahiptir?

 

Peygamberimiz (sav)'in Deccal'i tarif eden hadislerindeki tanımlar Kuran'da anlatılan suçlu-günahkar karakteri ile çok büyük benzerlik göstermektedir. Kuran'da kötü ahlak özellikleri olarak bildirilen yalancılık adaletsizlik acımasızlık zalimlik insanlar arasında bozgunculuk çıkarmak şiddet ve karmaşanın yayılması için çaba göstermek insanları din ahlakından uzaklaştırmak gibi inkarcılarda görülen özellikler Deccal'in de en belirgin özelliklerindendir. Bunun yanı sıra Deccal'in karakteri temelde nefse uyma üzerine kuruludur.

 

Soru 3- Deccal'in fitnesinin örnekleri nelerdir?

 

Yazımızın ilk bölümünde günümüzde Ortadoğu'da yaşanan savaşın Deccal'in fitnesinin bir parçası olabileceğini söylemiştik. Fakat bu fitnesinin tüm dünyayı saracağı bildirilen Deccal'in insanlığa vermeye çalıştığı zararın yalnızca bir örneğidir. Deccal'in sisteminin insanlara en büyük zarar veren yönü bu sistemin yeryüzünde bozgunculuk çıkarma huzur ve düzen bırakmama üzerine kurulu olmasıdır. Bozgunculuk çıkarmak çok geniş bir kavramdır. İnsanların huzurunu kaçıran güvenlik ve barış ortamını bozan her unsur bozgunculuktur.

 

Soru 4- Deccal'in bozgunculuk çıkarma yöntemi nedir?

 

Deccal'in temel vasfı bozgunculuk çıkarabilmek için şiddet terör ve anarşiyi körüklemesidir. Deccal'in yeryüzünde bozgunculuk ve karışıklık çıkarmak için kullandığı yöntemlerden biri de insanları aşırılığa yani fanatizme teşvik etmesidir. Bu sistemde insanlar inançları fikirleri ya da idealleri uğrunda aşırılığa gitmelerinin meşru olduğuna inandırılırlar. Uzlaşma ile ulaşılabilecek sonuçları ancak şiddete ve savaşa başvurarak elde edebilecekleri gibi yanlış bir fikre kapılırlar. Küçük bir olay yersiz bir öfke vahşi cinayetlerle acımasız saldırılarla neticelenebilir. Çünkü aşırılığa kayan insan çoğunlukla itidalden sağduyudan ve akılcılıktan uzaklaşır. Mantıklı kararlar veremez muhakemesini kaybeder. Sadece duyguları ile hareket edebilir. Tepkilerine ve üslubuna öfke ve hiddet hakim olur. Böylece şiddetin her türlüsünü hiç sorgulamadan ve vicdani rahatsızlık duymadan gerçekleştirebilecek tehlikeli gruplar ve bireyler ortaya çıkar. Oysa Kuran ahlakı insanları aşırılığa kaçmaktan ve haddi aşmaktan sakındırır. Allah bir ayetinde insanlara hevalarına kapılarak işlerinde aşırılığa gidenlere itaat etmemelerini bildirmekte ve iman edenleri Deccal'in bu tuzağına karşı uyarmaktadır:

 

".. Kalbini Bizi zikretmekten gaflete düşürdüğümüz kendi 'istek ve tutkularına (hevasına)' uyan ve işinde aşırılığa gidene itaat etme." (Kehf Suresi 28)

 

Soru 5- Deccal'in gizli ordusu kimlerden oluşuyor?

 

Yeryüzünde sinsice bozgunculuğu organize edecek olan Deccal bu amaçla gizli teşkilatların da desteğini alacaktır. Bediüzzaman Said Nursi Deccal'in masonluk gibi gizli teşkilatların desteğini alacağına şöyle dikkat çekmiştir:

 

"... Deccal... masonların komitelerini aldatıp müzaheretlerini (korumasını desteğini) kazandıklarından dehşetli bir iktidar zannedilir..." (Şualar s. 469)

 

Üstad'ın da belirttiği gibi Deccal dünya masonluğunu bir nevi gizli ordusu olarak kullanacaktır. Bu gizli teşkilatın toplantılarında Deccal'in önderliğinde Müslümanların aleyhinde gizli kararlar alınıp uygulamaya konulacaktır. Nitekim dünyanın farklı köşelerinde Müslümanları hedef alan baskının zorun ve saldırıların birbiriyle benzerliği herkes tarafından kabul edilmektedir. Bu söz konusu eylemlerin tek merkezden yönlendirildiğinin önemli bir delilidir.

 

Bediüzzaman Said Nursi Deccal'in İslam dünyasını baskı altına alacağını salih Müslümanlara zor ve çetin günler yaşatacağını sözlerinde şu şekilde bildirmiştir:

 

<İ>"... Deccal gibi nifak (ikiyüzlülük) ve zındıka (küfür) başına geçecek eşhas-ı müdhişe-i muzırraları (zarar veren müthiş şahısları) ... beşerin hırs ve şikakından (iki yüzlülüğünden) istifade ederek az bir kuvvetle nev-i beşeri (insanları) herc-ü merc (darmadağın) eder ve koca alem-i İslam’ı esaret altına alır." (Hizmet Rehberi s.86)

 

Üstad'ın açıklamalarından anlaşıldığı üzere Deccal iman etmeyenleri ve münafıkları Müslümanların aleyhinde birleştirecek ve onların önderliğini yapacaktır. İnsanları haktan uzaklaştırmak için de bu tür insanların hırslarından ve iki yüzlülüklerinden faydalanacaktır. Bu yolla kargaşa ve fitnelere neden olacaktır.

 

Soru 6- Deccal neye göre hareket eder?

 

Deccal şeytanın telkinleriyle hareket eder. Deccal'in yardımcısı ve dostu şeytandır. Peygamber Efendimiz (sav) Deccal'in şeytandan ve dostlarından yardım alacağını bildirmiştir. Kuran'da ise şeytanın hakimiyeti altına girmiş insanların durumu şöyle haber verilir:

 

"Kim Rahman (olan Allah)ın zikrini görmezlikten gelirse Biz bir şeytana onun 'üzerini kabukla bağlattırırız' artık bu onun bir yakın dostudur." (Zuhruf Suresi 36)

 

Deccal Allah'tan korkacağına imansızlığının bir göstergesi olarak şiddetle şeytandan korkarak onun emirlerini yerine getirir. Ayrıca yeryüzünde bozgunculuk çıkarmak şiddeti ve terörü teşvik etmek insanların kanını dökmek insanları kötülüğe yönlendirmek için de şeytandan emir almaktadır.

 

Soru 7- Deccal'e uyanların ortak özelliği nedir?

 

Deccal'e uyanların ortak özelliği şeytani mantıkla hareket ediyor olmalarıdır. Deccal'in insanlara iyi olarak tanıttığı değerler aslında onların kötülüklerine ve hatta felaketlerine neden olacak şeylerdir; onlara kötü gibi gösterdiği değerler ise aslında onların iyiliklerine ve menfaatlerine olan şeylerdir. Ne var ki insanların büyük bir kısmı olayları Kuran ahlakına ve Peygamberimiz (sav)'in sünnetine göre değerlendirmedikleri için Deccal'in kendilerini iyiliğe çağırdığını sanarak ona tabi olacak ve asıl tabi olmaları gerekenlerden de yüz çevireceklerdir. Bu kişiler Deccal'in savaşında müminlerin karşısında onun yanında yer alacaklardır. Bunun ne kadar büyük bir hata olduğunu ise Deccal'in oluşturduğu zulüm ortamı sayesinde anlayacaklardır. Bu nedenledir ki Peygamberimiz (sav) insanları uyarmış ve onların Deccal'in kötü olarak gösterdiği şeyin iyi olduğunu bilerek hareket etmeleri gerektiğini şöyle bildirmiştir:

 

"Deccal çıkar. Beraberinde su ve ateş vardır. İnsanların su olarak gördüğü yakıcı bir ateştir. İnsanların ateş olarak gördükleri de soğuk ve tatlı bir sudur." (Müslim Büyük Fitne Mesih-i Deccal Saim Güngör s. 13)

 

Deccal sisteminde insanların kötüyü iyi görmelerine verilebilecek en çarpıcı örneklerden biri şiddetin çatışmaların ve kavgaların olağan karşılanmaya başlanmasıdır. İnsanlar isteklerini elde etmenin güya en etkili yolunun şiddete başvurmak olduğuna kendilerini ve çevrelerini inandırırlar. Masum insanları katleder hiçbir suçu olmayan insanlara zarar verirken bunları kendilerince hak bir mücadele için yaptıklarını düşünürler. Terör örgütlerinin üyeleri ile ya da dünyanın çeşitli bölgelerinde savaş ve çatışmalara neden olan insanlardan biri ile görüşüldüğünde hepsi şiddete başvurmakta sözde ne kadar haklı olduklarını anlatacaklardır. Oysa bu büyük bir yanılgı ve zalimliktir. Masum ve savunmasız insanlara karşı şiddete başvuran hiçbir mücadele haklı değildir. Bu yanılgının temelinde ise söz konusu kişilerin şeytana ve onun bir uzantısı olan Deccal'e uyuyor olmaları diğer bir deyişle şeytanın mantığı ile hareket ediyor olmaları vardır. Oysa herşeyin Yaratıcısı olan Allah insanlara şeytanın yolunu izlememelerini emretmiştir. Allah bu emrini bir ayette şu şekilde bildirmektedir:

 

"Gerçek şu ki şeytan sizin düşmanınızdır öyleyse siz de onu düşman edinin. O kendi grubunu ancak çılgınca yanan ateşin halkından olmaya çağırır." (Fatır Suresi 6)

 

Soru 8- Deccal nerede saklanıyor?

 

Geçtiğimiz ay -hadisler ışığında- Deccal'in faaliyet merkezinin Mescid-i Aksa ve çevresi olacağını belirmiştik. Bu bilgiyi destekleyen bir başka hadise göre ise Deccal kayalık bir mevkiden çıkacaktır:

 

".... (Deccal) kayalık bir mevkiden çıkacaktır da sağ tarafa ve sol tarafa (yani her tarafa ordular göndermek suretiyle) en süratli şekilde şiddetli fesatlar yapacaktır." (Sünen-i İbni Mace; İmam Şarani Ölüm Kıyamet Ahiret ve Ahir Zaman Alametleri Bedir Yayınevi s. 493-494)

 

Nitekim Kudüs'teki Harem-i Şerif bölgesinin altı kayalık bir yapıdadır. Peygamberimiz (sav)'in üzerine basarak Miraca yükseldiği sonradan üzerine Kubbet-üs Sahra'nın inşa edildiği belirtilen kutsal kaya Hacer-i Muallak da burada bulunmaktadır. Hadiste bildirilen kayalık bölgenin Kubbet-üs Sahra ve Mescid-i Aksa'nın bulunduğu Harem-i Şerif olması ve Deccal'in burada saklanıyor olması muhtemeldir.(En doğrusunu Allah bilir.)

 

Arazinin kayalık olması Mescid-i Aksa' nın altında istenilen şekilde alanlar oluşturulmasını sağlamaktadır. Bilindiği gibi Mescid-i Aksa'nın altında 1990'ların ortasından itibaren sürekli kazı çalışmaları yapılmaktadır. Mescid-i Aksa'nın bulunduğu alan Yahudilerin de geçmişte Hz. Süleyman'ın sarayının bulunduğunu öne sürdükleri yerdir. Yahudilerin inancına göre Hz. Süleyman'ın sarayı kıyametten önce Mesih geldiğinde yeniden inşa edilecektir. Deccal'in bazı Yahudilerin inançlarını suistimal edip Hz. Süleyman'ın mabedini yeniden inşa edeceğini söyleyerek burada gizli bir mabed kurmuş olması kuvvetle muhtemeldir.

 

Soru 9- Deccal'in yürüttüğü savaşın bir sonraki adımı ne olacak?

 

Daha önce de belirttiğimiz gibi Deccal bazı Hıristiyan toplumlarına Mesih’in ortaya çıkışı için suni birtakım kıyamet alametleri oluşturulmasını telkin etmekte ve bu suni alametleri gerçekleştirmeleri için onları teşvik etmektedir. Bu şartlar oluştuğunda ise Deccal kurduğu sahte düzenin bir gereği olarak bu sefer de Suni Mesih iddiasını ortaya atacaktır. Hz. İsa’nın gelişinden önce pek çok sahte Mesih ortaya çıkacaktır ancak Mesih Deccal bunların en şiddetlisi olacaktır. Hadislerin işaretlerine göre Hıristiyanlar ve Yahudiler arasından etkisi altına aldığı birtakım gruplar bu olayı organize edecek ve Deccal'i insanlara Hz. İsa olarak sunacaklardır.

 

Peygamberimiz (sav)’in hadislerinde Deccal'in önce peygamberlik bunun ardından da sözde ilahlık (Allah'ı tenzih ederiz) iddiasında bulunacağı şöyle haber verilmiştir:

 

"(Deccal) Çıktığı zaman ... herkes onu sahici bir mürşit sanıp peşine takılacak sonra Küfeye gelince aynı şekilde çalışmalarını sürdürecek derken peygamberlik iddia edecek... Bunu gören akıl sahibi kişiler ondan ayrılacaklar... Daha sonra uluhiyet (ilahlık) davasında bulunacak... Haşa Ben Allah'ım diyecek.... (Taberani bunu Sahabi olan b. Mutemerden böyle rivayet etmiştir.") (Medineli Allame Muhammed B. Resul El- Hüseyni El Berzenci Kıyamet Alametleri s. 212)

 

İmam Şarani ise Deccal’in sözde ilahlık iddiasıyla milletleri etkisi altına alacağını şöyle haber vermiştir:

 

<İ>"Deccal bir milletin yanına gelerek onları (kendi batıl yoluna) davet eder. O millet de Deccal(in ilah olduğun)a iman edip kendisine icabet ederler." (İmam Şarani Ölüm Kıyamet Ahiret ve Ahir Zaman Alametleri s. 491)

 

Tüm bu bilgilerden Deccal'in insanlara kendisini önce yalnızca bir yol gösterici olarak tanıtacağı sonrasında ise sözde Mesihliğini ve ardından ilahlığını (Allah’ı tenzih ederiz) ilan edeceği anlaşılmaktadır.

 

Soru 10- Deccal'in fitnesi nasıl yok olacak?

 

Peygamber Efendimiz (sav) başta Mesih Deccal'in fitnesi olmak üzere tüm ahir zaman fitnelerinin Hz. İsa vesilesiyle yok edileceğini müjdelemiştir. Hadislerde haber verildiği üzere Hz. İsa yeniden yeryüzüne dönecek Hz. Mehdi ile buluşacak ve ardından Beytü'l Makdis'te Deccal'le karşılaşacak ve Deccal Hz. İsa tarafından ortadan kaldırılacaktır. Hadislerde şu şekilde bildirilmektedir:

 

"İşte o sırada Allah'ın düşmanı olan Deccal Mesih Hz. İsa’yı görünce tuzun suda erimesi gibi erir gider..." (Sahih-i Müslim c. 4/2221; İmam Şarani Ölüm Kıyamet Ahiret ve Ahir Zaman Alametleri Bedir Yayınevi s.444)

 

"... Deccal ortalığa fitne saçarken Cenabı Hak Mesih Meryem oğlu İsa’yı gönderir... Nefesini idrak eden her kafir mutlaka yok olur. İsa (a.s) Deccal ile Lüdd kapısında (Beytül Makdis'e (Mescid-i Aksa) yakın bir belde) karşılaşır ve onu yok eder." (Sahih-i Müslim; Büyük Fitne Mesih-i Deccal Saim Güngör s. 104)

 

Bediüzzaman ise Deccal'in hile ve aldatmacalarının insanları etkisi altına alan yalanlarının Hz. İsa vesilesiyle nasıl ortadan kaldırılacağını şöyle açıklamaktadır:

 

"Sihir ve manyetizma ve ispirtizma gibi istidraci (hipnoz ve ruhlarla bağlantı tarzındaki sahte mucizeleriyle) harikalarıyla kendini muhafaza eden (koruyan) ve herkesi teshir eden (büyüleyip etkisi altına alan) o dehşetli Deccal'i yok edebilecek mesleğini değiştirecek; ancak harika ve mucizatlı ve umumun makbulü (kabul ettiği) bir zat olabilir ki o zat en ziyade alakadar ve ekser (tüm) insanların peygamberi olan Hz. İsa Aleyhisselam'dır." (Şualar s. 592)

 

Üstad'ın da belirttiği gibi Deccal birtakım yalan mucizelerle insanları kandırdığı şeytanların desteğiyle hareket ettiği ve bazı olağanüstü işler yaptığı için Deccal'in yenilmesi ancak Hz. İsa vesilesiyle olacaktır. Hz. İsa'nın Hz. Mehdi ile birlikte Deccal'in fitnesini yok etmesi Allah'ın izniyle çok hızlı ve kolay olacaktır.

 

Unutulmaması Gereken Çok Önemli Bir Husus

 

Kuran'da pek çok ayette iman etmeyenlerin kurdukları tüm tuzakların bozulacağı bildirilmiştir. Allah insanları denemek salih olanları ortaya çıkarmak onları eğitmek inkarcıların da küfrünü göstermek gibi pek çok hikmet gereğince şeytanın yeryüzündeki faaliyetlerini ve dolayısıyla Deccaliyet sistemini de yaratmıştır. Ancak Deccaliyet mutlak mağlup olacak şekilde yaratılmıştır. İnkar edenlerin tuzakları Allah'ın izni ile hiçbir zaman başarıya ulaşamayacak tuzaklardır. Bir ayette bu sır şöyle haber verilir:

 

"Gerçek şu ki onlar hileli-düzenler kurdular. Oysa onların düzenleri dağları yerlerinden oynatacak da olsa Allah Katında onlara hazırlanmış düzen (kötü bir karşılık) vardır." (İbrahim Suresi 46)

 

Aynı son Deccal'in kurduğu tuzaklar ve doğrudan Deccal'in fikir sistemi için de geçerlidir. Bu sistem de insanları Allah'ın yolundan alıkoyabilmek için kurulmuş özel bir tuzaktır. Kurulan tuzaklar ne kadar büyük oluşturulan plan ne kadar kapsamlı ve etkili olursa olsun hepsi Allah'ın kontrolü altındadır. Deccal de onun kurduğu tuzaklar da yalnızca Allah'ın dilemesi ile vardır. "Allah dilemedikçe siz dileyemezsiniz..." (İnsan Suresi 30) ayetiyle de buyrulduğu gibi Allah dilemedikçe hiç kimse hiçbir güç hiçbir şer odağı bir şey dileyemeyeceği gibi ne bir tuzak kurmaya ne de bu tuzağı hayata geçirmeye güç yetirebilir.

(makale harun yahya)

 

Yorum bağlantısı
Diğer sitelerde paylaş

Sohbete katıl

Şimdi mesaj yollayabilir ve daha sonra kayıt olabilirsiniz. Hesabınız varsa, şimdi giriş yaparak hesabınızla gönderebilirsiniz.

Misafir
Bu konuyu yanıtla...

×   Farklı formatta bir yazı yapıştırdınız.   Lütfen formatı silmek için buraya tıklayınız

  Only 75 emoji are allowed.

×   Bağlantınız otomatik olarak gömülü hale getirilmiştir..   Bunun yerine bağlantı şeklinde gösterilsin mi?

×   Önceki içeriğiniz geri yüklendi.   Düzenleyiciyi temizle

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

 Paylaş

  • Benzer Konular

    • Deccal Nasıl Tanınır? -3-

      1- Deccal dininin mezhepleri nelerdir?   İlk bölümde Deccaliyetin kendi içinde mezhepleri bulunan bir fikir sistemi olduğundan bahsetmiştik. Nitekim geride bıraktığımız yüzyılı incelediğimizde Darwinizm'den hayat bulan iki önemli ideolojinin insanlık üzerinde yıkıcı etkileri olduğunu görürüz: Komünizm ve faşizm.   Bu iki ideoloji Deccal dininin iki ana mezhebi olarak kabul edilebilir. Her iki ideolojinin de kurucuları ve liderleri günümüzde Deccal'in fikri sisteminin temeli olan Darwinizm'

      , Yer: İslamiyet

×
×
  • Yeni Oluştur...