Jump to content

Hukuk Okumak İsteyenler İçin Hazırlanan Bilgi...


yavin
 Paylaş

Önerilen Mesajlar

Hukuk Okumak İsteyenLer İçin HazıRLanan BiLgi...

 

 

Hukuk Nedir?

 

Hukuk, her şeyden önce bir düzen demektir. Fakat hukukun öngördüğü düzen,fiilen gerçekleşen bir düzen değildir. Hukuk, toplum içinde insanların gerçekten nasıl davrandıklarını değil, nasıl davranmaları gerektiğini gösterir. Hukuk, kendisine uyulmak ve uygulanmak için vardır. Adalet değeri dolayısıyla, insanlar arası ilişkileri bir düzene koymak, toplumsal yaşamın gerçekleşmesini sağlamak ister. İnsanlara, “Bana uy; Beni gerçekleştir” buyruğu ile seslenir. Hukuk düzeni, doğduğu andan itibaren bireyin karşısına kabul edilmesi ve uyulması gereken, kesinlikle doğru kurallar olarak çıkar.

İnsan, özgür bir varlıktır ve iradesini hukukun buyrukları doğrultusunda kullanabileceği gibi, onlara aykırı bir yönde de kullanabilir. Bu nedenle toplum içinde insanların tutum ve davranışlarının hukuk kurallarına uymaması, her zaman mümkündür.

“İşte hukuk, insan davranışlarını değerlendiren, çıkar çatışmalarına çözüm getiren kurallardan, normlardan meydana gelen bir sistem, bir bütündür.”

İdesi ve ideali adalet olan hukuk, genel olarak şu şekilde tanımlanabilir:

"Hukuk, adalete yönelmiş toplumsal bir yaşama düzenidir."

Bu tanımdan, hukukun üç ayrı fonksiyonu yerine getirdiğini görmekteyiz. Bu fonksiyonlar düzen, pratik yarar ve adalettir.

Hukukda MesLek Edinme

AvukatLar

Avukatlık Mesleğine Kabul İçin Gerekli Şartlar

a) Türk vatandaşı olmak

b) Türk hukuk fakültelerinden birinden mezun olmak (Yüksek Öğretim Kurulu tarafından denkliği kabul edilen yabancı ülke hukuk fakültesinden mezun olanların Türkiye hukuk fakülteleri programlarına göre noksan kalan dersleri tamamlamaları gerekir)

c) Avukatlık stajını tamamlayarak staj bitim belgesi almış bulunmak,

d) Levhasına yazılmak istenen baro bölgesinde ikametgahı bulunmak, (Bu şart baro levhasına kayıt için gerekli ,ancak süreklilik arzetmemek koşulu ile Türkiye'nin her tarafında avukatlık mesleği icra edilip, mahkemelere gitmeye bir engel yoktur)

e) Avukatlığa engel halin bulunmaması gerekir.

Avukatlığa engel haller:

aa) Taksirli suçlar hariç kesinleşmiş bir kararla iki yıldan fazla hapis veya bir yıldan fazla ağır hapis cezasıyla veya basit ve nitelikli zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanmak ve dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı suçlarla istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç kaçakçılık, ihaleye fesat karıştırmak suçlarından biri ile hüküm giymiş olmak.(bu bentte sayılan yüz kazırtıcı suçlardan biri ile hüküm giymiş olanların cezası ertelenmiş, paraya çevrilmiş veya affa uğramış olsa da avukatlığa kabul edilmezler.)

bb) Kesinleşmiş bir disiplin kararı sonucunda hakim, memur veya avukat olma niteliğini kaybetmiş olmak,

cc) Avukatlık mesleğine yaraşmayacak tutum ve davranışları çevresince bilinmiş olmak,

dd) Avukatlık mesleği ile birleşemiyen bir işle uğraşmak

ee) Mahkeme kararı ile kısıtlanmış olmak,

ff) İflas etmiş olup da itibarı iade edilmemiş bulunmak (Taksiratlı ve hileli müflisler itibarları iade edilmiş olsa dahi kabul olunmazlar),

gg) Hakkında aciz vesikası verilmiş olup da bunu kaldırmamış bulunmak

hh) Avukatlığı sürekli olarak gereği gibi yapmaya engel vücut veya akılca malul olmak.

(Adli, idari ve askeri yargı hakimlik ve savcılıklarında, Anayasa Mahkemesi raportörlüklerinde, Danıştay üyeliklerinde, üniversiteye bağlı fakültelerin hukuk bilimi dersleri dalında profesörlük, doçentlik, yardımcı doçentlik görevlerinde dört yıl, kamu kurum ve kuruluşlarının hukuk müşavirliği görevinde on yıl süre ile hizmet etmiş olanlarda staj yapma koşulu aranmaz.)

 

** Avukatlık sınavı kaldırılmıştır**

 

 

Savcılar;

 

Herhangi bir şekilde haberdar olduğu suçlara bizzat veya emniyet kuvvetleri yardımıyla el koyar, lehte veya aleyhte tüm delilleri toplayarak olay hakkında kamu davası açıp açmamaya karar verir, açılan kamu davalarında iddia makamını temsil eder.

Ağır cezalık suçlar ile kanunda kamu davası açılması gerektiği belirtilen konularda şikayetçi olsun veya olmasın hazırlık soruşturmasını yapar, kamu davası açar.

Kanıt toplar ve sanığı sorguya çeker.

Ölüm olaylarında cesetlerin adli muayenesini yaptırır.

İddianame hazırlar ve yargı kararlarını yerine getirir.

Suçtan zarar gören kişilerin ve toplumun haklarını savunur.

Medeni hukuku ilgilendiren, kanundan doğan bazı davaları açar (derneğin veya vakfın hukuken ortadan kaldırılması, evlenmeye itiraz, vs.)

Hakimler;

Devlet ile birey arasındaki veya bireylerin kendi aralarındaki veya devletin iki idari birimi arasındaki anlaşmazlıklar ile kamu düzenini bozan suçlara ilişkin konuları, Anayasaya, kanunlara ve hukuk ilkelerine uygun olarak inceler, vicdani kanaâtine göre ve bağımsız olarak karar verir.

Kendine gelen dava konusu dosyayı inceler, sunulan belgeleri ve bilgileri alır, dava dosyalarına ekler ve bunları değerlendirir.

Davalı ile davacı taraflar ile onların avukatlarını, tanıkları ve bilirkişileri dinler.

Kanıtlar ve verilen ifadeler ile yürürlükteki kanunlar ışığında, dava hakkında hüküm verir.

Kariyer Olanakları

Hukuk fakültelerinde master ve doktora tezlerini vererek hukuk alanında öğretim üyesi olabilirler.

Hukuk fakültesini bitirenler hukuk danışmanlığı, müfettişlik hariciye meslek memurluğu yapabilirler.

Avukat olmak isteyen bir kişinin hukuk fakültesini bitirdikten sonra 1 yıl staj yapması gerekir. Bu sürenin yarısı tecrübeli bir avukatın yanında, yarısı mahkemelerde geçer. Eğitimini tamamlayan bir avukat yazıhane açabilir yada kamu kuruluşlarında veya özel sektörde avukatlık, hukuk müşavirliği yapabilirler. Noter olabilirler. Ayrıca yürüttükleri davalarda branşlaşma söz konusu olabilir.

Hakim veya Savcı olabilmek için hukuk fakültesini bitirdikten sonra mahkemelerde staj yapmak gereklidir. Hakim veya Savcı olmak isteyen bir kimse hukuk fakültesini bitirdikten sonra Adalet Bakanlığına başvurur. Stajyer atamalarında diploma derecesine bakılır. Stajyerlik dönemi bitenlerin atanacakları yer kurayla belirlenir.

Hakimler ve Savcılar 2 yılda bir kademe ilerletme hakkına sahiptirler.

Hakimler, mesleklerinde 10 yıl çalışıp başarılı olurlarsa 1. sınıf hakimliğe atanırlar.

Hakimler, adalet yüksekokullarında, üst göreve hazırlanma kurslarında, hizmet - öncesi ve hizmet içi eğitim kurslarında ders ve konferans verebilirler.

Savcılar çeşitli illerde Cumhuriyet Savcısı olarak göreve başlarlar, daha sonra Cumhuriyet Başsavcı Vekili, Cumhuriyet Başsavcısı, Yargıtay Cumhuriyet Savcısı, Danıştay Savcısı olabilirler. Adalet Bakanlığı merkez kuruluşlarında idari görevde bulunabilirler.

İstihdam

Her Avukat mesleğini yürütmek için Türkiye Barolar Birliğine kayıt olmak zorundadır.

Avukatların iş bulma alanı geniştir. Kamu kurumlarında, özel şirketlerde çalışabilecekleri gibi kendi işyerlerini de açabilirler.

Savcılar genellikle bürolarda ve mahkemelerde çalışırlar. Ancak suçla ilgili araştırma yapmak için olay yerinde ve olumsuz koşullarda da çalışmak zorunda kalabilirler. Keşif, otopsi, tespit gibi durumlarda açık havada görev yapabilirler. Çalışırken, hakim, kaymakam, vali, yerel yöneticiler ve vatandaşlarla iletişim kurabilirler.

Hakimler ise Anayasa Mahkemesi, Danıştay, Yargıtay, Askeri Yargıtay, Askeri Yüksek İdare Mahkemesi, Vergi Mahkemeleri, İdare Mahkemeleri, Asliye Hukuk Mahkemeleri, Asliye Ticaret Mahkemeleri, İş Mahkemeleri, Sulh Hukuk Mahkemeleri, İcra - Sulh Ceza Mahkemeleri, Devlet Güvenlik Mahkemeleri, Çocuk Mahkemeleri gibi yerlerde çalışırlar.

Gereken Kişilik Özellikleri

Avukat olabilmek için kişilerin başkalarını anlayabilme ve etkileyebilme yeteneğine, olaylarla ilkeler arasında ilişki kurabilme gücüne, olayları derinliğine araştırma merakına, akıcı konuşma becerisine ve sorumluluk duygusuna sahip olmaları gerekir.

Savcı olmak isteyenler, belleği kuvvetli olan, araştırmacı, dikkatli, titiz, sözel akıl yürütme ve ikna gücü olan, zor koşullarda yılmadan çalışabilen, insanlarla iletişimi iyi olan, bedence sağlam, cesaretli, sabırlı, soğukkanlı kimseler olmalıdırlar.

Hakim olmak isteyenler ise, sosyal bilimlere ilgili ve bu alanda başarılı, tarafsız karar verebilen, okumayı ve araştırmayı seven, sabırlı, ikna gücüne, sağlam bir mantık ve sezgiye sahip, değişik görüşlere ve yeniliklere açık, anlayışlı, sorumluluk sahibi olmalıdırlar.

Eğitim

 

Mesleğin temel eğitim süresi 4 yıldır. Daha sonra yaptıkları stajın konusuna göre Avukat, Hakim ve Savcı ünvanları ile çalışmaktadırlar.

Okutulan dersler ; hukuk felsefesi ve sosyolojisi, Türk hukuk tarihi, anayasa hukuku, Roma özel hukuku, medeni hukuk, idare hukuku, devletler umumi hukuku, İslam hukuku, borçlar hukuku, ceza hukuku, ticaret hukuku, ve vergi hukuku gibi derslerdir.

 

Yorum bağlantısı
Diğer sitelerde paylaş

Sohbete katıl

Şimdi mesaj yollayabilir ve daha sonra kayıt olabilirsiniz. Hesabınız varsa, şimdi giriş yaparak hesabınızla gönderebilirsiniz.

Misafir
Bu konuyu yanıtla...

×   Farklı formatta bir yazı yapıştırdınız.   Lütfen formatı silmek için buraya tıklayınız

  Only 75 emoji are allowed.

×   Bağlantınız otomatik olarak gömülü hale getirilmiştir..   Bunun yerine bağlantı şeklinde gösterilsin mi?

×   Önceki içeriğiniz geri yüklendi.   Düzenleyiciyi temizle

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

 Paylaş

×
×
  • Yeni Oluştur...