Jump to content

Sevginize Engel Olanlara Karşı Dua


seblaaa
 Paylaş

Önerilen Mesajlar

Hilecilerin hilesinden korunmak ve dili tutulanların konuşması için, bu sure misk ve zağferanla yazılıp

içirilirse iyi gelir.

İSRA SURESİ

Bismillahirrahmanirrahim

(1)sübhanellezı esra bi abdihı leylem minel mescidil harami ilel mescidil aksallezı barakna havlehu li

nüriyehu min ayatina innehu hüves semıul besıyr.(2)ve ateyna musel kitabe ve cealnahü hüdel li beni

israiyle ella tettehızu min dunı vekıla.(3)zürriyyete men hamelna mea nuh innehu kane abden

şekura.(4)ve kadayna ila benı israiyle fil kitabi le tüfsidünne fil erdı merrateyni ve le ta’lünne ulüvven

kebıra.(5)fe iza cae va’dü ulahüme beasna aleyküm ıbadel lena ülı be’sin şedıdin fe casu hılaled diyar

ve kane va’dem mef’ula.(6)sümme radedna lekümül kerrate aleyhim ve emdednaküm bi emvaliv ve

benıne ve cealnaküm eksera nefıra.(7)in ahsentüm ahsentüm li enfüsiküm ve in ese’tüm feleha fe iz

cae va’dül ahırati li yesuu vücuheküm ve li yedhulül mescide kema dehaluhü evvele merrativ ve

liyütebbiru ma alev tetbıra.(8)asa rabbüküm ey yerhameküm ve in udtüm udna ve cealna cehenneme

lil kafirıne hasıyra.(9)inne hazel kur’ane yehdı lilletı hiye akvemü ve yübeşşirul mü’minınellezıne

ya’melunes salihati enne lehüm ecran kebıra.(10)ve ennellezıne la yü’minune bil ahırati a’tedna

lehüm azaben elıma.(11)ve yed’ul insanü biş şerri düaehu bil hayr ve kanel insanü acula.(12)ve

cealnel leyle ven nehara ayeteyni fe mehavna ayetel leyli ve cealna ayeten nehari mübsıratel li

tebteğu fadlem mir rabbiküm ve li ta’lemu adedes sinıne vel hısab ve külle şey’in fassalnahü

tefsıyla.(13)ve külle insanin elzemnahü tairahu fı unukıh ve nuhricü lehu yevmel kıyameti kitabey

yelkahü menşura.(14)ikra’ kitabek kefa bi nefsikel yevme aleyke hasıba.(15)menihteda fe innema

yehtedı li nefsih ve men dalle fe innema yedıllü aleyha ve la teziru vaziratüv vizra uhra ve ma künna

müazzibıne hatt neb’ase rasula.(16)ve iza eradna en nühlike karyeten emarna mütrafıha fe fesku fıha

fe hakka aleyhel kavlü fe demmernaha tedmıra.(17)ve kem ehlena minel kuruni mim ba’di nuh ve

kefa bi rabbike bi zünubi ıbadihı habıram besıyra.(18)men kane yürıdül acilete accelna lehu fiha ma

neşaü li men nürıdü sümme cealna lehu cehennem yaslaha mezmumem medhura.(19)ve men eradel

ahırate ve sea leha sa’yeha ve hüve mü’minün fe ülaike kane sa’yühüm meşkura.(20)küllen nümiddü

haülai ve haülai min atai rabbik ve ma kane ataü rabbike mahzura.(21)ünzur keyfe faddalna

ba’dahüm ala ba’d ve lel ahıratü ekberu deracativ ve ekberu tefdıyla.(22)la tec’al meallahi ilahen

ahara fe tak’ude mezmumem mahzula.(23)ve kada rabbüke elle ta’büdu illa iyyahü ve bil valedeyni

ıhsana imma yeblüğanne ındekel kibera ehadühüma ev kilahüma fe la tekul lehüma üffiv ve la tenher

hüma ve kul lehüma kavlen kerıma.(24)vahfıd lehüma cenahaz zülli miner rahmeti ve kur

rabbirhamhüma kema rabbeyanı sağıyra.(25)rabbüküm a’lemü bima fı nüfusiküm in tekunu salihıyne

fe innehu kane lil evvabıne ğafura.(26)ve ati zel kurba hakkahu vel miskıne vebnes sebıli ve la tübezzir

tebzıra.(27)innel mübezzirıne kanu ıhvaneş şeyatıyn ve kaneş şeytanü li rabbihı kefura.(28)ve imma

tu’ridanne anhümübtiğae rahmetim mir rabbike tercuha fe kul lehüm kavlem meysura.(29)ve la tec’al

yedek mağluleten ila unukike ve la tebsutha küllel beştı fe tak’ude melumem mahsura.(30)inne

rabbeke yebsütur riska li mey yeşaü ve yakdir innehu kane bi ıbadihı habıram besıyra.(31)ve la

taktülu evladeküm haşyete imlak nahnü nerzükuhüm ve iyyaküm inne katlehüm kane hit’en

kebıra.(32)ve la takrabüz zina innehu kane fahışeh ve sae sebıla.(33)ve la taktülün nefselletı

harramellahü illa bil hakk ve men kutile mazlumen fe kad cealna li veliyyihı sültanen fe la yüsrif fil katl

innehu kane mensura.(34)ve la takrabu malel yetımi illa billetı hiye ahsenü hatta yeblüğa eşüddehu

ve evfu bil ahd innel ahde kane mes’ula.(35)ve evfül keyle iza kiltüm vesinu bil kıstasil müstekıym

zalike hayruv ve hasenü te’vıla.(36)ve la takfü ma leyse leke bihı ılm innes sem’a vel besara vel füade

küllü ülaike kane anhü mes’ula.(37)ve la temşi fil erdı merah inneka len tahrikal erda ve len teblüğal

cibale tula.(38)küllü zalike kane seyyiühu ınde rabbike mekruha.(39)zalike mimma evha ileyke

rabbüke minel hıkmeh ve la tec’al meallahi ilahen ahara fe tülka fı cehenneme melumem

medhura.(40)e fe asfaküm rabbüküm bil benıne vettehaze minel melaiketi inasa innekü le tekulune

kavlen azıyma.(41)ve le kad sarrafna fı hazel kur’ani li yezzekkeru ve ma yezıdühüm illa nüfura.(42)kul

lev kane meahu alihetün kema yekulune izel lebteğav ila zil arşi sebıla.(43)sübhanehu ve teala amma

yekulune ulüvven kebıra.(44)tüsebbihu lehüs semavatüs seb’u vel erdu ve men fıhinn ve im min

şey’in illa yüsebbihu bi hamdihı ve lakil la tefkahune tesbıhahüm innehu kane halimen ğafura.(45)ve

iza kara’tel kur’ane cealna beyneke ve beynellezıne la yü’minune bil ahırati hıcabem mestura.(46)ve

cealna ala kulubihim ekinneten ey yefkahuhü ve fı azanihim vakra ve iza zekerte rabbeke fil kur’ani

vahdehu vellev ala edbarihim nüfura.(47)nahnü a’lemü bima yestemiune bihı iz yestemiune ileyke ve

iz hüm necva iz yekulüz zalimune in tetteiune illa racülem meshura.(48)ünzur keyfe darabu lekel

emsale fe dallu fela yestetfy’une sebıla.(49)ve kalu e iza künna ızamev ve rufaten en inna le

meb’usune halkan cedıda.(50)kul kunu hıcareten ev hadıda.(51)ev halkam mimma yekbüru fı

suduriküm fe seyekulune mey yüıydüna kulillezı fetaraküm evvele merrah feseyünğıdune ileyke

ruusehüm ve yekulune meta hu kul asa ey yekune karıba.(52)yevme yed’uküm fe testecıbune bi

hamdihı ve tezunnune il lebistüm illa kalila.(53)ve kul li ıbadı yekulülletı hiye ahsen inneş şeytane

yenzeğu beynehüm inneş şeytane kane lil insani adüvvem mübına.(54)rabbüküm a’lemü bilküm iy

yeşe’ yerhamküm ev iy yeşe’ yüazzibküm ve ma erselnake aleyhim vekıla.(55)ve rabbüke a’lemü bi

men fis semavati vel ard ve le kad faddalna ba’dan nebiyyıne ala ba’dıv ve ateyna davude zebura.(56)

kulid’ullezıne zeamtaüm min dunihı fe la yemlikune keşfed durri anküm ve la tahvıla.(57)ülaikellezıne

yed’une yebteğune illa rabbihimül vesılete eyyühüm akrabü ve yercune rahmetehu ve yehafune

azabeh inne azabe rabbike kane mahzura.(58)ve im min karyetin illa nahnü mühlikuha kable yevmil

kıyameti ev müazzibuha azaben şedıda kane zalike fil kitabi mestura.(59)ve ma meneana en nürsile

bil ayati illa en kezzebe bihel evvelun ve ateyna semuden nakate mübsıraten fe zalemu biha ve ma

nürsilü bil ayati illa tahvıfa.(60)ve iz kulna leke inne rabbeke ehata bin nas ve ma cealner ru’yelletı

eraynake illa fitnetel linnasi veş şeceratel mel’unete fil kur’an ve nühavvifühüm fe ma yezıdühüm illa

tuğyanen kebıra.(61)ve iz kulna lil melaiketiscüdu li ademe fe secedu illa iblıs kale e escüdü li men

halakte tıyna.(62)kale e raeyteke hazellezı kerramte aleyye le in ehherteni ila yevmil kıyameti le

ahtenikenne zürriyyetehu illa kalıla.(63)kalezheb fe men tebiake minhüm fe inne cehenneme

ceazüküm cezaem mevfura.(64)vestefziz menisteta’te minhüm bi savtike ve eclib aleyhim bi haylike

ve racilike ve şarikhüm fil emvali vel evladi veıdhüm ve ma yeıdühümüş şeytanü illa ğurura(65)inne

ıbadı leyse leke aleyhim sültan ve kefa bi rabbike vekıla.(66)rabbükümüllezı yüzcı lekümül fülke fil

bahri li tebteğu min fadlih innehu kane bi küm rahıyma.(67)ve iza messekümüd durru fil bahri dalle

men ted’une illa iyyah felemma neccaküm ilel berri a’radtüm ve kanel insanü kefura.(68)e fe

emintüm ey yahsife biküm canibel berri ev yürsile aleyküm hasıben sümme la tecidu leküm vekıla.(69)

em emintüm ey yüıydekim fıhi taraten uhra fe yürsile aleyküm kasıfem miner rıhı fe yuğrikaküm bima

kefartüm sümme la tecidu leküm aleyna bihı tebıa.(70)ve le kad kerramna benı ademe ve

hamelnahüm fil berri vel bahri ve razaknahüm minet tayyibati ve faddalnahüm ala kesırim mimmen

halakna tefdıyla.(71)yevme ned’u külle ünasim bi imamihim fe men utiye kitabehu bi yemınihı fe

ülaike yakraune kitabehüm ve la yuzlemune fetıla.(72) ve men kane fı hazihı a’ma fe hüve fil ahırati

a’ma ve edallü sebıla.(73)ve in kadu le yeftinuneke anillezı evhayna ileyke li tefteriye aleyna ğayrahu

ve izel lettehazuke halıla.(74)ve lev la en sebbetnake le kad kidte terkenü ileyhim şey’en kalıla.(75)izel

le ezaknake dı’fel hayati ve dı’fel memati sümme la tecidü leke aleyna nesıyra.(76)ve in kadu

leyestefizzuneke minel erdı li yuhricuke minha ve izel la yelbesune hılafeke illa kalıla.(77)sünnete men

kad erselna kableke mir rusülina ve la tecidü li sünnetina tahvıla.(78)ekımes salate li düluküş şemsi ila

ğasekıl leyli ve kur’anel fecr inne kur’anel fecri kane meşhuda.(79)ve minel leyli fe tehecced bihı

nafiletel leke asa ey yeb’aseke rabbüke mekamem mahmuda.(80)ve kur rabbi edhılnı müdhale sıdkıv

ve ahricnı muhrace sıdkıv vec’al lı mil ledünke sültanen nesıyra.(81)ve kul cael hakku ve zehekal batıl

innel batıle kane zehuka.(82)ve nünezzilü minel kur’ani ma hüve şifaüv ve rahmetül lil mü’minıne ve

la yezıdüz zalimıne illa hasara.(83)ve iza en’amna alel insani a’rada ve nea bi canibih ve iza messehüş

şerru kane yeusa.(84)kul küllüy ya’melü ala şakiletih fe rabbüküm a’lemü bi men hüve ehda sebıla.(85)

ve yes’eluneke anir ruh kulir ruhu min emri rabbı ve ma utıtüm minel ılmi illa kalıla.(86)ve lein şi’na le

nezhebenne billezı evhayna ileyke sümme la tecidü leke bihı aleyna vekıla.(87)illa rahmetem mir

rabbik inne fadlehu kane aleyke kebıra.(88)kul leinictemeatil insü vel cinnü ala ey ye’tu bi misli hazel

kur’ani la ye’tune bi mislihı ve lev kane ba’duhüm li ba’dın zahıra.(89)ve le kad sarrafna lin nasi fı

hazel kur’ani min külli meselin fe eba ekserun nasi illa küfura.(90)ve kalu len nü’mine leke hatta tef

cüra lena minel erdı yembua.(91)ev tekune leke cennetüm min nehıyliv ve ınebin fe tüfecciral enhara

hılaleha tefcıra.(92)ev tüskıtas semae kema zeamte aleyna kisefen ev te’tiye billahi vel melaiketi

kabıla.(93)ev yekune leke beytüm min zuhrufin ev terka fis sema’ min külli meselin fe eba ekserun

nasi illa küfura ve len nü’mine li rukıyyike hatta tünezzile aleyna kitaben nakraüh kul sübhane rabbı

hel küntü illa beşerar rasula.(94)ve ma menean nase ey yü’minu iz caehümül hüda illa en kalu e

beasellahü beşerar rasula.(95)kul lev kane fil erdı melaiketüy yemşune mutmeinnıne le nezzelna

aleyhim mines semai meleker rasula.(96)kul kefa billahi şehıdem beynı ve beyneküm innehu kane bi

ıbadihı habıram besıyra.(97)ve mey yehdillahü fe hüvel mühted ve mey yudlil fe len tecide lehüm

evliyae min dunih ve nahşüruhüm yevmel kıyameti ala vücuhihim umyev ve bükmev ve summa

me’vahüm cehennem küllema habet zidnahüm seıyra.(98)zalike cezaühüm bi ennehüm keferu bi

ayatina ve kalu e iza künna ızamev ve rufaten e inna le meb’usune halkan cedıda.(99)e ve lem yerav

ennellahellezı halekas semavati vel erda kadirun ala ey yahlüka mislehüm ve ceale lehüm ecelel la

raybe fıh fe ebez zalimune illa küfura.(100)kul lev entüm temlikune hazine rahmeti rabbı izel le

emsektüm heşyetel infak ve kanel insanü katura.(101)ve le kad ateyna musa tis’a ayatim beyyinatin

fes’el benı israıle iz caehüm fe kale lehu fir’avnü innı le ezunnüke ya musa meshura.(102)kale le kad

alimte ma enzele haülai illa rabbüs semavati vel erdı besair ve innı le ezunnüke ya fir’avnü

mesbura.(103)fe erade ey yestefizzehüm minel erdı fe ağraknahü ve mem meahu cemıa.(104)ve

kulna mim ba’dihı li benı israiyleskünül erda fe iza cae va’dül ahırati ci’na biküm lefıfa.(105)ve bil

hakkı enzelnahü ve ibl hakkı nezel ve ma erselnake illa mübeşşirav ve nezıra.(106)ve kur’anen

feraknahü li takraehu alen nasi ala müksiv ve nezzelnahü tenzıla.(107)kul aminu bihı ev la tü’minu

innellezıne utül ılem min kablihı iza yütla aleyhim yehırrune lil ezkani sücceda.(108)ve yekulune

sübhane rabbina in kane va’dü rabbina le mef’ula.(109)ve yehırrune lil ezkani yebkune ve yezıdühüm

huşua.(110)kulid’ullahe evid’ur rahman eyyem ma ted’u fe lehül esmaül husna ve la techer bi salatike

ve la tühafit biha vebteğı beyne zalike sebıla.(111)ve kulil hamdü lillahillezı lem yettehız veledev ve

lem yekül lehu şerıkün fil mülki ve lem yekül lehu veliyyüm minez zülli ve kebbirhü tekbiyren.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yorum bağlantısı
Diğer sitelerde paylaş

Hilecilerin hilesinden korunmak ve dili tutulanların konuşması için, bu sure misk ve zağferanla yazılıp

içirilirse iyi gelir.

İSRA SURESİ

Bismillahirrahmanirrahim

(1)sübhanellezı esra bi abdihı leylem minel mescidil harami ilel mescidil aksallezı barakna havlehu li

nüriyehu min ayatina innehu hüves semıul besıyr.(2)ve ateyna musel kitabe ve cealnahü hüdel li beni

israiyle ella tettehızu min dunı vekıla.(3)zürriyyete men hamelna mea nuh innehu kane abden

şekura.(4)ve kadayna ila benı israiyle fil kitabi le tüfsidünne fil erdı merrateyni ve le ta’lünne ulüvven

kebıra.(5)fe iza cae va’dü ulahüme beasna aleyküm ıbadel lena ülı be’sin şedıdin fe casu hılaled diyar

ve kane va’dem mef’ula.(6)sümme radedna lekümül kerrate aleyhim ve emdednaküm bi emvaliv ve

benıne ve cealnaküm eksera nefıra.(7)in ahsentüm ahsentüm li enfüsiküm ve in ese’tüm feleha fe iz

cae va’dül ahırati li yesuu vücuheküm ve li yedhulül mescide kema dehaluhü evvele merrativ ve

liyütebbiru ma alev tetbıra.(8)asa rabbüküm ey yerhameküm ve in udtüm udna ve cealna cehenneme

lil kafirıne hasıyra.(9)inne hazel kur’ane yehdı lilletı hiye akvemü ve yübeşşirul mü’minınellezıne

ya’melunes salihati enne lehüm ecran kebıra.(10)ve ennellezıne la yü’minune bil ahırati a’tedna

lehüm azaben elıma.(11)ve yed’ul insanü biş şerri düaehu bil hayr ve kanel insanü acula.(12)ve

cealnel leyle ven nehara ayeteyni fe mehavna ayetel leyli ve cealna ayeten nehari mübsıratel li

tebteğu fadlem mir rabbiküm ve li ta’lemu adedes sinıne vel hısab ve külle şey’in fassalnahü

tefsıyla.(13)ve külle insanin elzemnahü tairahu fı unukıh ve nuhricü lehu yevmel kıyameti kitabey

yelkahü menşura.(14)ikra’ kitabek kefa bi nefsikel yevme aleyke hasıba.(15)menihteda fe innema

yehtedı li nefsih ve men dalle fe innema yedıllü aleyha ve la teziru vaziratüv vizra uhra ve ma künna

müazzibıne hatt neb’ase rasula.(16)ve iza eradna en nühlike karyeten emarna mütrafıha fe fesku fıha

fe hakka aleyhel kavlü fe demmernaha tedmıra.(17)ve kem ehlena minel kuruni mim ba’di nuh ve

kefa bi rabbike bi zünubi ıbadihı habıram besıyra.(18)men kane yürıdül acilete accelna lehu fiha ma

neşaü li men nürıdü sümme cealna lehu cehennem yaslaha mezmumem medhura.(19)ve men eradel

ahırate ve sea leha sa’yeha ve hüve mü’minün fe ülaike kane sa’yühüm meşkura.(20)küllen nümiddü

haülai ve haülai min atai rabbik ve ma kane ataü rabbike mahzura.(21)ünzur keyfe faddalna

ba’dahüm ala ba’d ve lel ahıratü ekberu deracativ ve ekberu tefdıyla.(22)la tec’al meallahi ilahen

ahara fe tak’ude mezmumem mahzula.(23)ve kada rabbüke elle ta’büdu illa iyyahü ve bil valedeyni

ıhsana imma yeblüğanne ındekel kibera ehadühüma ev kilahüma fe la tekul lehüma üffiv ve la tenher

hüma ve kul lehüma kavlen kerıma.(24)vahfıd lehüma cenahaz zülli miner rahmeti ve kur

rabbirhamhüma kema rabbeyanı sağıyra.(25)rabbüküm a’lemü bima fı nüfusiküm in tekunu salihıyne

fe innehu kane lil evvabıne ğafura.(26)ve ati zel kurba hakkahu vel miskıne vebnes sebıli ve la tübezzir

tebzıra.(27)innel mübezzirıne kanu ıhvaneş şeyatıyn ve kaneş şeytanü li rabbihı kefura.(28)ve imma

tu’ridanne anhümübtiğae rahmetim mir rabbike tercuha fe kul lehüm kavlem meysura.(29)ve la tec’al

yedek mağluleten ila unukike ve la tebsutha küllel beştı fe tak’ude melumem mahsura.(30)inne

rabbeke yebsütur riska li mey yeşaü ve yakdir innehu kane bi ıbadihı habıram besıyra.(31)ve la

taktülu evladeküm haşyete imlak nahnü nerzükuhüm ve iyyaküm inne katlehüm kane hit’en

kebıra.(32)ve la takrabüz zina innehu kane fahışeh ve sae sebıla.(33)ve la taktülün nefselletı

harramellahü illa bil hakk ve men kutile mazlumen fe kad cealna li veliyyihı sültanen fe la yüsrif fil katl

innehu kane mensura.(34)ve la takrabu malel yetımi illa billetı hiye ahsenü hatta yeblüğa eşüddehu

ve evfu bil ahd innel ahde kane mes’ula.(35)ve evfül keyle iza kiltüm vesinu bil kıstasil müstekıym

zalike hayruv ve hasenü te’vıla.(36)ve la takfü ma leyse leke bihı ılm innes sem’a vel besara vel füade

küllü ülaike kane anhü mes’ula.(37)ve la temşi fil erdı merah inneka len tahrikal erda ve len teblüğal

cibale tula.(38)küllü zalike kane seyyiühu ınde rabbike mekruha.(39)zalike mimma evha ileyke

rabbüke minel hıkmeh ve la tec’al meallahi ilahen ahara fe tülka fı cehenneme melumem

medhura.(40)e fe asfaküm rabbüküm bil benıne vettehaze minel melaiketi inasa innekü le tekulune

kavlen azıyma.(41)ve le kad sarrafna fı hazel kur’ani li yezzekkeru ve ma yezıdühüm illa nüfura.(42)kul

lev kane meahu alihetün kema yekulune izel lebteğav ila zil arşi sebıla.(43)sübhanehu ve teala amma

yekulune ulüvven kebıra.(44)tüsebbihu lehüs semavatüs seb’u vel erdu ve men fıhinn ve im min

şey’in illa yüsebbihu bi hamdihı ve lakil la tefkahune tesbıhahüm innehu kane halimen ğafura.(45)ve

iza kara’tel kur’ane cealna beyneke ve beynellezıne la yü’minune bil ahırati hıcabem mestura.(46)ve

cealna ala kulubihim ekinneten ey yefkahuhü ve fı azanihim vakra ve iza zekerte rabbeke fil kur’ani

vahdehu vellev ala edbarihim nüfura.(47)nahnü a’lemü bima yestemiune bihı iz yestemiune ileyke ve

iz hüm necva iz yekulüz zalimune in tetteiune illa racülem meshura.(48)ünzur keyfe darabu lekel

emsale fe dallu fela yestetfy’une sebıla.(49)ve kalu e iza künna ızamev ve rufaten en inna le

meb’usune halkan cedıda.(50)kul kunu hıcareten ev hadıda.(51)ev halkam mimma yekbüru fı

suduriküm fe seyekulune mey yüıydüna kulillezı fetaraküm evvele merrah feseyünğıdune ileyke

ruusehüm ve yekulune meta hu kul asa ey yekune karıba.(52)yevme yed’uküm fe testecıbune bi

hamdihı ve tezunnune il lebistüm illa kalila.(53)ve kul li ıbadı yekulülletı hiye ahsen inneş şeytane

yenzeğu beynehüm inneş şeytane kane lil insani adüvvem mübına.(54)rabbüküm a’lemü bilküm iy

yeşe’ yerhamküm ev iy yeşe’ yüazzibküm ve ma erselnake aleyhim vekıla.(55)ve rabbüke a’lemü bi

men fis semavati vel ard ve le kad faddalna ba’dan nebiyyıne ala ba’dıv ve ateyna davude zebura.(56)

kulid’ullezıne zeamtaüm min dunihı fe la yemlikune keşfed durri anküm ve la tahvıla.(57)ülaikellezıne

yed’une yebteğune illa rabbihimül vesılete eyyühüm akrabü ve yercune rahmetehu ve yehafune

azabeh inne azabe rabbike kane mahzura.(58)ve im min karyetin illa nahnü mühlikuha kable yevmil

kıyameti ev müazzibuha azaben şedıda kane zalike fil kitabi mestura.(59)ve ma meneana en nürsile

bil ayati illa en kezzebe bihel evvelun ve ateyna semuden nakate mübsıraten fe zalemu biha ve ma

nürsilü bil ayati illa tahvıfa.(60)ve iz kulna leke inne rabbeke ehata bin nas ve ma cealner ru’yelletı

eraynake illa fitnetel linnasi veş şeceratel mel’unete fil kur’an ve nühavvifühüm fe ma yezıdühüm illa

tuğyanen kebıra.(61)ve iz kulna lil melaiketiscüdu li ademe fe secedu illa iblıs kale e escüdü li men

halakte tıyna.(62)kale e raeyteke hazellezı kerramte aleyye le in ehherteni ila yevmil kıyameti le

ahtenikenne zürriyyetehu illa kalıla.(63)kalezheb fe men tebiake minhüm fe inne cehenneme

ceazüküm cezaem mevfura.(64)vestefziz menisteta’te minhüm bi savtike ve eclib aleyhim bi haylike

ve racilike ve şarikhüm fil emvali vel evladi veıdhüm ve ma yeıdühümüş şeytanü illa ğurura(65)inne

ıbadı leyse leke aleyhim sültan ve kefa bi rabbike vekıla.(66)rabbükümüllezı yüzcı lekümül fülke fil

bahri li tebteğu min fadlih innehu kane bi küm rahıyma.(67)ve iza messekümüd durru fil bahri dalle

men ted’une illa iyyah felemma neccaküm ilel berri a’radtüm ve kanel insanü kefura.(68)e fe

emintüm ey yahsife biküm canibel berri ev yürsile aleyküm hasıben sümme la tecidu leküm vekıla.(69)

em emintüm ey yüıydekim fıhi taraten uhra fe yürsile aleyküm kasıfem miner rıhı fe yuğrikaküm bima

kefartüm sümme la tecidu leküm aleyna bihı tebıa.(70)ve le kad kerramna benı ademe ve

hamelnahüm fil berri vel bahri ve razaknahüm minet tayyibati ve faddalnahüm ala kesırim mimmen

halakna tefdıyla.(71)yevme ned’u külle ünasim bi imamihim fe men utiye kitabehu bi yemınihı fe

ülaike yakraune kitabehüm ve la yuzlemune fetıla.(72) ve men kane fı hazihı a’ma fe hüve fil ahırati

a’ma ve edallü sebıla.(73)ve in kadu le yeftinuneke anillezı evhayna ileyke li tefteriye aleyna ğayrahu

ve izel lettehazuke halıla.(74)ve lev la en sebbetnake le kad kidte terkenü ileyhim şey’en kalıla.(75)izel

le ezaknake dı’fel hayati ve dı’fel memati sümme la tecidü leke aleyna nesıyra.(76)ve in kadu

leyestefizzuneke minel erdı li yuhricuke minha ve izel la yelbesune hılafeke illa kalıla.(77)sünnete men

kad erselna kableke mir rusülina ve la tecidü li sünnetina tahvıla.(78)ekımes salate li düluküş şemsi ila

ğasekıl leyli ve kur’anel fecr inne kur’anel fecri kane meşhuda.(79)ve minel leyli fe tehecced bihı

nafiletel leke asa ey yeb’aseke rabbüke mekamem mahmuda.(80)ve kur rabbi edhılnı müdhale sıdkıv

ve ahricnı muhrace sıdkıv vec’al lı mil ledünke sültanen nesıyra.(81)ve kul cael hakku ve zehekal batıl

innel batıle kane zehuka.(82)ve nünezzilü minel kur’ani ma hüve şifaüv ve rahmetül lil mü’minıne ve

la yezıdüz zalimıne illa hasara.(83)ve iza en’amna alel insani a’rada ve nea bi canibih ve iza messehüş

şerru kane yeusa.(84)kul küllüy ya’melü ala şakiletih fe rabbüküm a’lemü bi men hüve ehda sebıla.(85)

ve yes’eluneke anir ruh kulir ruhu min emri rabbı ve ma utıtüm minel ılmi illa kalıla.(86)ve lein şi’na le

nezhebenne billezı evhayna ileyke sümme la tecidü leke bihı aleyna vekıla.(87)illa rahmetem mir

rabbik inne fadlehu kane aleyke kebıra.(88)kul leinictemeatil insü vel cinnü ala ey ye’tu bi misli hazel

kur’ani la ye’tune bi mislihı ve lev kane ba’duhüm li ba’dın zahıra.(89)ve le kad sarrafna lin nasi fı

hazel kur’ani min külli meselin fe eba ekserun nasi illa küfura.(90)ve kalu len nü’mine leke hatta tef

cüra lena minel erdı yembua.(91)ev tekune leke cennetüm min nehıyliv ve ınebin fe tüfecciral enhara

hılaleha tefcıra.(92)ev tüskıtas semae kema zeamte aleyna kisefen ev te’tiye billahi vel melaiketi

kabıla.(93)ev yekune leke beytüm min zuhrufin ev terka fis sema’ min külli meselin fe eba ekserun

nasi illa küfura ve len nü’mine li rukıyyike hatta tünezzile aleyna kitaben nakraüh kul sübhane rabbı

hel küntü illa beşerar rasula.(94)ve ma menean nase ey yü’minu iz caehümül hüda illa en kalu e

beasellahü beşerar rasula.(95)kul lev kane fil erdı melaiketüy yemşune mutmeinnıne le nezzelna

aleyhim mines semai meleker rasula.(96)kul kefa billahi şehıdem beynı ve beyneküm innehu kane bi

ıbadihı habıram besıyra.(97)ve mey yehdillahü fe hüvel mühted ve mey yudlil fe len tecide lehüm

evliyae min dunih ve nahşüruhüm yevmel kıyameti ala vücuhihim umyev ve bükmev ve summa

me’vahüm cehennem küllema habet zidnahüm seıyra.(98)zalike cezaühüm bi ennehüm keferu bi

ayatina ve kalu e iza künna ızamev ve rufaten e inna le meb’usune halkan cedıda.(99)e ve lem yerav

ennellahellezı halekas semavati vel erda kadirun ala ey yahlüka mislehüm ve ceale lehüm ecelel la

raybe fıh fe ebez zalimune illa küfura.(100)kul lev entüm temlikune hazine rahmeti rabbı izel le

emsektüm heşyetel infak ve kanel insanü katura.(101)ve le kad ateyna musa tis’a ayatim beyyinatin

fes’el benı israıle iz caehüm fe kale lehu fir’avnü innı le ezunnüke ya musa meshura.(102)kale le kad

alimte ma enzele haülai illa rabbüs semavati vel erdı besair ve innı le ezunnüke ya fir’avnü

mesbura.(103)fe erade ey yestefizzehüm minel erdı fe ağraknahü ve mem meahu cemıa.(104)ve

kulna mim ba’dihı li benı israiyleskünül erda fe iza cae va’dül ahırati ci’na biküm lefıfa.(105)ve bil

hakkı enzelnahü ve ibl hakkı nezel ve ma erselnake illa mübeşşirav ve nezıra.(106)ve kur’anen

feraknahü li takraehu alen nasi ala müksiv ve nezzelnahü tenzıla.(107)kul aminu bihı ev la tü’minu

innellezıne utül ılem min kablihı iza yütla aleyhim yehırrune lil ezkani sücceda.(108)ve yekulune

sübhane rabbina in kane va’dü rabbina le mef’ula.(109)ve yehırrune lil ezkani yebkune ve yezıdühüm

huşua.(110)kulid’ullahe evid’ur rahman eyyem ma ted’u fe lehül esmaül husna ve la techer bi salatike

ve la tühafit biha vebteğı beyne zalike sebıla.(111)ve kulil hamdü lillahillezı lem yettehız veledev ve

lem yekül lehu şerıkün fil mülki ve lem yekül lehu veliyyüm minez zülli ve kebbirhü tekbiyren.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alıntı

 

Emeğine Sağlık

Bu sureyi uzun olduğu için kimbilir kaç paraya yazarlar, masraf çıkardın bize :)

Ben de miskli zağferanlı suya okuyup içerim :)

Bu yeni uygulamamla havas ilmine katkım olur :)

Yorum bağlantısı
Diğer sitelerde paylaş

Sohbete katıl

Şimdi mesaj yollayabilir ve daha sonra kayıt olabilirsiniz. Hesabınız varsa, şimdi giriş yaparak hesabınızla gönderebilirsiniz.

Misafir
Bu konuyu yanıtla...

×   Farklı formatta bir yazı yapıştırdınız.   Lütfen formatı silmek için buraya tıklayınız

  Only 75 emoji are allowed.

×   Bağlantınız otomatik olarak gömülü hale getirilmiştir..   Bunun yerine bağlantı şeklinde gösterilsin mi?

×   Önceki içeriğiniz geri yüklendi.   Düzenleyiciyi temizle

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

 Paylaş

×
×
  • Yeni Oluştur...