Jump to content

Adem Topraktan Yaratılmadı?


Guest shadow
 Paylaş

Önerilen Mesajlar

şaşırdınız sanırım,kuranda ki Adem,daha dün ki yatarılan adem dir,5 bin yıllık olsun hadi 100 bin yıllık Adem olsun,oysa ilk bulunan insan fosili hiç değişikliğe uğramadan bulunmuştur.bu fosil ispanyada bulunmuş vede 900 bin yıllıktır,şimdi siz hala nasıl olurda topğraktan yaratıldık dersiniz.kuranda toprak kelimesi sadece bir mecazdır(boyuna kadar toprağa batmak,boyuna kadar çamura batmak,ölü

lerin yeri neresidir toprak dimi)ne demişti;ben bir haife yaratacağım(insan yaratacağım demedi;çünki, zaten yeryüzünde insan vardı.akıl her yaşta kemale erer vede olgunlaşır)kurandaki ademden önce halifelikj düzeyinde hiiç bir insanda açılım olmamıştı,taki, kurandaki kişi olan Ademe kadar...iyi düşününüz hemen afaroz etmeyiniz.kurandaki çok ayetler mecazdır.neden mi?siz bu devirde ki tüm gelişmeleri bir kitapta tıoplasanız vede 1400 sene evveline gi,diniz ve o insanların önüne bu kitabı koyunuz size ne derlerdi bir düşününüz...kuranda öyle semboller var ki akla durgunluk vermekte...

Yorum bağlantısı
Diğer sitelerde paylaş

şaşırdınız sanırım,kuranda ki Adem,daha dün ki yatarılan adem dir,5 bin yıllık olsun hadi 100 bin yıllık Adem olsun,oysa ilk bulunan insan fosili hiç değişikliğe uğramadan bulunmuştur.bu fosil ispanyada bulunmuş vede 900 bin yıllıktır,şimdi siz hala nasıl olurda topğraktan yaratıldık dersiniz.kuranda toprak kelimesi sadece bir mecazdır(boyuna kadar toprağa batmak,boyuna kadar çamura batmak,ölü

lerin yeri neresidir toprak dimi)ne demişti;ben bir haife yaratacağım(insan yaratacağım demedi;çünki, zaten yeryüzünde insan vardı.akıl her yaşta kemale erer vede olgunlaşır)kurandaki ademden önce halifelikj düzeyinde hiiç bir insanda açılım olmamıştı,taki, kurandaki kişi olan Ademe kadar...iyi düşününüz hemen afaroz etmeyiniz.kurandaki çok ayetler mecazdır.neden mi?siz bu devirde ki tüm gelişmeleri bir kitapta tıoplasanız vede 1400 sene evveline gi,diniz ve o insanların önüne bu kitabı koyunuz size ne derlerdi bir düşününüz...kuranda öyle semboller var ki akla durgunluk vermekte...

 

ilk insanın adem olmadığını bence de doğrudur.çünkü ALLAH meleklerine ademi kendisine hilafe atayacağını söylediği zaman melekler

 

Bakara suresi ayet 30

Hani Rabbin, Meleklere: "Muhakkak ben, yeryüzünde bir halife var edeceğim" demişti. Onlar da: "Biz seni şükrünle yüceltir ve (sürekli) takdis ederken, orada bozgunculuk çıkaracak ve kanlar akıtacak birini mi var edeceksin?" dediler. Allah: "Şüphesiz sizin bilmediğinizi ben bilirim" dedi.

 

bu ayete göre melekler insanın bozguncu bir canlı olduğunu bildiğine göre ,yeryüzünde kan döktüğünü bildiğini göre demekki modern insan olan Adem den öncesi de dünyada mevcuttu.ancak topraktan mı neyden yaratıldık o konuda brsey dıyemeyecegım.fakat son söylediğiniz her zaman benim de söylediğim birşeydir: kuranı kerim mecazlarla doludur ve eğer ki 1400 sene önce bazışeyler semboleştirilmeden anlatılsaydı hiçkimsenin havsalası almazdı

Yorum bağlantısı
Diğer sitelerde paylaş

Kur'an'ın zaten mecazlı bir yönünün olduğu inkar edilemez. Çünkü chivasregal'in dediği gibi indiği dönemde o şekilde anlatılsaydı anlaşılmazdı. Mecaz her dönemde anlaşılabilir bir yapıdadır. Çünkü rahatça yorumlanabilir.

 

Velhasıl Adem olayına gelecek olursak topraktan yaradılış meselesinde de mecaz vardır. Çünkü Allah Adem'i direk yaratabilirdi. Toprağa mı ihtiyacı var Allah'ın? Hayır. Anlatılmak istenen bir durum var. Bir hikmet var.

 

Sizin teoriniz bir nevi insansılar tarzıyla 'Ahmet Hulusi'ye benziyor. Yani evrimle İslam'ın zıt olmadığı noktası.

 

Halife olayında İslam alimlerinin çoğunun yorumladığı Cin meselesini çürütebilirseniz dediğiniz doğru olabilir. Yani dünya yönetimi çoğuna göre cinlerdeyken bize geçtiği için insanoğlu 'halife' olarak adlandırılmıştır.

Yorum bağlantısı
Diğer sitelerde paylaş

Bakara suresi ayet 31

Ve Adem'e isimlerin hepsini öğretti. Sonra onları meleklere yöneltip: "Eğer doğru sözlüyseniz, bunları bana isimleriyle haber verin" dedi.

 

Allah Âdeme insan soyunun, meleklerin ve her şeyin ismini öğretti. Sonra bu isimleri meleklere göstererek şöyle dedi: "Ey meiekler, yeryüzünde sizi halife yaparsam beni teşbih sedeceği.niz ve beni yücelteceğiniz, sizin dışınizda-kilerden halife seçersem, onların soylarının bana isyan edecekleri, yeryüzünde bozgunculuk çıkarıp kan dökecekleri iddianızda doğru iseniz şunlann isimlerini bana söyleyin."

 

Aslında melekler de, Allah'ın ilminin her şeyi kuşattığını ve yaptığı her işte hüküm ve hikmet sahibi olduğunu çok iyi bilmekteydiler. Fakat Allah teaîa, onların da bilmedikleri şeyleri Uz. Âdemin bildiğnini onlara göstererek, Hz. Ademin, yeryüzünde halife olmaya onlardan daha layık olduğuna işaret buyurdu.

 

"Âdem" ismi, Said b. Cübeyr, Abdullah b. Abbas, Abdullah b. Mes'ud. Ebu Musa el-eş'arî ve diğer bir kısım sahabilere göre kökünden türemiş bir kelime olup aslında "Yüz" veya "Deri" anlamına gelmektedir. Hz. Âdeme bu ismin verilmesinin sebebi, onun toprağının, yerin yüzünden alınma-smdandır.

 

Abdullah b. Abbas, Abüulah b. Mes'ud ve diğer bir k ısım sahabiierden, bu hususta şunları söyledikleri rivayet edilmiştir: "Ölüm meleği olan Azrail, Âdemin toprağını almak için yeryüzüne gönderilince O Âdemin toprağım, yemi yüzünden çeşitli yerlerden aldı. Birbirine karıştırdı. Aldığı toprak, kırmızı, beyaz ve siyah gibi renklerdeydi. Bu nedenle Âdemin soyundan gelen insanlar çeşitli renklerde oldular. Âdeme de "Deri" ve "Yüz" mânâsına gelen "Adem" adı verildi. Çünkü onun toprağı, yerin yüzü ve derisi durumunda olan bir topraktı.

 

Ebu Musa el-Eş'ari , bu hususta Resulullah (s.a.v.)'in şöyle buyurduğunu rivayet etmektedir.

"Şüphesiz ki Allah Âdemi, yeryüzünün bütününden aldığı, bir avuç topraktan yarattı. Bu sebeple Âdemin soyundan gelen evlatları, yeryüzünün şeklinde oldu. Onlardan bazıları kırmızı, bazıları beyaz, bazıları siyah bazıları da bunlann arası bir renkte oldu. Bazıları ovalar gibi yumuşak bazıları kayalar gibi sert, bazıları kötü bazıları iyidir.

 

Müfessirler, Allah tealanın, önce Hz. Âdeme öğretip daha sonra da meleklere sorduğu isimlerden neyi kastettiği hakkında farklı görüşler zikretmişlerdir.

 

a- Abdullah b. Abbas, Said b. Cübeyr, Katade ve Hasan-ı Basriden nakledilen bir görüşe göre burada, öğretildiği zikredilen isimlerden maksat, bütün eşyanın ismidir. Bu huusta Dehhak, Abdullah b. Abbasın şöyle dediğini rivayet etmektedir. "Allah Âdeme bütün isimleri öğretti. Bu isimler bugün insanların, varlıkları tanımak için kullandığı isimlerdir. Mesela: "İnsan, hayvan yeryüzü, ova, deniz, dağ, merkep vb. şeylerin adları gibi isimlerdir." Mücahid de: "Allah Ademe her şeyin ismini öğretmiştir. Hatta, karganın, güvercinin ismini bile." Said b. Cübeyr: "Allah Âdeme her şeyin ismini öğretmiştir, hatta devenin, sığırın, koyunun ismini bile." demiştir. Said b. Mabed, Abdullah b. Abbasın şöyle dediğini rivayet etmiştir: "Allah Âdeme bütün eşyanın ismini öğretti. Çanak ve çömleğin adını, hatta yellenmeyi bile öğretti." demiştir.

 

b- Rebi' b. Enes ise, burada Âdeme öğretilen isimlerden maksadın, meleklerin isimleri olduğunu söylemiştir.

 

c- İbn-i Zeyd de, Allah tealanın, Hz. Âdeme öğrettiği isimlerden maksadın. Âdemin zürriyetinin isimleri olduğunu söylemiştir.

 

Taberi, âyet-i kerimede geçen ve "Onlar" anlamına gelen zamiri kullanıldığından ve bu zamirin de sadece insanlar ve melekler için kullanıldığından, buradaki isimlerden maksadın, meleklerin ve Âdem soyunun isimleri olduğunu söylemenin daha doğru olacağını ifade etmiştir.

 

Taberi, insan ve melekler yanında, diğer varlıklar da kastedildiği zaman zamiri Kur'an-ı kerimde kullanılmış ise de aslında bu zamirin insan ve melekler için kullanılması daha doğru olduğundan, buradaki isimlerden maksadın meleklerin isimleri olduğunu söylemenin de daha evla olacağını beyan etmiştir.

 

Taberi, Abdullah b. Abbasın, "Buradaki isimlerden maksat, bütün eşyanın ismidir." derken, Übey b. Kâ'b'ın bu âyeti şeklindeki kıraat a dayanarak söylemiş olabileceğini beyan etmiştir. Buna göre zamiri zikredilmiştir. Bu zamir de canlı ve cansız bütün varlıklar için kullanılan bir zamirdir.

 

Âyeti kerimede: "Sonra onları meleklere göstererek şöyle dedi." Duyurulmaktadır. Burada geçen "Onlar" ifadesinden maksat, daha önce de belirtildiği gibi, Abdullah b. Abbas Abdullah b. Mes'ud, Katade ve Mücahide göre. bütün eşyanın ismidir. İbn-i Zeyd'e göre. Âdemin soyundan gelen bütün insanların ismidir.

 

Ayet-i kerimede: "Eğer doğru söylüyorsanız." ifadesi zikredilmektedir. Müfessirler, melekerin hangi hususta doğru söyledikleri meselesinde farklı görüşler zikretmişlerdir.

 

Dehhakın Abdullah b. Abbastan rivayet ettiğine göre İbn-i Abbas, âyetin bu bölümünü şöyle izah etmiştir: "Eğer sizler benim yeryüzünde halife yaratmayacağım sözünüzde doğru söylüyorsanız şunlann isimlerini bana bildirin."

 

Ebu Mâlik ve Ebu Salih'in İbn-i Abbastan, Mürrenin de İbn-i Mes'ud dan ve diğer bir kısım sahabilerden naklettiğine göre, onlar âyetin bu bölümünü şu şekilde izah etmişlerdir: "Sizler, Âdemoğuİlannın, yeryüzünde bozgunculuk yapacakları ve kan dökecekleri iddianızda doğru iseniz şunların isimlerini bana bildirin."

 

Hasan-i Basri ve katade ise âyetin bu bölümünü şu şekilde izah etmişlerdir: "Eğer sizler benim yaratacağım her mahluktan daha bilgili olacağınız iddiamzda doğru iseniz şunlann isimlerini bana bildirin."

 

Taberi bu izahlardan ikinci izah tarzının daha isabetli olduğunu söylemiş ve bu izaha göre âyetin mânâsının şöyle olduğunu izkretmiştir;"Ey, "Sen bizi bırakıp ta yeryüzünde bozgunculuk yapacak ve kan dökecek birisini mi yarat-caksın? Halbuki biz seni överek teşbih edeyor ve tenzih ediyoruz." diyen melekler, eğer sizler." Bizim dışımızda birini yeryüzünde halife yaparsan, onun soyu sana isyan eder, yeryüzünde bozgunculuk yapar ve kan döker. Halifeyi bizden yapacak olursan o halife sana itaat eder, emirlerine uyar ve seni teşbih ve tenzih eder" iddianızda doğru iseniz, şunlann isimlerini bana söyleyin bakayım." Eğer sizler, bunlar gözününüzn önünde mevcut oldukları halde isimlerini bilemezseniz ve sizin dışınızda birisi de benim kendisine öğretmemle bunları bilecek olursa, sizler gözünüzün görmediği ve henüz meydana gelmeyen şeyleri nereden bileceksiniz? O hakle bilmediğiniz bir şeyi bana sormayın. Çünkü ben sizin için de diğer yaratıklarım için de neyin daha uygun olduğunu çok iyi bilmekteyim.

 

Taberi diyor ki:

"Allah tealanın bu âyet-i kerimede meleklere sitem etmesi, oğlunun niçin suda boğulduğunu soran Nuh'a, şu âyetlerde sitem etmesi gibidir. ""Nuh rabbinc nidc ederek "Ey rabbim, şüphesiz ki oğlum ailemden-di. Senin, ailemi helak etmeme vaadin haktır. Sen de hükmedenlerin en adilisin." dedi." "Allah şöyle dedi: "Ey Nuh, o senin ailenden değildir. Çünkü o, iyi olmayan bir amel sahibidir. O halde bilmediğin bîr şeyi benden isteme. Cahillerden olınayasın diye sana öğüt veriyorum." "Nuh dedi ki: "Ey rabbim, bundan sonra gerçek yüzünü bilmediğim bir şeyi senden istemekten sana sığınırım. Eğer beni affetmez, rahmetinle esirgemezsen hüsrana uğrayanlardan olurum.

Melekler de hata ettiklerini anlayınca Allah'a tevbe etmişler

Yorum bağlantısı
Diğer sitelerde paylaş

Ve Adem'e isimlerin hepsini öğretti. Sonra onları meleklere yöneltip: "Eğer doğru sözlüyseniz, bunları bana isimleriyle haber verin" dedi.

 

Allah meleklere öğretmeden mi soruyor ? Yoksa öğretmesine rağmen melekler ögrenemiyor mu ?

 

--- Sonraki mesaj ---

 

Kuranla ve Hadislerle Hz.Ademin ilk insan olduğu kesindir.Bence fazla kurcalayıp insanların kafalarını karıştırmayın derim.

 

İlk insan Hz.Adem'dir. Buna karşı birşey söylenemez. Arkadaş insan halife ise insandan önce ne var diye sorguluyor ?

Yorum bağlantısı
Diğer sitelerde paylaş

Allah meleklere öğretmeden mi soruyor ? Yoksa öğretmesine rağmen melekler ögrenemiyor mu ?

 

--- Sonraki mesaj ---

 

 

İlk insan Hz.Adem'dir. Buna karşı birşey söylenemez. Arkadaş insan halife ise insandan önce ne var diye sorguluyor ?

 

chisvasregal in yazısında öğle saçma birşey varda.

Yorum bağlantısı
Diğer sitelerde paylaş

Kur`ân-ı Kerîm’in bahsettiği Âdem, "insan"lığın başlangıcı olan Âdem... Belki de yüzmilyonlarla ifade edilebilecek bir süre önce yaşamış olan Zât!

Oysa, o Âdem`den bu yana değişik sayıda Âdemlerin yaşamış olduğu belirtiliyor...

Meselâ; Muhyiddin-i Arabi, "Fütühât-ı Mekkiye" isimli kitabında;

"Kâbe ‘de tavaf sırasında bir zâta rastladığını, (tabii bu Zât, bildiğimiz maddi sûretli bir Zât değil, mânevî bir sûret olarak veya Ruh olarak diyelim), kendisine kim olduğunu sorduğunu; o zâtın da cevaben:

-Ben senin baban Âdem`den kırk bin sene evvel yaşamış Âdem`im" dediğini yazıyor...

Ahmed Hulusi

Yorum bağlantısı
Diğer sitelerde paylaş

Kur`ân-ı Kerîm’in bahsettiği Âdem, "insan"lığın başlangıcı olan Âdem... Belki de yüzmilyonlarla ifade edilebilecek bir süre önce yaşamış olan Zât!

Oysa, o Âdem`den bu yana değişik sayıda Âdemlerin yaşamış olduğu belirtiliyor...

Meselâ; Muhyiddin-i Arabi, "Fütühât-ı Mekkiye" isimli kitabında;

"Kâbe ‘de tavaf sırasında bir zâta rastladığını, (tabii bu Zât, bildiğimiz maddi sûretli bir Zât değil, mânevî bir sûret olarak veya Ruh olarak diyelim), kendisine kim olduğunu sorduğunu; o zâtın da cevaben:

-Ben senin baban Âdem`den kırk bin sene evvel yaşamış Âdem`im" dediğini yazıyor...

Ahmed Hulusi

 

 

Bir yerde okudumdan aklımda kalan kadarıyla Adem yaratılmadan evvel ruhani olarak ezelde Adem yaratılıp ölmüştü bile. Nasıl anlatayım yani tüm insanlık zamanı boyunca tüm yaşam olasılıklarını yaşayıp ölmüştür manevi olarak. Sonra cismen yaratılıp kendi ömrünü yaşamıştır.

 

Matrixi izleyen bilir. Mimarla karşılasınca yüzlerce ekranda Neo'nun kendi yüzü var. Her bisi farklı tepki veriyor hepsi de Neo'nun olasılıkları. Yani gerçek insan Ademdir. Biz Adem'in olasılıklarını yaşıyoruz.

 

Sanırım biraz karmaşık oldu. :D

Yorum bağlantısı
Diğer sitelerde paylaş

Sohbete katıl

Şimdi mesaj yollayabilir ve daha sonra kayıt olabilirsiniz. Hesabınız varsa, şimdi giriş yaparak hesabınızla gönderebilirsiniz.

Misafir
Bu konuyu yanıtla...

×   Farklı formatta bir yazı yapıştırdınız.   Lütfen formatı silmek için buraya tıklayınız

  Only 75 emoji are allowed.

×   Bağlantınız otomatik olarak gömülü hale getirilmiştir..   Bunun yerine bağlantı şeklinde gösterilsin mi?

×   Önceki içeriğiniz geri yüklendi.   Düzenleyiciyi temizle

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

 Paylaş

×
×
  • Yeni Oluştur...