Jump to content

Terörle Mücadele Kanunu


yavin
 Paylaş

Önerilen Mesajlar

TERÖRLE MÜCADELE KANUNU

 

Kanun Numarası : 3713

 

Kabul Tarihi : 12/4/1991

 

Yayımlandığı R. Gazete : Tarih: 12/4/1991 Sayı: 20843

Mükerrer

Yayımlandığı Düstur : Tertip: 5 Cilt: 30 Sayfa:125

 

 

 

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Tanım ve Terör Suçları

 

Terör tanımı

 

 

Madde 1 - Terör; baskı, cebir ve şiddet, korkutma,

yıldırma, sindirme veya tehdit yöntemlerinden biriyle,

Anayasada belirtilen Cumhuriyetin niteliklerini, siyasi,

hukuki, sosyal, laik, ekonomik düzenini değiştirmek, Devletin

ülkesi ve milleti ile bölünmez bütünlüğünü bozmak, Türk

Devletinin ve Cumhuriyetinin varlığını tehlikeye düşürmek,

devlet otoritesini zaafa uğratmak veya yıkmak veya ele

geçirmek, temel hak ve hürriyetleri yok etmek, Devletin iç ve

dış güvenliğini, kamu düzenini veya genel sağlığı bozmak

amacıyla bir örgüte mensup kişi veya kişiler tarafından

girişilecek her türlü eylemlerdir.

 

Bu Kanunda yazılı olan örgüt, iki veya daha fazla kimsenin

aynı amaç etrafında birleşmesiyle meydana gelmiş sayılır.

 

Örgüt terimi, Türk Ceza Kanunu ile ceza hükümlerini içeren

özel kanunlarda geçen teşekkül, cemiyet, silahlı cemiyet,

çete veya silahlı çeteyi de kapsar.

 

Terör suçlusu

 

Madde 2 - Birinci maddede belirlenen amaçlara ulaşmak için

meydana getirilmiş örgütlerin mensubu olup da, bu amaçlar

doğrultusunda diğerleri ile beraber veya tek başına suç

işleyen veya amaçlanan suçu işlemese dahi örgütlerin mensubu

olan kişi terör suçlusudur.

 

Terör örgütüne mensup olmasa dahi örgüt adına suç

işleyenler de terör suçlusu sayılır ve örgüt mensupları gibi

cezalandırılırlar.

 

Terör suçları

 

Madde 3 - Türk Ceza Kanununun 125, 131, 146, 147, 148,

149, 156, 168, 171 ve 172 nci maddelerinde yazılı suçlar,

terör suçlarıdır.

Terör amacı ile işlenilen suçlar

 

Madde 4 - Bu Kanunun uygulanmasında;

 

a) (Değişik: 13/11/1996-4211/1 md.) Türk Ceza Kanununun

145, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 157, 169 ve 384 üncü

maddeleri ile 499 uncu maddesinin ikinci fıkrasında yazılı

suçlar,

b) 2845 sayılı Devlet Güvenlik Mahkemelerinin Kuruluş ve

Yargılama Usulleri Hakkında Kanunun 9 uncu maddesinin (b),

©, (e) bentlerinde yazılı suçlar,

1 inci maddede belirtilen terör amacı ile işlendiği

takdirde terör suçu sayılır.

 

 

Cezaların artırılması

 

Madde 5 - 3 ve 4 üncü maddelerde yazılı suçları işleyenler

hakkında ilgili kanunlara göre tayin edilecek şahsi hürriyeti

bağlayıcı cezalar veya para cezaları yarı oranında artırılarak

hükmolunur. Bu suretle tayin olunacak cezalarda, gerek o fiil

için, gerek her nevi ceza için muayyen olan cezanın yukarı

sınırı aşılabilir. Ancak şahsi hürriyeti bağlayıcı cezalarda

bu sınır ağır hapiste 36, hapiste 25, hafif hapiste 10 yılı

geçemez.

 

Açıklama ve yayınlama

 

Madde 6 - İsim ve kimlik belirterek veya belirtmeyerek

kime yönelik olduğunun anlaşılmasını sağlayacak surette

kişilere karşı terör örgütleri tarafından suç işleneceğini

veya terörle mücadelede görev almış kamu görevlilerinin

hüviyetlerini açıklayanlar veya yayınlayanlar veya bu yolla

kişileri hedef gösterenler beşmilyon liradan onmilyon liraya

kadar ağır para cezası ile cezalandırılır.

 

Terör örgütlerinin bildiri veya açıklamalarını basanlara

veya yayınlayanlara beşmilyon liradan onmilyon liraya kadar

ağır para cezası verilir.

 

Bu Kanunun 14 üncü maddesine aykırı olarak muhbirlerin

hüviyetlerini açıklayanlar veya yayınlayanlar beşmilyon

liradan onmilyon liraya kadar ağır para cezası ile

cezalandırılır.

 

Yukarıdaki fıkralarda belirtilen fiillerin 5680 sayılı

Basın Kanununun 3 üncü maddesindeki mevkuteler vasıtasiyle

işlenmesi halinde, ayrıca sahiplerine de; mevkute bir aydan az

süreli ise bir önceki ay ortalama fiili satış miktarının,

aylık veya bir aydan fazla süreli ise bir önceki fiili satış

miktarının, mevkute niteliğinde bulunmayan basılı eserler ile

yeni yayına giren mevkuteler hakkında ise, en yüksek tirajlı

günlük mevkutenin bir önceki ay ortalama satış tutarının

yüzde doksanı kadar ağır para cezası verilir. Ancak, bu ceza

ellimilyon liradan az olamaz. Bu mevkutelerin sorumlu

müdürlerine, sahiplerine verilecek cezanın yarısı

uygulanır.(1)

 

Terör örgütleri

 

Madde 7 - 3 ve 4 üncü maddelerle Türk Ceza Kanununun 168,

169, 171, 313, 314 ve 315 inci maddeleri hükümleri saklı

kalmak kaydıyla bu Kanunun 1 inci maddesinin kapsamına giren

örgütleri her ne nam altında olursa olsun kuranlar veya

bunların faaliyetlerini düzenleyenler veya yönetenler beş

yıldan on yıla kadar ağır hapis ve ikiyüzmilyon liradan

beşyüzmilyon liraya kadar ağır para cezası, bu örgütlere

girenler üç yıldan beş yıla kadar ağır hapis ve yüzmilyon

liradan üçyüzmilyon liraya kadar ağır para cezası ile

cezalandırılırlar.

 

Yukarıdaki fıkra uyarınca meydana getirilen örgüt

mensuplarına yardım edenlere ve örgütle ilgili propaganda

yapanlara fiilleri başka bir suç oluştursa bile ayrıca bir

yıldan beş yıla kadar hapis ve ellimilyon liradan yüzmilyon

liraya kadar ağır para cezası hükmolunur.

 

Bu yardım; dernek, vakıf, siyasi parti, işçi ve meslek

kuruluşlarına veya bunların yan kuruluşlarına ait bina,

lokal, büro veya eklentilerinde veya öğretim kurumlarında veya

öğretim yurtlarında veya bunların eklentilerinde yapılırsa

ikinci fıkradaki cezaların iki katı hükmolunur.

 

Ayrıca; dernek, vakıf, sendika ve benzeri kurumların

teröre destek oldukları tespit edildiğinde faaliyetleri

durdurulur ve mahkemece kapatılır. Kapatılan bu kuruluşların

mal varlıklarının müsaderesine karar verilir.(2)

 

Yukarıdaki 2 nci fıkrada belirtilen örgütle ilgili

propaganda suçunun 5680 sayılı Basın Kanununun 3 üncü

maddesinde belirtilen mevkuteler vasıtası ile işlenmesi

halinde,ayrıca sahiplerine de mevkute bir aydan az süreli

ise,bir önceki ay ortalama satış miktarının; mevkute

niteliğinde bulunmayan basılı eserler ile yeni yayına giren

mevkuteler hakkında ise,en yüksek tirajlı günlük mevkutenin

bir önceki ay ortalama satış tutarının yüzde doksanı kadar

ağır para cezası verilir. Ancak, bu para cezaları yüzmilyon

liradan az olamaz. Bu mevkutelerin sorumlu müdürlerine,

sahiplerine verilecek para cezasının yarısı uygulanır ve

altı aydan iki yıla kadar hapis cezası hükmolunur.(3)

 

 

Devletin bölünmezliği aleyhine propaganda

 

Madde 8 - (Değişik: 27/10/1995 - 4126/1 md.)

 

Türkiye Cumhuriyeti Devletinin ülkesi ve milletiyle

bölünmez bütünlüğünü bozmayı hedef alan yazılı ve sözlü

propaganda ile toplantı, gösteri ve yürüyüş yapılamaz.

Yapanlar hakkında bir yıldan üç yıla kadar hapis ve yüzmilyon

liradan üçyüzmilyon liraya kadar ağır para cezası hükmolunur.

Bu suçun mükerreren işlenmesi halinde, verilecek cezalar

paraya çevrilemez.

Birinci fıkrada belirtilen propaganda suçunun 5680 sayılı

Basın Kanununun 3 üncü maddesinde belirtilen mevkuteler

vasıtası ile işlenmesi halinde, ayrıca sahiplerine de mevkute

bir aydan az süreli ise, bir önceki ay ortalama satış

miktarının yüzde doksanı kadar ağır para cezası verilir.Ancak,

bu para cezaları yüzmilyon liradan az olamaz. Bu mevkutelerin

sorumlu müdürlerine, sahiplerine verilecek para cezasının

yarısı uygulanır ve altı aydan iki yıla kadar hapis cezası

hükmolunur.

 

Birinci fıkrada belirtilen propaganda suçunun ikinci

fıkrada yazılı mevkuteler dışında basılı eser ve sair kitle

iletişim araçları ile işlenmesi halinde, sorumluları ve ayrıca

kitle iletişim araçları sahipleri hakkında altı aydan iki yıla

kadar hapis, yüzmilyon liradan üçyüzmilyon l iraya kadar

ağır para cezası hükmolunur.

 

 

(1) Bu maddenin son fıkrasındaki "...mevkute niteliğinde

bulunmayan basılı eserler ile yeni yayına giren mevkuteler

hakkında ise, en yüksek tirajlı günlük mevkutenin bir önceki

ay ortalama satış tutarının..." ibaresi Ana.Mah.'nin 31/3/1992

tarih ve E.:1991/18, K.:1992/20 sayılı Kararı ile iptal

edilmiş olup, iptal hükmü,sözkonusu Kararın yayımı tarihi olan

27/Ocak/1993 tarihinden başlayarak altı ay sonra yürürlüğe

girecektir.

(2) Bu maddenin dördüncü fıkrası,"...benzeri

kurumlar..."ibaresi yönünden, Ana. Mah.'nin (1) nolu dipnotda

yazılı Kararı doğrultusunda iptal edilmiştir.

(3) Bu maddenin beşinci fıkrasındaki "...mevkute niteliğinde

bulunmayan basılı eserler ile yeni yayına giren mevkuteler

hakkında ise, en yüksek tirajlı günlük mevkutenin bir önceki

ay ortalama satış tutarının..." ibaresi Ana. Mah.'nin (1)

nolu dipnotda yazılı Kararı doğrultusunda iptal edilmiştir.

Ayrıca bu fiilin radyo ve televizyonlar vasıtasıyla işlenmesi

halinde mahkemece ilgili radyo ve televizyon kuruluşunun bir

günden onbeş güne kadar yayından men'ine karar verilir.

 

Birinci fıkrada yazılı fiillerin ikinci ve üçüncü

fıkralarda yazılı kitle iletişim araçları ile işlenmesi

halinde belirlenen ceza üçte birden yarıya kadar artırılır.

 

 

İKİNCİ BÖLÜM

Yargılama Usulleri

Görevli mahkeme

 

Madde 9 - Bu Kanun kapsamına giren suçlarla ilgili

davalara Devlet Güvenlik Mahkemelerinde bakılır ve bu suçları

işleyenler ile bunların suçlarına iştirak edenler hakkında bu

Kanun ve 2845 sayılı Devlet Güvenlik Mahkemelerinin Kuruluş ve

Yargılama Usulleri Hakkında Kanun hükümleri uygulanır.

 

 

Avukat tarafından temsil ve görüştürülme

 

Madde 10 - Bu Kanunun uygulanmasında;

 

a - b) (İptal: Ana.Mah'nin 31/3/1992 tarih ve E.1991/18,

K.:1992/20 sayılı kararı ile.)(1)

 

 

Gözetim süresi

 

Madde 11 - (Mülga: 18/11/1992 - 3842/31 md.)

 

 

Tutanak düzenleyenlerin dinlenmeleri

 

Madde 12 - Bu Kanun kapsamına giren suçların soruşturması

sırasında sanıkların ve tanıkların ifadelerini alan veya olay

ve tespit tutanağı düzenleyen zabıta amir ve memurları,

zaruret görülmesi halinde duruşmada tanık olarak

dinlenebilirler. (İkinci cümle İptal: Ana Mah'nin 31/3/1992

tarih ve E.:1991/18, K.:1992/20 sayılı kararı ile.)(1)

 

Erteleme ve paraya çevrilme

 

Madde 13 - Bu Kanun kapsamına giren suçlardan dolayı

verilen cezalar, para cezasına veya tedbirlerden birine

çevrilemez ve ertelenemez.

(Ek: 27/10/1995 - 4126/2 md.) Ancak bu madde hükmü, 8 inci

madde uyarınca verilen mahkumiyet kararları için uygulanmaz.

 

 

Muhbirlerin hüviyetlerinin açıklanmaması

 

Madde 14 - Bu Kanun kapsamına giren suçlar ve suçluları

ihbar edenlerin hüviyetleri, rızaları olmadıkça veya ihbarın

mahiyeti haklarında suç teşkil etmedikçe açıklanamaz.

 

 

Müdafi tayini (2)

 

Madde 15 - (Birinci fıkra İptal: Ana.Mah.'nin 31/3/1992

tarih ve E.:1991/18, K.:1992/20 sayılı kararı ile)(3)

 

Terörle mücadelede görev alan istihbarat ve zabıta amir ve

memurları ile bu amaçla görevlendirilmiş diğer personelin bu

görevlerinin ifasından doğduğu iddia edilen suçlardan dolayı

aleyhlerine açılan davalarda en çok üç avukat bulundurulur ve

bunlara avukatlık ücreti tarifesine bağlı olmaksızın yapılacak

 

ödemeler, ilgili kuruluşlar bütçelerine konulacak ödenekten

karşılanır.

 

(Üçüncü fıkra İptal: Ana.Mah.'nin 31/3/1992 tarih ve

E.:1991/18, K.:1992/20 sayılı kararı ile.)(3)

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Cezaların İnfazı

Cezaların infazı ve tutukluların muhafazası

 

Madde 16 - Bu Kanun kapsamına giren suçlardan mahküm

olanların cezaları, tek kişilik veya üç kişilik oda sistemine

göre inşa edilen özel infaz kurumlarında infaz edilir.

 

 

 

(1) Sözkonusu Anayasa Mahkemesi kararı Resmi Gazete'de

yayımlandığı 27/1/1993 tarihinden başlayarak 6 ay sonra

yürürlüğe girmiştir.

 

(2) Madde başlığı "Tutuksuz yargılama" iken, 18/11/1992 tarih

ve 3842 sayılı Kanunla değiştirilmiş ve metne işlenmiştir.

 

(3) Sözkonusu Anayasa Mahkemesi kararı Resmi Gazete'de

yayımlandığı 27/1/1993 tarihinden başlayarak 6 ay sonra

yürürlüğe girmiştir.

 

Bu kurumlarda açık görüş yaptırılmaz. Hükümlülerin

birbirleriyle irtibatına ve diğer hükümlülerle haberleşmesine

engel olunur.

 

Bu kurumlarda cezasının en az üçte birini iyi halle

geçiren hükümlülerden (...)(1) diğer kapalı infaz kurumlarına

nakledilebilirler.

 

Bu kanun kapsamına giren suçlardan tutuklananlar da

birinci fıkrada gösterilen şekilde inşa edilmiş tutukevlerinde

muhafaza edilirler. İkinci fıkra hükümleri tutuklular hakkında

da uygulanır.

 

Şartla salıverilme

 

Madde 17 - Bu Kanun kapsamına giren suçlardan mahküm

olanlardan, Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından ölüm

cezalarının yerine getirilmemesine karar verilenler 36

yıllarını, müebbet ağır hapis cezasına hükümlüler 30

yıllarını, diğer şahsi hürriyeti bağlayıcı cezalara mahküm

edilmiş olanlar hükümlülük süresinin 3/4'ünü çekmiş olup da

iyi halli hükümlü niteliğinde bulundukları takdirde talepleri

olmaksızın şartla salıverilirler.

 

Bunlardan, tutuklu veya hükümlü iken firar edenler veya

firara teşebbüs suçundan veya cezaevi idaresine karşı

ayaklanma suçundan mahküm edilmiş bulunanlar ile disiplin

cezası olarak üç defa hücre hapsi cezası almış olanlar, bu

disiplin cezaları kaldırılmış olsa bile şartla salıverilmeden

yararlanamazlar.

 

Bu Kanun kapsamına giren suçlardan mahküm olanlar,

hükümlerinin kesinleşme tarihinden sonra bu Kanunun kapsamına

giren bir suçu işlemeleri halinde, şartla salıverilmeden

yararlanamazlar.

 

Bu hükümlüler hakkında,647 sayılı Cezaların İnfazı

Hakkında Kanunun 19 uncu maddesinin bir ve ikinci fıkraları

ile Ek 2 nci maddesi hükümleri uygulanmaz.

 

Ceza ve tutukevi inşaatı

 

Madde 18 - 16 ncı maddeye göre inşa edilecek ceza ve

tutukevleri ile adliye ve zabıta nezarethanelerinin yapımında

2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 89 uncu maddesi hükümleri

uygulanır.

 

Yorum bağlantısı
Diğer sitelerde paylaş

Sohbete katıl

Şimdi mesaj yollayabilir ve daha sonra kayıt olabilirsiniz. Hesabınız varsa, şimdi giriş yaparak hesabınızla gönderebilirsiniz.

Misafir
Bu konuyu yanıtla...

×   Farklı formatta bir yazı yapıştırdınız.   Lütfen formatı silmek için buraya tıklayınız

  Only 75 emoji are allowed.

×   Bağlantınız otomatik olarak gömülü hale getirilmiştir..   Bunun yerine bağlantı şeklinde gösterilsin mi?

×   Önceki içeriğiniz geri yüklendi.   Düzenleyiciyi temizle

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

 Paylaş

×
×
  • Yeni Oluştur...