Jump to content

Şehit Varisleri ile Malül Gaziler ve Muharip Gazilere sağlanan haklar


yavin
 Paylaş

Önerilen Mesajlar

Şehit Varisleri ile Malül Gaziler ve Muharip Gazilere sağlanan haklar

 

ŞEHİT VARİSLERİ İLE MALÜL GAZİLER VE MUHARİP GAZİLERE SAĞLANAN HAKLAR

 

ŞEHİT VARİSLERİNE SAĞLANAN HAKLAR

1. MADDİ HAKLAR

a. Kuvvet Komutanlığı İlk Destek Yardımı:

İlgili Kuvvet K.lığınca, şehit ailesinin acil ihtiyaçlarını karşılamak maksadıyla, şehidin; evli ise eşine, bekar ise baba veya annesine, anne ve babası da yoksa cenazeyi teslim alan kardeşlerinden veya kanuni yakınlarından birine defin hazırlıkları esnasında uygun bir zaman tespit edilerek teslim edilir.

b. Ölüm Yardımı ve Harcırah Ödenmesi (Sb.,Astsb., Uzm.J.,Uzm.Erb.):

(1) 926 sayılı TSK Personel Kanunu hükümleri gereğince, yukarıda belirtilen rütbeli personelin herhangi bir nedenle ölümü halinde, personelin görevli olduğu birlik komutanlığınca en yüksek devlet memuru aylığının (ek gösterge dahil) iki katı tutarında ölüm yardımı ödenir. Uzm.Erb.ların varislerine, 3269 sayılı Uzman Erbaş Kanununun 16 ncı maddesine göre, kendi maaşının iki katı

tutarında ölüm yardımı ödenir.

(2) Şehit olan veya vefat eden rütbeli personelin ailesine, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 1 nci maddesinin d bendi gereğince; 500 YTL. tazminat (harcırah) ödenir.

c. Nakdi Tazminat:

2330 sayılı Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkındaki Kanun, 2453 sayılı Yurtdışında Görevli Personele Nakdi Tazminat Verilmesi ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanun, 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu, 3497 sayılı Kara Sınırlarının Korunması ve Güvenliği Hakkında Kanun, 2629 sayılı Uçuş, Paraşüt, Denizaltı, Dalgıç ve Kurbağa Adam Hizmetleri Tazminat Kanunu kapsamındaki görevleri ifa ederken şehit olan personelin varislerine nakdi tazminat ödenir.

2629 sayılı Uçuş, Paraşüt, Dalgıç ve Kurbağa Adam Hizmetleri Tazminat Kanunu kapsamına girenlerin nakdi tazminat işlemleri birlik komutanlıklarınca, diğer personelin ise bağlı olduğu Kuvvet K.lığınca yürütülür.

Nakdi Tazminatın Varislere Taksimi

Şehit olan veya vefat eden personel;

Bekar ise : % 50 anneye, % 50 babaya.

Bekar ve anne veya babadan biri vefat etmiş ise : % 50 anne veya babaya, % 50 kardeşlere.

Evli/Çocuksuz ise : % 50 eşe, % 25 anneye, % 25 babaya.

Evli/Çocuklu ise : % 70 eşe ve çocuklara, % 15 anneye, % 15 babaya.

Evli/Çocuklu, anne veya babadan biri vefat etmiş ise: % 85 eş ve çocuklara, % 15 anne veya babaya ödenir.

Diğer hallerde ise, miras hukuku hükümleri uygulanır. ç. T.C. Emekli Sandığı Genel Müdürlüğünce Yapılan Yardımlar:

(1) Aylık Bağlanması:

5434 sayılı Kanun madde 55,64, Ek madde 77’de belirlenen esaslara göre ödenmektedir. 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu kapsamında olanlara emsal aylık ödenmektedir.

5434 sayılı Emekli Sandığı Kanununa göre, fiili ve itibari hizmet süresi 30 yıldan az olan şehit personelin eşi, çocukları, baba ve annesine 30 yıl üzerinden, hizmet süresi 30 yıldan fazla olanlara ise fiili ve itibari hizmet süresi toplamı üzerinden aylık bağlanır.

5434 sayılı Kanunun 64 ncü maddesinin (a, b, c, ç, d ve e) fıkralarında açıklanan durumlardan dolayı veya 2330 sayılı Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkındaki Kanun kapsamında mütalaa edilen görevler nedeniyle hayatlarını kaybetmiş olanların baba ve annelerine (geride eş ve çocuklarının kalması hali de dahil) muhtaçlık şartı aranmaksızın vefat tarihini takip eden aybaşından geçerli olarak aylık bağlanır. Bağlanan aylıklar eş ve çocukların aylıklarını azaltmaksızın hazineden karşılanır. Babaya bağlanan aylık, ana ve babaya eşit olarak paylaştırılarak ödenir.

Terörle mücadele, asayiş ve güvenliğin sağlanması, kaçakçılığın men ve takibi gibi görevlerin dışındaki olaylarda hayatını kaybedenlerin anne ve babalarından muhtaçlık ve 65 yaşından küçük babalar için malûllük raporu (çalışarak hayatını kazanamaz şeklinde) alınması şartı aranmaktadır.

(2) Emekli İkramiyesi Verilmesi (Erbaş ve Erler Hariç): (a) 5434 sayılı Kanun Madde 89/ 2.bendi: Verilecek emekli ikramiyesinin hesabında, 30 fiili hizmet yılından fazla süreler dikkate alınmaz.

(b) 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu kapsamına giren olaylar nedeniyle hayatlarını kaybetmiş olanların dul ve yetimlerine, en yüksek devlet memuru brüt aylığı (ek gösterge dahil) üzerinden 30 yıl hizmet yapmış gibi emekli ikramiyesi ödenir.

© 3713 Sayılı Terörle Mücadele Kanunu kapsamı dışındaki olaylar nedeniyle hayatını kaybedenlerin dul ve yetimlerine ise, şehidin görevde iken almakta olduğu aylığının hizmet süresi ile çarpımı kadar emekli ikramiyesi ödenir.

(3) Tütün ve Alkol Ürünleri Satış Bedellerinden Pay Verilmesi:

Şehit olan personelin dul ve yetimlerine Emekli Sandığı Kanunu’nun Ek 79’ncu maddesi gereğince tütün ve alkol ürünlerinin satış bedellerinden pay verilir. Ödeme, aylık bağlanmasına esas olan tarihten geçerli olarak müteakip yılın en geç ilk üç ayı içerisinde ve yılda bir kez yapılır.

(4) Öğrenim Yardımı:

Emekli Sandığı Kanunu’nun Ek 79’uncu maddesi gereğince şehit personelin öğrenim görmekte olan çocuklarına, her ay eğitim ve öğretim yardımı yapılır. Bu yardımlar yılda bir kez olmak üzere ekim ayında toptan ödenir.

Öğrenim Yardımı için, bir dilekçeye öğrenim belgesi eklenmek suretiyle T.C. Emekli Sandığı Genel Müdürlüğü Ödemeler Dairesi Başkanlığına (ANKARA) müracaat edilmesi gerekir.

d. Şehit Personel Varislerine Yardım Yapan Vakıf ve Kurumlar :

(1) TSK Dayanışma Vakfı (TSKDV) Yardımı (Erbaş ve Erler hariç) :

Türk Silahlı Kuvvetlerinde görevli olup, Vakfa üye olan (yıllık olarak belirlenen miktarlarda bağış yapan) Sb., Astsb., Svl.Me., Uzm.J. ve Uzm.Erbaşlardan hizmette bulundukları sürede, her ne sebeple ve suretle olursa olsun vefat edenlerin eş, çocuk, ana ve babalarına, Vakıf yönetim kurulunca belirlenen miktarlarda maddi yardım yapılır.

(2) TSK Mehmetçik Vakfı (Erbaş ve Erler İçindir):

(a) Toptan Ödeme :

TSK Mehmetçik Vakfınca, şehit olan veya her ne sebeple olursa olsun vefat eden erbaş ve erlerin varislerine aşağıdaki tabloya göre ödeme yapılır.

Toptan Ödemenin Varislere Taksimi

Bekar ise : % 50 anneye, % 50 babaya,

Bekar ve anne veya babadan biri vefat etmiş ise : tamamı hayatta olan anne veya babaya,

Evli/Çocuksuz ise : % 70 eşe, % 15 anneye, % 15 babaya, anne veya babadan biri ölmüşse, % 30'u sağ kalana,

Evli/Çocuksuz ve anne/baba sağ değilse : % 70 eşe, % 30'u Yönetmelik kapsamındaki kardeşler arasında eşit olarak paylaştırılır, Yönetmelikteki şartları taşıyan kardeş de yoksa tamamı eşe,

Evli/Çocuklu ise :% 40 eşe, % 60'ı eşit olarak çocuklara, eş ölmüşse tamamı çocuklarına,

Bekar ve anne/baba vefat etmiş ise: Yönetmelik kapsamındaki kardeşlere (eşit şekilde) ödenir. Açıklama: TSK Mehmetçik Vakfı Yönetmeliğinin 43 ncü maddesine göre; yardımın yapılmasına karar verileceği tarihe kadar, yardıma müstehak olan kişilerden bölücü, yıkıcı, irticai faaliyet içinde bulunduğuna dair haklarında mahkeme kararı bulunan veya güvenlik ve istihbarat birimlerince bilgi verilen kişilere, yabancı uyruklu olup da yardımın yapılacağı tarihte yurt dışında oturmakta olan eşlere bu yardım yapılmaz.

(b) Doğum Yardımı :

Erbaş veya erin vefat tarihinde ana rahminde olup da sağ doğan çocuğu için bir defaya mahsus olmak üzere Mehmetçik Vakfı Yönetmeliğinin ilgili hükümleri gereğince eşine, ödeme tarihinde eşi ölmüşse, çocuğun bakımını üstlenmiş vasiye ödenir.

© Ölüm Yardımı :

Erbaş veya erin vefat tarihinden sonra ölen her çocuğu için, ölen çocuğun annesine, annesi çocuğu terk etmiş ise vasisine ödenir.

(d) Bakım ve Öğrenim Yardımı :

Vefat eden erbaş ve erlerin çocuklarının bakım ve öğrenimlerini sürdürebilmeleri için, malûliyet ve öğrenim durumlarına göre her yıl Vakıf tarafından belirlenen miktarlarda (her üç ayda bir) yardım yapılır. Yardımların alınabilmesi için dilekçe ve vukuatlı nüfus kayıt örneği ile TSK Mehmetçik Vakfı Genel Md.lüğü (Türkocağı Cad. No:16 06520 Balgat/Ankara)'ne müracaat edilmesi gerekmektedir.

(3) Ordu Yardımlaşma Kurumu (OYAK) Yardımı (Erbaş ve Erler hariç) :

OYAK Genel Müdürlüğünce 205 Sayılı Kanun gereğince; OYAK'a üye olan Sb., Astsb., Uzm. J. ve Uzm. Erbaşların ölümü halinde verilir.

Miktarı; Albay ve aşağı rütbeler için kanuni mirasçılarına, Albay maaşının 20 katı, Kıdemli Albay ve yukarı rütbeler için kendi aylıklarının 20 katı tutarında ölüm yardımı ve hizmet süresi esas alınarak emeklilik yardımı yapılır.

Ayrıca, OYAK'ın üyeleri için inşa ettiği konutlardan üye şehit personelin eş ve çocuklarının edinebilmesi için, ayrı kontenjan belirlenerek satışa sunulmaktadır.

Ödemenin yapılabilmesi için; hizmet belgesi, veraset ilamı, ölü muayene otopsi raporu, defin ruhsatı, vukuatlı nüfus kayıt örneği, son iki aylık OYAK keseneği, varis dilekçeleri ilgili Kuvvet K.lığı Personel Başkanlığı Emekli İşlem Şubesince temin edilerek OYAK'a gönderilir.

e. Kira Yardımı ve Kamu Konutlarından Yararlanma (Erbaş ve Erler hariç) :

Bu haktan sadece, lojmana girme hakkı olan Sb.,Astsb., Uzm.J. ile Uzm.Erbaşların aylığa müstahak dul ve yetimleri faydalanır.

3713 Sayılı Terörle Mücadele Kanununun 21 nci Madde (b) Fıkrası gereği;"yurtiçinde ve yurtdışında kamu konutlarından yararlanmakta iken malûl olanların kendileri, ölenlerin aylığa müstahak dul ve yetimleri, Kamu Konutları Kanununda gösterilen özel tahsisli konutlarda oturanlar hariç olmak üzere bir yıl süreyle kamu konutlarından yararlanmaya devam ederler. Bu süre sonunda kamu konutundan çıkacaklar ile kamu konutundan yararlanmayanlar ve özel tahsisli konutlarda oturanların istekleri halinde ikametgah olarak kullanacakları yurtiçindeki taşınmazın kira bedeli "on yıl" süre ile Devletçe karşılanır. Yurtdışındaki özel tahsisli konutlarda oturanların yurtdışı kira bedelleri de istekleri halinde bir yıl süre ile Devletçe karşılanır," kira dışı giderler kiralayana aittir.

Konut kiralama için yapılacak işlemler; malûl olanların kendileri ile şehitlerin aylığa müstahak dul ve yetimleri, bir dilekçe ile ilgili Kuvvet K.lığına müracaat ederek kira yardımından faydalanmak istediklerini bildirirler. Bundan sonra takip edilecek yol, ilgili Kuvvet K.lığı Lojistik Başkanlığınca kendilerine yazılı olarak bildirilir.

f. Toplu Konut Fonu’ndan Faizsiz Konut Kredisi Verilmesi: (Toplu Konut Fonu'ndan Şehit Ailelerine, Malulleri ile, Dul ve Yetimlerine Açılacak Faizsiz Konut Kredisi Yönetmeliği)

5434 sayılı Emekli Sandığı Kanunu'nun 64 ncü maddesi, 2330 sayılı Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanun, 2453 sayılı Yurt Dışında Görevli Personele Nakdi Tazminat Verilmesi ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanun, 2629 sayılı Uçuş, Paraşüt, Denizaltı, Dalgıç ve Kurbağa adam Hizmetleri Tazminat Kanunu ve 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu'nda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun kapsamındaki görevler nedeniyle şehit olanlar ile barışta ve olağanüstü hallerde yapılan tatbikat ve manevralar sırasında bu harekat ve hizmetlerin sebep ve etkileriyle hayatlarını kaybedenlerin,

Aşağıdaki öncelik sırasına göre;

Maaşa bağlanan dul eşini,

Eşi hayatta değilse veya evlenmişse, maaşa bağlanan çocuklarını,

Müştereken bunlar bulunmadığı takdirde, maaşa bağlanan babası veya annesini, Konut sahibi yapmak amacıyla fondan kredi verilir.

Bu kredi, şehit olan veya hayatını kaybedenlerin ailelerine bir defaya mahsus olmak üzere sadece bir hak sahibine verilir.

Kredi miktarı, her yıl Devlet İstatistik Enstitüsü'nce TÜRKİYE geneli için ilan edilen yıllık tüketici fiyat artış oranı kadar artırılır.

Krediye faiz uygulanmaz. Bu krediden yararlanmak için öncelikle Emekli Sandığı Genel Müdürlüğüne başvurularak "Hak Sahipliği Belgesi" alınması, müteakiben de Ziraat Bankası'nın herhangi bir şubesine müracaat edilmesi gerekmektedir.

Kredinin geri ödenmesi; hak sahibinin her türlü tazminatlar dahil olarak almakta olduğu maaşının 1/4'ü tutarındaki miktarın Emekli Sandığı Genel Müdürlüğünce kesilmesi suretiyle yapılır. Kredinin vadesi, borcun tamamen ödendiği zamandır.

g.Meskende Tüketilen Elektrik Enerjisinde İndirim :

Şehit ailesinin meskeninde (evinde) tükettiği elektrik enerjisine % 40’ı geçmeyen oranda mesken tarifesi indirimi uygulanmaktadır.

h. Meskende Tüketilen Su Ücretinde İndirim :

Şehitlerin dul ve yetimi sıfatıyla aylık bağlananlara, belediyelerce tahakkuk ettirilecek su ücretinde % 50’den az olmamak üzere indirim uygulanmaktadır.

ı.Mesken Vergisinden Muafiyet :

Şehitlerin dul ve yetimlerinin Türkiye sınırları için brüt 200 metrekareyi geçmeyen tek meskene sahip olmaları halinde (intifa hakkına sahip olunması hali dahil), bu meskene ait bina vergisi 2003/6576 sayılı Kararname ile kaldırılmıştır.

i.Şehit Yakınlarına İş Temini:

3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu kapsamındaki olaylarda terör eylemleri nedeni veya etkisiyle şehit olan kamu görevlileri ile erbaş ve erlerin yakınlarından birine (eş, çocuk veya kardeş) kamu ve özel sektörde iş verilmesi hususu 4131 sayılı Kanun ile düzenlenmiş olup, uygulama İçişleri Bakanlığınca yürütülmektedir. Konuyla ilgili açıklamalar aşağıda belirtilmiştir.

(1) Şehit Yakınlarının Hak Sahipliği:

(a) İlk hak sahibi şehidin eşidir. Eşinin olmaması veya talepte bulunmaması halinde,

(b) Herhangi bir kamu kurum ve kuruluşunda memur, sözleşmeli personel veya sürekli işçi kadrolarında çalışmayan ÇOCUKLARINDAN BİRİ, çocukları da yoksa veya yaşları itibariyle çalışamayacak durumda iseler,

© Herhangi bir kamu kurum ve kuruluşunda memur, sözleşmeli personel veya sürekli işçi kadrolarında çalışmayan KARDEŞLERİNDEN BİRİ olmak üzere, şehit ailesinden "SADECE BİR KİŞİ BU HAKTAN YARARLANABİLİR".

(d) Çocuk veya kardeşlerden öncelikle (işe gireceği kurumun üst yaş sınırını aşamamak üzere), yaşı büyük olanın işe alınması esastır.

(2) Başvuru süresi:

(a) Bu imkandan yararlanmak isteyen hak sahipleri, şehitlik olayının meydana geldiği tarihten itibaren (10) yıl içerisinde başvurmak zorundadırlar. Bu süre içerisinde yapılmayan başvurular dikkate alınmaz.

(b) Ancak, olay tarihi itibariyle ve müteakip (10) yıl içerisinde istihdam edilebilecek hak sahibi bulunmaması halinde yukarıdaki süre, şehidin yaşı küçük çocukları veya kardeşlerinden birinin 18 yaşına girdiği tarihten itibaren başlar.

© Geçmişte meydana gelen ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu kapsamında yer alan olaylarda şehit olanların yakınları için başvuru süresi, konuyla ilgili yönetmeliklerin yürürlüğe girdiği 29 Mart 1996 tarihinden itibaren başlar.

(3) Müracaat Esasları:

Hak sahibi şehit yakını, ilgili komutanlıkça kendisine gönderilen iş istek formunu doldurduktan sonra bu forma;

(a) Şehit Belgesini,

(b) Öğrenim Belgesini (son bitirdiği okul diploması veya çıkış belgesi),

© Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneğini (Anne, Baba, Eş, Çocuklar ve Kardeşleri de gösterir şekilde),

(d) Sabıka Kayıt Belgesini ekleyerek ikamet ettiği yerdeki kaymakamlığa veya valiliğe müracaat eder.

İş için müracaat eden kişi ilk hak sahibi değilse, kendinden önceki hak sahiplerinden alacağı "HAKLARINDAN FERAGAT ETTİKLERİNE DAİR NOTER TASDİKLİ BEYANLARI"da müracaat evraklarına ekleyecektir. Şehit eşinin başvurusu halinde diğer aile fertlerinden feragat beyanı alınmaz.

Yukarıdaki esaslara göre yapılan iş talepleri ile ilgili dosyalar Valiliklerce İÇİŞLERİ BAKANLIĞINA gönderilir ve burada yapılacak değerlendirme sonucunda bakanlıkça atama yapılır.

2. DİĞER HAKLAR

a. Bayrak Verilmesi:

Şehidin tabutu üzerine sarılan bayrak, bayrak kutusu içerisinde, ailesinin talebi halinde; eşi, en büyük erkek evladından başlayarak çocukları, baba veya annesi sırasına göre kanuni mirasçılarına verilir.

b. Madalya ve Berat Verilmesi:

Birlik Komutanlığının teklif etmesi halinde, Şehit olan personelin varislerine Devlet Madalya ve Nişanları Yönetmeliği gereğince Devlet Övünç Madalyası verilmektedir.

Madalya, şehidin en büyük erkek çocuğuna, yoksa en büyük kız çocuğuna, yoksa babasına, o da yoksa annesine, annesi yoksa eşine, eşinin yokluğu halinde diğer mirasçılarına verilir.

c. Şehit Olan Bir Yükümlünün Kendisinden Sonra Silah Altına Alınacak İlk Kardeşinin Askerlik Hizmetinden Muaf Tutulması:

(1) 1111 Sayılı Askerlik Kanununun 10 ncu maddesi 9 ncu fıkrasına göre şehit personelin kendisinden sonra silah altına alınacak ilk kardeşi istekli olmadıkça silah altına alınmaz.

(2) Hak sahibi personelin bu konuda bağlı bulunduğu askerlik şubesine yazılı müracaatı gerekmektedir.

(3) Bu haktan; 1076 Sayılı kanuna tabi yedek subaylar ile, 1111 Sayılı kanuna tabi erbaş ve erlerin kardeşleri istifade eder.

ç. Şehit Kardeşlerinden veya Çocuklarından Birinin Yerli Askerlik Şubelerine Yakın Bir Yerde Askerlik Hizmetini Yapması:

(1) Şehit personelin kardeşlerinden veya çocuklarından biri, acemi eğitimlerini müteakip yerli askerlik şubelerine yakın birliklere tertip edilir.

(2) Bu talep askerliğin her safhasında yapılabilir.

(3) Bu haktan, terörle mücadele esnasında şehit olan TSK mensupları ile devlet memurlarının (Polis, Öğretmen, Mühendis vb.) oğulları ve kardeşleri istifade eder. Ayrıca şehit olan yükümlülerin kardeşlerinden biri askerlik hizmetinden muaf tutulsa dahi diğer kardeşlerden biri bu haktan yararlanır.

(4) Hak sahibi personel veya ailesi, yerli askerlik şubesine yakın bir birliğe tertip edilmesini istediği oğlu veya kardeşi için öncelikle askerlik şubesi başkanlığına, bu başvuru için geç kalınmışsa, eğitim birliğine veya oğlun/kardeşin mensup olduğu Kuvvet Komutanlığına aşağıdaki belgelerle müracaatı gerekmektedir.

Dilekçe, Vukuatlı Aile Nüfus Kayıt Örneği aslı,

Askerlik Şubesi Başkanlığınca onaylanmış şehit belgesi. d. Hastanelerden Yararlanma:

Maaş bağlanan eş, çocuk, anne ve babalara başka bir Sosyal Güvenlik Kurumunun (SSK, BAĞ-KUR gibi) sağlık hizmetlerinden faydalanmıyorsa, bunların tedavi giderleri Emekli Sandığınca ilgili mevzuat hükümlerine göre karşılanır ve sağlık karneleri Emekli Sandığı Gn.Md.lüğünce verilir. Sağlık karnelerinin dolması veya kaybolması halinde maaş cüzdanı fotokopisi, (2) adet vesikalık fotoğraf ve dilekçe ile Emekli Sandığı Genel Müdürlüğüne veya bağlı bulunulan Emekli Sandığı Bölge Müdürlüklerine başvurulur.

İç Hizmet Kanununun 70 nci maddesine göre; harp ve vazife malûllüğünü gerektiren sebeplerden dolayı vefat eden Yedek Subay (Asteğmen), Erbaş/Erlerin aylık almaya müstahak dul ve yetimleri de askeri hastanelerden istifade ederler.

e. Askeri Kimlik Kartı Verilmesi:

Muvazzaf Sb., Astsb., Uzm. J. ve Uzm. Erbaşların vefat etmeleri halinde;

(1) Dul eşlerine (karılarına,kadın Sb.lar için kocalarına),

(2) Dul ve yetim maaşı bağlanan anne ve babalar ile MSB Şehitlik Yönergesinin 4 ncü maddesinde (f fıkrası hariç) belirtilen personelin (kendisine maaş bağlanan ve bağlanmayan) anne ve babalarına,

(3) Yetim maaşı bağlanabilen erkek çocukları ile evlenmemiş veya dul kalmış veyahut boşanmış kız çocuklarına,

(4) Ayrıca 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu kapsamındaki görevlerde şehit olan Yedek Subayların dul ve yetimlerine TSK Kimlik kartı verilir.

f.Orduevlerinden Yararlanma:

Şehit Muvazzaf Sb., Yd.Sb. (3713 sayılı Kanuna tabi olanlar) ve Astsb.ların dul/yetimleri (eş, çocuk, anne, baba) kendilerine verilen TSK kimlik kartı ile Orduevleri ve askeri tesislerden yararlanabilir.

TSK’nde görev yaparken şehit olan Yedek Subayların (3713 sayılı Kanun kapsamında olmayanlar) aile fertlerinin talepleri halinde Garnizon Komutanlıklarınca yapılacak incelemeyi müteakip uygun görülenlere "SUBAY ORDU EVİ VE ASKERİ GAZİNO ÜYE GÜNÜ BİRLİK GİRİŞ KARTI" verilir.

g. Özel Eğitim Merkezlerinden Yararlanma:

(1) Şehit Sb., Astsb. ve Uzm.J.ların dul/yetimlerine Özel Eğitim Merkezlerinden faydalanmada (+30) puan verilir.

(2) Müracaatların 01 OCAK-15 ŞUBAT tarihleri arasında ilgili Kuvvet.K.lığı Personel Başkanlığına iletilmesi ve form üzerinde şehit ailesi olduğunun işaretlenmesi gerekmektedir.

(3) Şehit subay, astsubayların anne, baba, eş ve refakatindeki çocukları, gelin ve damatlarından, TSK bünyesindeki özel/yerel eğitim merkezlerine girişlerde günübirlik giriş ücreti alınmamaktadır.

h. Ulaşım Araçlarından Ücretsiz İstifade:

(1) Terörle mücadele görevi ifa ederken ölenlerin dul kalan eşleri, T.C.Emekli Sandığı dışındaki sosyal güvenlik kuruluşlarına tabi olarak çalışmayan ve bu kuruluşlardan aylık almayan kız çocukları, çalışarak hayatını kazanamayacak derecede malûl ve muhtaç olan erkek çocukları, reşit olmayan çocukları ile anne ve babalarına,

(2) Terörle mücadeleye yönelik olayların bastırılması için yapılan hava operasyonlarında şehit olması sonucu harp malûlü sayılanların dul eşleri ve reşit olmayan çocuklarına,

(3) Diğer görevler sebebiyle şehit olanların maaş bağlanan dul eşlerine,

Emekli Sandığı Genel Müdürlüğünce “Ücretsiz Seyahat (SERBEST) Kartı” verilir. Yukarıda sayılanlar, Devlet Demiryolları, Türkiye Denizcilik İşletmeleri iç hat vasıtalarında 1 nci mevkide ve Belediye vasıtalarında ücretsiz seyahat ederler. Terörle Mücadele Kanunu kapsamına girenlerin dul ve yetimleri bu araçlara ek olarak, Belediye tarafından kurulan şirketler ve özel firmalar aracılığıyla yaptırılan toplu taşım işinde kullanılan araçlardan da istifade ederler.

ı. Kredi Yurtlar Kurumu Yurtlarından ve Öğrenci Kredisinden Öncelikle İstifade Etme İmkanı:

2330 Sayılı Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması hakkındaki kanunun 7 nci maddesine göre; bu kanunda yazılı hallerde ölenlerin veya çalışamayacak derecede sakat kalanların çocuklarından, yüksek öğrenim yapmakta olanlar Devlete ait yurtlar ile yüksek öğrenim kredilerinden (yürürlükteki mevzuata göre) öncelikle yararlanırlar.

i. Yüksek Öğretimde Okuyan Şehit Personel Çocuklarından Katkı Payı Alınmaması:

Yüksek öğrenim gören şehit personel çocuklarından yüksek öğrenim öğrenci katkı payı alınmamaktadır.

j. Şehit Personel Çocuklarının Özel Öğretim Kurumlarından Ücretsiz İstifadesi:

Öncelik şehit çocuklarında olmak üzere şehit ve malül gazi personel çocukları % 1 oranında özel eğitim kurumlarından ücretsiz istifade ederler.

k. Askeri Okullara Öncelikle Alınma:

Harp Okullarına, Astsubay Meslek Yüksek Okullarına, Askeri Liselere ve Bando Astsubay Hazırlama Okuluna girecek adaylardan şehit, malul gazi ve muharip gazi çocuklarına verilecek ilave kontenjan miktarı % 5’dir.

Bu öğrencilerden; Harp Okullarına, Astsubay Meslek Yüksek Okullarına ve Askeri Liselere gireceklerden diğer adaylar için tespit edilen baraj puanının % 90’ını alanlar, Bando Astsubay Hazırlama Okullarında ise % 85’ini alanlar, öğrenci alım işlemlerini yürüten Komutanlıklar tarafından ikinci aşamaya davet edilmektedir.

(Başvuru kılavuzları; Askeri Liseler ve Astsubay Hazırlama Okulları için ÖSYM bürolarından, diğer Askeri Okullar İçin; Askerlik Daireleri, Askerlik Şubeleri, İl J.K.lıkları, İl ve İlçe Milli Eğitim Md.lükleri kanalıyla öğrencinin öğrenim görmekte olduğu okuldan temin edilecektir.)

l.Şehit Subay ve Astsubayların Şahsi Tabancalarının Varislerine Devri:

Tabancayı adına tescil ettirecek varis, veraset ilamı ve 18 yaşından büyük varislerden alacağı onaylı feragatname ile ilgili Kuvvet K.lığı Loj. Bşk.lığına müracaat eder. Buradan verilecek menşei belgesini aldıktan sonra ruhsat için Jandarma Bölgesinde ikamet edenler İl Jandarma Komutanlıklarına, diğerleri ise İl Emniyet Müdürlüklerine başvurur.

m.Silah Bulundurma ve Taşıma Ruhsatının Harçtan Muaf Tutulması:

6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun gereğince; şehit personelin eş ve çocukları veya anne ve babalarına intikal eden silah bulunması durumunda, sadece bir silahla sınırlı olmak kaydıyla, bulundurma veya taşıma ruhsatı harçtan muaf tutulur.

n.18 Mart Şehitler Gününde İdari İzin Verilmesi.

2005/27 sayılı Başbakanlık Genelgesi ile Şehitler Gününde yapılacak etkinliklere rahatlıkla katılabilmelerini sağlamak amacıyla kamu kurum/kuruluşlarında çalışan şehit dul ve yetimleri ile anne, baba ve kardeşleri, 18 Mart Şehitler Gününde idari izinli sayılmışlardır.

o.Şehit Eşi Öğretmenlerin Atanmaları :

Şehit eşi öğretmenler, “Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmenlerinin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği”ne göre zorunlu çalışma yükümlülüğünden muaf tutulmuş ve görev sürelerine bakılmaksızın istedikleri yerde çalışmalarına imkan sağlanmıştır.

ö.TSK Sosyal Tesislerinde İstifade de Otopark Ücreti Alınmaması :

TSK Sosyal tesislerinden istifade eden şehit ailesinden otopark ücreti alınmamaktadır.

p. Devlet Memuru Olarak Görev Yapan Şehit Yakınlarının Tayini :

“Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmeliğe” ilave edilen bir madde ile; terörle mücadelede şehit olanların devlet memuru olarak görev yapan eş, çocuk, anne/baba ve kardeşlerinin atanma taleplerinin yerine getirilmesi kolaylaştırılmıştır.

r. İlköğretim Okullarına Kayıt :

Milli Eğitim Bakanlığınca çıkarılan 2007/45 numaralı Genelge ile; ilköğretim kurumlarına kaydedilecek veya okullar arasında nakledilecek şehit, malül gazi ve muharip gazi çocuklarına, talepleri halinde istedikleri okullarda öğrenim görebilme imkanı sağlanmıştır.

s. Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Ait Sosyal Tesislerden Faydalandırılma :

2006/16 sayılı Başbakanlık Genelgesi’ne göre; şehidin anne, baba, eş ve çocukları, ikametgah mahalleri dışına çıktıklarında, kamu kurum ve kuruluşlarına ait sosyal tesislerden bu kurum ve kuruluşların kendi personeline uyguladıkları ücret tarifesine göre yararlandırılmaktadır.

ş. 2684 sayılı Kanuna Göre İlköğretim ve Ortaöğretimde Parasız Yatılı veya Burslu Öğrenci Okutma ve Bunlara Yapılacak Sosyal Yardımlar :

a. 2684 Sayılı Kanunun 5’inci maddesinin 1’inci fıkrasına göre; durumları 5434 sayılı Emekli Sandığı Kanununun 65’inci maddesinin (d) fıkrası, 2330 sayılı Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanun, 2453 sayılı Yurtdışında Görevli Personele Tazminat Verilmesi ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanun kapsamına girenlerin çocuklarından, Milli Eğitim Bakanlığınca tespit edilecek kontenjan kadarı sınavsız olarak parasız yatılı öğrenciliğe alınırlar.

b. Ancak bu gibi öğrencilerden özel giriş sınavı ve kayıt kabul şartları bulunan eğitim/öğretim kurumlarına alınacakların, bu kurumların kayıt/kabul şartlarını taşımaları ve sınavlarını kazanmaları gerekmektedir.

t. TSK Ali ÇETİNKAYA İlk Kurşun Rehabilitasyon Merkezi’nden Yararlanma:

Balıkesir İli, Ayvalık İlçesinde dört yıldızlı bir otel konumunda olan, TSK.Ali ÇETİNKAYA İlk Kurşun Rehabilitasyon Merkezi, şehit ailesine (eş, çocuk, anne/baba ile anne ve/veya babanın refakatinde şehit personelin 18 yaşını doldurmamış erkek kardeşleri ve evlenmemiş kız kardeşleri ) oniki ay boyunca hoşça vakit geçirebilecekleri güzel bir tatil imkanı sunmaktadır.

Tesisten faydalanan şehit erbaş/er ailesinin (eş, çocuk, anne, baba) gidiş-dönüş yol paraları (otobüs, tren ücreti veya özel aracıyla gelenlere şehirlerarası belediye rayici dikkate alınarak) ve tesisteki tabldot usulü yemek paraları (sabah, öğle, akşam) TSK Mehmetçik Vakfı bütçesinden Rehabilitasyon Merkez K.lığınca karşılandığından, tesisten yararlanan şehit ailesine ücretsiz bir tatil geçirme imkanı sunulmaktadır. Tesisten faydalanmak için K.K.K.lığı Per.İşl.D.Bşk.lığı (Yücetepe-ANKARA) adresine dilekçe ile müracaat edilmesi gerekmektedir. Dilekçe örnekleri As.Ş.Bşk.lığı ile en yakın Askeri Birlik K.lığından temin edilebilir.

MALÜL GAZİ PERSONELE SAĞLANAN HAKLAR

1. MADDİ HAKLAR :

a. Nakdi Tazminat:

2330 sayılı Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkındaki Kanun, 2453 sayılı Yurtdışında Görevli Personele Nakdi Tazminat Verilmesi ve Aylık Bağlanması Hakkındaki Kanun, 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu, 3497 sayılı Kara Sınırlarının Korunması ve Güvenliği Hakkındaki Kanun, 2629 sayılı Uçuş, Paraşüt, Denizaltı, Dalgıç ve Kurbağa Adam Hizmetleri Tazminat Kanunu kapsamındaki görevleri ifa ederken yaralanan ve malûl olan personele nakdi tazminat ödenir.

b. Harçlık ve Yol Ücreti Ödenmesi (Erbaş-Er):

Tedavilerini müteakip hava değişimi alan erbaş ve erlere, Askeri Hastane tarafından düzenlenecek "iaşe ilmühaberi“ne istinaden hava değişimi süresinin askerlikten sayılan ilk 3 ayı için Askerlik Şubesi Başkanlıklarınca harçlık ödenir.

Hava değişimine gönderilen hastaya, hastane saymanlığınca tren sevk muhtırası verilir. Tren yoksa gideceği yerin rayiç otobüs yol ücreti ödenir. Ayrıca yol süresi kadar iaşe bedeli ödenir. İaşe bedelleri her ay MSB.lığınca yayımlanır. Tekrar hastaneye sevk sırasında ise, Askerlik Şubesi Başkanlıklarınca sevk işlemi yapılarak yol ücreti hak sahibine tahakkuk ettirilir.

c. T.C. Emekli Sandığı Genel Müdürlüğünce Yapılan Yardımlar:

(1) Aylık Bağlanması:

(a) 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu kapsamındaki olayların etkisiyle malûl olan Sb., Yd.Sb., Astsb., Uz.J. ve Uz.Erbaşlara bağlanacak malül gazi aylığı; personelin görevde iken bulunduğu derece ve kademe dikkate alınarak gösterge (ek gösterge dahil)'nin katsayı ile çarpımı sonucu çıkacak rakama, memur taban aylığı, kıdem aylığı ve emeklilik tazminatı ilave edilerek 5434 sayılı Emekli Sandığı Kanununun 55 ve 64 ncü maddelerine göre bağlanır. Kısaca ifade edersek bu personel görevde bulunan emsallerinin aldığı aylık maaşı alır.

(b) ) Erbaş/Erlere; 5434 sayılı Kanunun 56 ncı maddesi gereğince, tahsil durumlarına göre, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 36 ncı maddesinde tespit edilen giriş derece ve kademe tutarlarının % 70'i üzerinden aylık bağlanır.

(2)Emekli İkramiyesi Verilmesi (Erbaş ve Erler hariç):

3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu kapsamına malül gazi olan Sb., Yd.Sb., Astsb., Uz.J.Çvş., Uz.Erbaşların kanuni mirasçılarına 5434 sayılı Emekli Sandığı Kanununa göre en yüksek devlet memuru brüt aylığı (ek gösterge dahil) üzerinden 30 yıl hizmet yapmış gibi emekli ikramiyesi ödenir.

(3) Tütün ve Alkol Ürünleri Satış Bedellerinden Pay Verilmesi:

Harp ve vazife malûlleri ile malül gazi personelin sakatlık derecelerine göre hesaplanarak, Emekli Sandığı Kanunu’nun Ek 79’ncu maddesi gereğince tütün ve alkol ürünlerinin satış bedellerinden pay verilir. Ödeme, personele aylık bağlanmasına esas olan tarihten geçerli olarak müteakip yılın en geç ilk üç ayı içerisinde ve yılda bir kez yapılır.

(4) Öğrenim Yardımı:

5434 sayılı Emekli Sandığı Kanunu’nun Ek 79’ncu maddesi gereğince malül personelin öğrenim görmekte olan çocuklarına, yılda bir kez olmak üzere ekim ayında toptan ödenir.

Öğrenim Yardımı için, bir dilekçeye öğrenim belgesi eklenmek suretiyle Emekli Sandığı Genel Müdürlüğü Ödemeler Dairesi Başkanlığına (ANKARA) müracaat edilmesi gerekir.

ç. Malül Personele Yardım Yapan Vakıf ve Kurumlar:

(1) TSK Dayanışma Vakfı Yardımı (Erbaş ve Erler hariç):

TSK’nde görevli olup, vakfa üye olan (yıllık olarak belirlenen miktarlarda bağış yapan) subay, yedek subay, astsubay, uzman jandarma, uzman erbaşlar ve sivil memurlardan hizmette bulundukları sürede, her ne sebeple ve suretle olursa olsun malûl olanlara, vakıf yönetim kurulunca belirlenen miktarlarda maddi yardım yapılır.

(2) TSK Mehmetçik Vakfı Yardımları (Erbaş, Er): :

TSK Mehmetçik Vakfı Yardımlarından; Mehmetçik Vakfı Yönetmeliği kapsamına giren ve "Askerliğe Elverişli Değildir" kararlı sağlık kurul raporu alan ERBAŞ VE ERLER yararlanır. Yardımlarla ilgili esaslar aşağıda belirtilmiştir.

(a) Toptan Ödeme:

TSK Mehmetçik Vakfınca, sakatlanan personele sakatlık derecelerine göre yardım yapılmaktadır.

(b) Sakatlık Bakım Yardımı:

Hizmette iken 1, 2, 3 ve 4 ncü derece sakatlanan erbaş ve erlere hayatları boyunca her üç ayda bir yapılır.

© Bakım ve Öğrenim Yardımı:

Hizmette iken 1, 2, 3 ve 4 ncü derece sakatlanan erbaş ve erlerin çocuklarına her üç ayda bir yapılır.

(ç) Doğum Yardımı:

Erbaş ve erlere hizmette iken sakatlandıkları tarihte ana rahminde olup da sağ doğan çocuğu için, bir defaya mahsus olmak üzere karar tarihindeki yardım miktarı esas alınarak 1, 2, 3 ve 4 ncü derece sakatlara ödenir.

(d) Çocuk Ölüm Yardımı:

Hizmette iken; 1, 2, 3 ve 4 ncü derece sakatlanan erbaş ve erlerin sakatlandıkları tarihten önce doğmuş veya bu tarihte ana rahminde olup da doğan çocuklarının ölümleri halinde her ölüm olayı için yapılmaktadır.

(e) Ölüm Yardımı:

Hizmette iken; 1, 2, 3 ve 4 ncü derece sakatlanan erbaş ve erlerin daha sonraki tarihlerde ölmeleri halinde hak sahiplerine (varislerine) bir defaya mahsus "Sakatlık Ölüm Yardımı" yapılır.

(3 ) Ordu Yardımlaşma Kurumu (OYAK) Yardımı:

OYAK Genel Müdürlüğünce 205 sayılı Kanun gereğince; üye olan personelden; "daimi malûl olduğu" kesin işlemli sağlık raporu ile belgelenen Sb., Yd.Sb., Astsb., Uz.J. ve OYAK üyesi Uz.Erbaşlara verilir. Ayrıca tam ve daimi malûliyet veya kısmi ve daimi malûliyet yardımına hak kazanan OYAK üyelerinden "TSK’nde görev yapamaz" raporu alanlara, hizmet ve üyelik sürelerine bakılmaksızın malûliyet yardımının ödendiği tarihteki limit üzerinden Konut Kredisi verilmektedir. Kredi hakkı, malûliyet yardımının ödendiği tarihten itibaren 2 yıl içerisinde kullanılmadığı takdirde sona ermektedir.

d. Kira Yardımı ve Kamu Konutlarından Yararlanma (Erbaş ve Erler hariç):

Yorum bağlantısı
Diğer sitelerde paylaş

3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununun 21 nci Madde (b) fıkrası gereği; "yurtiçinde ve yurtdışında kamu konutlarından yararlanmakta iken malûl olanların kendileri, Kamu Konutları Kanunu’nda gösterilen özel tahsisli konutlarda oturanlar hariç olmak üzere bir yıl süreyle kamu konutlarından yararlanmaya devam ederler. Bu süre sonunda kamu konutundan çıkacaklar ile kamu konutundan yararlanmayanlar ve özel tahsisli konutlarda oturanların istekleri halinde ikametgah olarak kullanacakları yurtiçindeki taşınmazın kira bedeli "on yıl" süre ile Devletçe karşılanır. Yurtdışındaki özel tahsisli konutlarda oturanların yurtdışı kira bedelleri de istekleri halinde bir yıl süre ile Devletçe karşılanır." kira dışı giderler kiralayana aittir.

e. Toplu Konut Fonundan Faizsiz Konut Kredisi Verilmesi:

3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununun 21 nci maddesi gereği, terör eylemlerine muhatap olarak yaralanarak sakat kalan TSK mensuplarına, öncelik sıralamasına göre

Maaş bağlanan malülün kendisi,

Malülün kendisi hayatta değilse, maaşa bağlanan dul eşi,

Eşi hayatta değil veya evlenmişse, maaşa bağlanan çocukları müştereken bu krediden faydalanır.

Toplu konut kredisi miktarı her yıl DİE tarafından Türkiye geneli için ilan edilen yıllık tüketici fiyat artış oranı dikkate alınarak arttırılacaktır. İstek halinde bu miktarın altında da kredi açılabilir. Krediye faiz uygulanmaz. Bu krediyi alabilmek için öncelikle Emekli Sandığı Gn.Md.lüğüne başvurularak hak sahipliği belgesinin alınması, müteakiben de T.C.Ziraat Bankasına müracat edilmesi gerekmektedir. Kredinin geri ödenmesi hak sahibinin her türlü tazminatlar dahil olarak almakta olduğu maaşının, ¼’ü tutarındaki miktarın T.C.Emekli Sandığınca kesilmesi suretiyle yapılır. Kredinin vadesi borcun tamamen ödendiği zamandır .

f. Meskende Tüketilen Elektrik Enerjisinde İndirim:

Malül gazi ve dul eşinin meskeninde (evinde) tükettiği elektrik enerjisine % 40 oranında indirim uygulanmaktadır.

g. Meskende Tüketilen Su Ücretinde İndirim :

Malul gazi aylığı bağlanmış olanlara, belediyelerce tahakkuk ettirilecek su ücretinde % 50’den az olmamak üzere indirim uygulanır.

h. Malûl ve Sakatlarca Gümrüksüz Araç İthal Edilmesi:

615 sayılı Gümrük Kanununun 8/14–a maddesi uyarınca malül ve sakatlar tarafından ithal edilecek kara nakil vasıtalarına muafiyet getirilmiştir. Bu vasıtalar motorlu veya motorsuz koltuklar, bisikletler, motosiklet veya binek otomobilleri kapsamaktadır.

Gümrük vergisinden muaf olunabilmesi için ithalatın mutlaka malul veya sakat kişi tarafından yapılması gerekmektedir. Ayrıca malul veya sakatın ortopedik bir rahatsızlığının olması ve ithal edilecek vasıtaların özel surette imal edilmiş hareket ettirici tertibatının bulunması şartı aranmaktadır.

Binek otomobillerin ithali için Ankara Hibe ve Sakat Araçları Gümrük Müdürlüğüne, diğer araç ve gereçler için ise illerde bulunan Gümrük Müdürlüklerine müracaat edilmesi gerekmektedir.

ı. Vergi İndirimi:

193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu'nun 3239 sayılı Kanunla değişik 31 nci maddesi kapsamında çalışma gücünün asgari % 80’ini kaybetmiş bulunanlar 1 nci derece sakat, % 60’ını kaybedenler 2 nci derece sakat, % 40'ını kaybetmiş olanlar ise 3 ncü derece sakat sayılmaktadır. Bu çerçevede malûl personele 2007 Yılında; 1 nci derece için 570 YTL., 2 nci derece için 280 YTL., 3 ncü derece için 140 YTL. vergi indirimi uygulanmaktadır.

i. Malûl Personele veya Çalışamayacak Derecede Malûl Olan Personelin Yakınlarından Birine İş Temini:

3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu kapsamındaki olaylarda terör eylemleri nedeni veya etkisiyle çalışamayacak derecede malul kalan kamu görevlileri ile erbaş ve erlerin yakınlarından biri veya çalışabilir durumda olanların kendilerine kamu ve özel sektörde iş verilmesi hususu 4131 sayılı Kanun ile düzenlenmiş olup uygulama İçişleri Bakanlığınca yürütülmektedir.

(1) Çalışamayacak Derecede Malül Kalanların Hak Sahipliği :

Çalışamayacaklarını en yakın sağlık kurulu olan Hastahanelerden alacakları raporlarla belgeleyenler için ilk hak sahibi, malül eşidir. Eşinin olmaması veya talepte bulunmaması halinde çocuklarından biri (Yaşı küçük olan çocuklar 18 yaşını doldurunca hak sahibi olurlar ve bu hakları 10 yıl devam eder.), çocuklarının olmaması veya talepte bulunmaması halinde ise kardeşlerinden biri olmak üzere malul ailesinden “SADECE BİR KİŞİ BU HAKTAN YARARLANABİLİR.” Başvuru yapan ilk hak sahibi değil ise, sıralı hak sahiplerinden feragat ettiklerine dair noter tasdikli beyanları da müracaat evraklarına eklenecektir.

(2) Çalışamayacak Derecede Malül Kalanların Yakınlarının Müracaatları :

Hak sahibi malul yakını; bağlı olduğu Kuvvet K.lığından gönderilen belge dahil olmak üzere, İş İstek Formu, Öğrenim Belgesi, Nüfus Kayıt Örneği ve Sabıka Kayıt Belgesi, kişinin çalışma gücünü hangi oranda yitirdiğine ve ne tür işlerde çalışabileceklerine ilişkin Sağlık Kurulu Raporu, Malüle ait Emekli Sandığı Tanıtım Kartının fotokopisi ile bulundukları yerdeki Kaymakamlık veya Valilik makamına müracaat eder.

(3) Malül Personelin Hak Sahipliği :

Çalışabilir malülün kendisidir.

(4) Malül Personelin Müracaatları :

Malul Personel; bağlı olduğu Kuvvet K.lığından gönderilen belge dahil olmak üzere, İş İstek Formu, Öğrenim Belgesi, Nüfus Kayıt Örneği ve Sabıka Kayıt Belgesi, kişinin çalışma gücünü hangi oranda yitirdiğine ve ne tür işlerde çalışabileceklerine ilişkin Sağlık Kurulu Raporu, Malule ait Emekli Sandığı Tanıtım Kartının fotokopisi ile bulundukları yerdeki Kaymakamlık veya Valilik makamına müracaat eder.

(5) Bu Kanun kapsamında ataması yapılanlardan; kendi hatası, kusuru ve iradesi olmaksızın, özelleştirme ve benzeri nedenlerle işten çıkarılanlar yeniden müracaat edebilirler.

2. DİĞER HAKLAR :

a.Gazilik Unvanı Verilmesi:

(1) Muharip Gazi: TSK mensuplarından harbe fiilen katılanları,

(2) Malûl Gazi: TSK mensuplarından; Türkiye Cumhuriyeti Devleti sınırlarını korumak ve güvenliğini sağlamak görevi ile harpte veya devletin bekasını hedef alan terör örgütlerine karşı yurt içi ve yurt dışı mücadelede her çeşit düşman veya terörist silahlarının sebep ve tesiriyle yaralanarak tedavileri sonucunda sakatlığı rapor ile kesinleşenleri ifade eder.

Durumları yukarıdaki tanımlara uyan personele Emekli Sandığı Genel Müdürlüğünce, üzerinde “GAZİ” ibaresi bulunan kimlik kartı verilir.

b.Madalya ve Berat Verilmesi:

Birlik Komutanlığının teklif etmesi halinde, malül olan personele Devlet Madalya ve Nişanları Yönetmeliği gereğince Devlet Övünç Madalyası verilmektedir.

c. Malül Gazi Şerit Rozeti Verilmesi:

Türkiye Cumhuriyeti Devleti sınırlarını korumak ve güvenliğini sağlamak görevi ile harpte veya devletin bekasını hedef alan terör örgütlerine karşı yurtiçi ve yurtdışı mücadelede, her çeşit düşman ve terörist silahlarının tesiri ile harp bölgesindeki harekat ve hizmetlerin sebep ve tesiri ile yaralanarak malûlen emekli hakkına sahip olan ancak emekli olmayarak göreve devam eden personele, “Malûl Gazi Şerit Rozeti” verilir.

ç.Malül Gazi Personelin Kendisinden Sonra Silah Altına Alınacak İlk Kardeşinin Askerlik Hizmetinden Muaf Tutulması (Yd.Sb., Erbaş/Erler):

(1) 1111 Sayılı Askerlik Kanununun 10 ncu maddesi 9 ncu fıkrasına göre malül personelin kendisinden sonra silah altına alınacak ilk kardeşi istekli olmadıkça silah altına alınmaz.

(2) Hak sahibi personelin bu konuda bağlı bulunduğu askerlik şubesine yazılı müracaatı gerekmektedir.

(3) Bu haktan; 1076 Sayılı kanuna tabi yedek subaylar ile, 1111 Sayılı Kanuna tabi erbaş ve erlerin kardeşleri istifade eder.

d. Malül Gazi Personelin Kardeşlerinin veya Çocuklarından Birinin Yerli Askerlik Şubelerine Yakın Bir Yerde Askerlik Hizmetini Yapması (Sb., Astsb., Uzm.J., Uzm.Erbaş):

(1) Terörle mücadele esnasında malûl olan TSK mensupları ile devlet memurlarının oğulları ve kardeşlerinden biri acemi eğitimlerini müteakip yerli askerlik şubelerine yakın birliklere tertip edilir.

(2) Bu talep askerliğin her safhasında yapılabilir.

(3) Hak sahibi personel veya ailesi, yerli askerlik şubesine yakın bir birliğe tertip edilmesini istediği oğlu veya kardeşi için öncelikle askerlik şubesi başkanlığına, bu başvuru için geç kalınmışsa, eğitim birliğine veya oğlu/kardeşin mensup olduğu Kuvvet Komutanlığına aşağıdaki belgelerle müracaatı gerekmektedir.

Dilekçe, Vukuatlı Aile Nüfus Kayıt Örneği aslı,

Askerlik Şubesi Başkanlığınca onaylanmış şehit belgesi. e.Ulaşım Araçlarından Ücretsiz İstifade:

Terörle mücadelede ve diğer görevler sırasında sakatlanan ve kendilerine malûl maaşı bağlanan personel ile eş ve çocuklarına; Devlet Demiryolları, Türkiye Denizcilik İşletmeleri iç hat vasıtalarında 1 nci mevkide ve Belediye vasıtalarında ücretsiz seyahat edebilmeleri için Emekli Sandığı Gn.Md.lüğünce “Ücretsiz Seyahat (SERBEST) Kartı” verilir.

f.Askeri Okullara Öncelikle Alınma:

Harp Okullarına, Astsubay Meslek Yüksek Okullarına, Askeri Liselere ve Bando Astsubay Hazırlama Okuluna girecek adaylardan şehit, malul gazi ve muharip gazi çocuklarına verilecek ilave kontenjan miktarı % 5’dir.

Bu öğrencilerden; Harp Okullarına, Astsubay Meslek Yüksek Okullarına ve Askeri Liselere gireceklerden diğer adaylar için tespit edilen baraj puanının % 90’ını alanlar, Bando Astsubay Hazırlama Okullarında ise % 85’ini alanlar, öğrenci alım işlemlerini yürüten Komutanlıklar tarafından ikinci aşamaya davet edilmektedir.

Başvuru kılavuzları; Askeri Liseler ve Astsubay Hazırlama Okulları için ÖSYM bürolarından, diğer Askeri Okullar İçin; Askerlik Daireleri, Askerlik Şubeleri, İl J.K.lıkları, İl ve İlçe Milli Eğitim Md.lükleri kanalıyla öğrencinin öğrenim görmekte olduğu okuldan temin edilecektir.

g.Malül Subay, Astsubay ve Uzm.J.’ların TSK’nde Göreve Devam Etmeleri:

"Türk Silahlı Kuvvetlerinde Görev Yapamaz" raporu alan ve organ kaybı veya organ zafiyeti bulunan subay, astsubay ve uzman jandarmaların raporları, ilgili kuvvet komutanlıkları, Jandarma Genel Komutanlığı ile Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığına gönderilir. Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı tarafından söz konusu personelin malullük durumunun tespit edilmesini müteakip, organ kaybı veya organ zafiyeti bulunan personelden kendi istekleriyle müracaat edip bu istekleri, bilgi ve tecrübelerinin sınıfı için faydalı olması ve fiziki noksanlıklarını kapatabilmesi nedeniyle mensup olduğu kuvvet komutanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı veya Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından uygun görülenler, kuvvet komutanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı veya Sahil Güvenlik Komutanlığınca Gülhane Askeri Tıp Akademisi Profesörler Sağlık Kuruluna sevk edilir. Sevk yazısında görevlendirilecekleri yerlerde çalışmaya uygun olup olmadığının tayin edilmesi istenir. Profesörler Sağlık Kurulunca bu kişiler hakkında "Belirtilen Görevleri Yapar" veya "Belirtilen Görevleri Yapamaz" şeklinde karar verilir. Profesörler Sağlık Kurulu kararında bu personelin kontrol muayenelerinin yapılıp yapılmayacağı ya da hangi aralıklarla yapılacağı da belirtilir ve "Belirtilen Görevleri Yapar" kararı alanların raporları Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığınca onaylanıp, kuvvet komutanlıkları, Jandarma Genel Komutanlığı veya Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından, Genelkurmay Başkanlığının onayı alındıktan sonra uygun göreve ataması yapılır. Müteakiben personelin durumu ilgili kuvvet komutanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı ile Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından, Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığına bildirilir.

Bu şekilde istihdam edilen personel, bu durumlarını belgelemeleri halinde görev tahsislilerle birlikte TSK’nde görev yaptığı sürece kendilerine konut tahsisi yapılır.

ğ.Silah Bulundurma ve Taşıma Ruhsatının Harçtan Muaf Tutulması:

6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkındaki Kanun gereğince; 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu kapsamında malül olan personelin silah bulundurma yetkisi olması halinde sadece bir silahla sınırlı olmak kaydıyla, bulundurma veya taşıma ruhsatı harçtan muaf tutulur.

h.Askeri Kimlik Kartı Verilmesi:

TSK Kimlik Kartı Yönergesi gereği; TSK emeklilik statüsünü muhafaza eden Sb., Astsb., Uz.J., Uz. Erbaşlara askeri kimlik kartı verilir. Ayrıca 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu kapsamındaki görevlerde malül gazi olan Yedek Subaylar ve aile fertlerine TSK Kimlik Kartı verilir .

ı.Orduevlerinden Yararlanma:

Malül Gazi Muvazzaf Sb., Yd.Sb. (3713 sayılı Kanuna tabi olanlar), Astsb. dul ve yetimleri (anne, baba dahil) kendilerine verilen TSK Kimlik Kartı ile Orduevleri ve askeri tesislerden yararlanabilir.

i.Hastanelerden Yararlanma:

Maaş bağlanan eş, çocuk, anne ve babalar başka bir Sosyal Güvenlik Kurumunun (SSK, BAĞ-KUR gibi) sağlık hizmetlerinden faydalanmıyorlarsa, bunların tedavi giderleri Emekli Sandığı'nca ilgili mevzuat hükümlerine göre karşılanır ve sağlık karneleri Emekli Sandığı Gn.Md.lüğünce verilir.

İç Hizmet Kanununun 70 nci maddesine göre; harp ve vazife malûllüğünü gerektiren sebeplerden dolayı sakat kalan Yd.Sb., Erbaş/Erlerin aylık almaya müstahak dul ve yetimleri de askeri hastanelerden istifade ederler.

j.Kredi Yurtlar Kurumu Yurtlarından İstifade Etme İmkanı:

2330 sayılı Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkındaki Kanunun 7 nci maddesine göre; bu Kanunda yazılı hallerde çalışamayacak derecede sakat kalanların çocuklarından, yüksek öğrenim yapmakta olanlar Devlete ait yurtlar ile yüksek öğrenim kredilerinden (yürürlükteki mevzuata göre) öncelikle yararlanırlar.

k.Yüksek Öğretimde Okuyan Malül Gazi Personel Çocuklarından Katkı Payı Alınmaması:

Yüksek öğrenim gören 3713 sayılı Kanuna tabi malül gazi personelin çocuklarından yüksek öğrenim öğrenci katkı payı alınmamaktadır.

l.Malül Gazi Personel Çocuklarının Özel Öğretim Kurumlarından Ücretsiz İstifadesi:

Öncelik şehit çocuklarında olmak üzere, şehit ve malül gazi personel çocukları % 1 oranında özel eğitim kurumlarından ücretsiz istifade ederler.

m.19 Eylül Gaziler Günü ile Dünya Özürlüler Gününde İdari İzin Verilmesi:

2005/27 sayılı Başbakanlık Genelgesi ile; 19 Eylül Gaziler Gününde yapılacak etkinliklere rahatlıkla katılabilmelerini sağlamak amacıyla kamu kurum/kuruluşlarında çalışan malül gaziler ile eşleri 19 Eylül Gaziler Gününde idari izinli sayılmışlardır.

2002/58 sayılı Başbakanlık Genelgesi ile ise; 10-16 Mayıs Sakatlar Haftasının ilk günü ile 3 Aralık Dünya Özürlüler Gününde, kamuda görev yapan tüm özürlüler idari izinli sayılacaktır. Özürlü kartına sahip malül gaziler de bu haktan yararlanmaktadır.

n.TSK Sosyal Tesislerinden İstifade Ücreti Alınmaması:

TSK Sosyal tesislerinden istifade eden malül gazi personelden giriş ve otopark ücreti alınmamaktadır.

o.TSK Ali ÇETİNKAYA İlk Kurşun Rehabilitasyon Merkezi’nden Yararlanma (Sb. / Astsb. / Uzm.J./ Uzm.Erb./ Erb./Er):

Balıkesir İli, Ayvalık İlçesinde dört yıldızlı bir otel konumunda olan, TSK.Ali ÇETİNKAYA İlk Kurşun Rehabilitasyon Merkezinden, malül, gazi, harp malülü gaziler ile TSK’nde görev yaparken yaralanarak tedavileri devam eden personelden GATA K.lığı tarafından haklarında “TSK Ali Çetinkaya İlk Kurşun Rehabilitasyon Merkez K.lığında Rehabilite Edilmesi Uygundur”raporu düzenlenen Sb., Astsb., Uz.J., Uz.Erb., Erbaş/Erler ve aileleri istifade ederler. Malül/Muharip gazi evli ise eş ve çocukları, bekar ise anne, baba ve bekar kardeşleri ile birlikte tesisten yararlanabilmektedir.

Tesisten faydalanan malül gazi erbaş/er ve ailesinin (eş, çocuk, anne, baba) gidiş-dönüş yol paraları (otobüs, tren ücreti veya özel aracıyla gelenlere şehirlerarası belediye rayici dikkate alınarak) ve tesisteki tabldot usulü yemek paraları (sabah, öğle, akşam) TSK Mehmetçik Vakfı bütçesinden Rehabilitasyon Merkez K.lığınca karşılandığından, tesisten yararlanan malül gazi ve ailesine ücretsiz bir tatil geçirme imkanı sunulmaktadır. Tesisten faydalanmak için K.K.K.lığı Per.İşl.D.Bşk.lığı (Yücetepe-ANKARA) adresine dilekçe ile müracaat edilmesi gerekmektedir. Dilekçe örnekleri As.Ş.Bşk.lığı ile en yakın Askeri Birlik K.lığından temin edilebilir.

ö.TSK Rehabilitasyon ve Bakım Merkezi:

Başta malül gazilerimiz olmak üzere hak sahibi tüm TSK personeli ve ailelerine hizmet vermekte olan ve Ankara-Bilkent’te bulunan TSK Rehabilitasyon ve Bakım Merkezi’nde malül gazi personelin, her türlü ortopedik (Eklem hareket kısıtlıkları, ampüteler, ortez ve protez uygulamaları, sekel bırakan (kalıcı) nitelikte romatizmal hastalıklar, yürüyüş bozuklukları ve diğer ağrılı kas iskelet sistemi hastalıkları vs.) ve nörolojik (Omurilik yaralanması, beyin hasarı, inme, sinir sistemi hastalıkları vs.) sakatlık ve özürlülüğün bulunduğu hastaların rehabilitasyonu yapılmaktadır.

Ayrıca muayene ve tedavilerini yaptırmak için Ankara dışından gelen malül gaziler ve refakatçileri için Merkez bünyesinde 50 Yataklı Otel ile bakıma muhtaç malül gazilerin ömür boyu kala bilecekleri 50 Yataklı bir Bakım Merkezi de hizmet vermektedir.

p. Devlet Memuru Olarak Görev Yapan Malül Gazilerle Yakınlarının Tayini :

“Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmeliğe” ilave edilen bir madde ile; terörle mücadelede malül olanların devlet memuru olarak görev yapan eş, çocuk, anne/baba ve kardeşlerinin atanma taleplerinin yerine getirilmesi kolaylaştırılmıştır.

r. Elektronik Ortamda İlköğretim Okullarına kayıt:

Milli Eğitim Bakanlığınca çıkarılan 2007/45 numaralı Genelge ile; ilköğretim kurumlarına kaydedilecek veya okullar arasında nakledilecek malül ve muharip gazi çocuklarına, talepleri halinde istedikleri okullarda öğrenim görebilme imkanı sağlanmıştır.

s. Spor Müsabakalarından Ücretsiz İstifade Etme:

Kullanım hakkı Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğüne ait olan tesislerde yapılacak spor müsabakalarında harp ve vazife malülü gazilerimize T.C.Emekli Sandığı Genel Müdürlüğünce kendilerine “Gazi Tanıtım Kartı” verilen malül gazilerimizle muharip gazilerimiz için özel yer tahsis edilmektedir.

Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğüne ait olup, spor kulüplerine veya kamu kurum ve kuruluşlarına protokol karşılığında devredilen, kiralanan veya süreli intifa hakkı tesis edilen stadyumların, malül gazilerimizle, muharip gazilerimizin girmesi için her türlü tedbir alınarak, gereken kolaylık sağlanmaktadır.

Tüm harp ve vazife malülü gazilerimiz müsabaka yerlerine, T.C.Emekli Sandığı Genel Müdürlüğünce kendilerine verilen üzerinde “Gazi” yazan kartlarını göstermek suretiyle girebileceklerdir.

t. Kamu Kurum ve Kuruluşlara Ait Sosyal tesislerden Faydalandırılma

2006/16 sayılı Başbakanlık Genelgesi’ne göre; şehidin anne, baba, eş ve çocukları, ikametgah mahalleri dışına çıktıklarında, kamu kurum ve kuruluşlarına ait sosyal tesislerden bu kurum/ kuruluşların kendi personeline uyguladıkları ücret tarifesine göre yararlandırılırlar.

ŞEREF AYLIĞI ALAN MUHARİP GAZİLERE SAĞLANAN HAKLAR

1005 sayılı “İstiklal Madalyası Verilmiş Bulunanlara Vatani Hizmet Tertibinden Şeref Aylığı Bağlanması Hakkında Kanun” kapsamında, Milli mücadeleye iştirak eden ve bu sebeple kendilerine İstiklal Madalyası verilmiş bulunan Türk vatandaşları ile 1950 yılında Türk Tugayının Kore'ye ayak bastığı Ekim ayında başlamak ve 1953 yılı Pan-Munjon Ateşkes Anlaşmasına kadar Kore'de fiilen savaşa katılmış olan Türk Vatandaşlarına ve 1974 yılında Temmuz 1 inci ve Ağustos 2 nci Barış Harekatına Kıbrıs'ta fiilen görev alarak katılmış olan Türk Vatandaşlarına sağlanan imkanlar aşağıdadır.

1. Şeref Aylığı Bağlanması :

Vatani hizmet tertibinden 5750 gösterge rakamının her yıl Bütçe Kanunu ile tespit edilen memur maaş katsayısı ile çarpılmasından bulunacak miktarda aylık bağlanır. Hak sahibinin ölümü halinde bu aylık dul eşe % 75 oranında bağlanır, ancak dul eşin tekrar evlenmesi halinde kesilir. Yukarıda belirtilenlerden herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan gelir veya aylık bağlanmadığı gibi, zorunlu olarak sosyal güvenlik kurumlarından birine tabi olmayı gerektiren bir iste de çalışmadığını belgelemek suretiyle yazılı talepte bulunan hak sahiplerinin aylıkları ise yazılı taleplerinin Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığının kayıtlarına geçtiği tarihi takip eden aydan geçerli olmak üzere ve bu durumları devam ettiği müddetçe 16 yaşından büyük işçiler için uygulanan 30 günlük net asgari ücret tutarı (dul eşler için bu tutarın % 75’i) esas alınarak ödenir.

Vatani hizmet tertibinden bağlanan aylıklar hiç bir suretle haczedilemez.

2. Ücretsiz Seyahat İmkanı :

Emekli Sandığı Gn.Md.lüğünce şeref aylığı bağlanan muharip gazilerle eşlerine her birisi için ayrı ayrı olmak üzere “Ücretsiz Seyahat (SERBEST) Kartı” verilir. Muharip gaziler, eşleri ve dul eşleri; Devlet Demiryolları, Türkiye Denizcilik İşletmeleri iç hat vasıtalarında 1 nci mevkide ve Belediye vasıtalarında ücretsiz seyahat ederler.

3. Sağlık Hizmetlerinden İstifade İmkanı :

1005 sayılı Kanun kapsamında aylık bağlananlar ile bunların eşlerinin resmî sağlık kurum ve kuruluşlarında veya bu kurum ve kuruluşlarca sevk edildikleri özel sağlık kurum ve kuruluşlarında görecekleri tedavilere ilişkin giderler ile ilaç giderleri; herhangi bir katılım payı veya fark alınmaksızın, Devlet memurlarının tedavi yardımına ilişkin usûl ve esasları çerçevesinde ve bu amaçla Millî Savunma Bakanlığı bütçesine konulacak ödenekten karşılanır.

4. Meskende Tüketilen Su Ücretinde İndirim :

Şeref aylığı bağlanmış olanlara, belediyelerce tahakkuk ettirilecek su ücretinde % 50’den az olmamak üzere indirim uygulanır.

5. Elektronik Ortamda İlköğretim Okullarına Kayıt:

Milli Eğitim Bakanlığınca çıkarılan 2007/45 numaralı Genelge ile; ilköğretim kurumlarına kaydedilecek veya okullar arasında nakledilecek muharip gazi çocuklarına, talepleri halinde istedikleri okullarda öğrenim görebilme imkanı sağlanmıştır.

6. Spor Müsabakalarından Ücretsiz İstifade Etme:

Kullanım hakkı Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğüne ait olan tesislerde yapılacak spor müsabakalarında harp ve vazife malülü gazilerimize T.C.Emekli Sandığı Genel Müdürlüğünce kendilerine “Gazi Tanıtım Kartı” verilen malül gazilerimizle muharip gazilerimiz için özel yer tahsis edilmektedir.

Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğüne ait olup, spor kulüplerine veya kamu kurum ve kuruluşlarına protokol karşılığında devredilen, kiralanan veya süreli intifa hakkı tesis edilen stadyumların, malül gazilerimizle, muharip gazilerimizin girmesi için her türlü tedbir alınarak, gereken kolaylık sağlanmaktadır.

Tüm harp ve vazife malülü gazilerimiz müsabaka yerlerine, T.C. Emekli Sandığı Genel Müdürlüğünce kendilerine verilen üzerinde “Gazi” yazan kartlarını göstermek suretiyle girebileceklerdir.

genel kurmay başkanlığı resmi web sitesi

Yorum bağlantısı
Diğer sitelerde paylaş

Sohbete katıl

Şimdi mesaj yollayabilir ve daha sonra kayıt olabilirsiniz. Hesabınız varsa, şimdi giriş yaparak hesabınızla gönderebilirsiniz.

Misafir
Bu konuyu yanıtla...

×   Farklı formatta bir yazı yapıştırdınız.   Lütfen formatı silmek için buraya tıklayınız

  Only 75 emoji are allowed.

×   Bağlantınız otomatik olarak gömülü hale getirilmiştir..   Bunun yerine bağlantı şeklinde gösterilsin mi?

×   Önceki içeriğiniz geri yüklendi.   Düzenleyiciyi temizle

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

 Paylaş

×
×
  • Yeni Oluştur...