Jump to content

Tarih Düşürme 27...


Renan
 Paylaş

Önerilen Mesajlar

Gitdi re’s-i ‘ulemā Ḥażret-i Bostān-zāde

Gül-i bostānını ‘ilmüñ bu felek ṣoldurdı

‘Ulemā ayru düşüp cümle bu gün yārinden

Bütün āfāḳı şehā nāleleri ṭoldurdı

Defn idüp ḫāke ṣalar ḳandese ‘ālī-ḳadri

Beni bu dehr-i denīnüñ revişi öldürdi

Bostān-ı hüneri ġāret idüp bād-ı fenā

Dest-i ḥasretle gül ü sünbülini yoldurdı

Terk-i gülzār-ı cihān eyledi şeyḫ-i İslām

Aġladup dōstlarını düşmenini güldürdi

Buldı hem-nām-ı Muḥammedle maḳām-ı Maḥmūd

EyTürābī aña Ḥaḳ mertebesin buldurdı

‘Ömrinüñ geçdi bahārı didi hātif tārīḫ

Gül-i bostānı meded bād-ı ecel ṣoldurdı

 

 

 

Şairin Adı : » TÜRÂBÎ

Şiirin Ölçüsü : Aruz

Şiir Türü : Tesdis

Kitabın Adı : » EREĞLİLİ TÜRÂBÎ DİVANÇESİ

Yorum bağlantısı
Diğer sitelerde paylaş

Sohbete katıl

Şimdi mesaj yollayabilir ve daha sonra kayıt olabilirsiniz. Hesabınız varsa, şimdi giriş yaparak hesabınızla gönderebilirsiniz.

Misafir
Bu konuyu yanıtla...

×   Farklı formatta bir yazı yapıştırdınız.   Lütfen formatı silmek için buraya tıklayınız

  Only 75 emoji are allowed.

×   Bağlantınız otomatik olarak gömülü hale getirilmiştir..   Bunun yerine bağlantı şeklinde gösterilsin mi?

×   Önceki içeriğiniz geri yüklendi.   Düzenleyiciyi temizle

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

 Paylaş

 • Benzer Konular

  • Ebced (Tarih Düşürme Sanatı)

   Ebced (Tarih Düşürme Sanatı)   Herbir harfi, bir rakamı gösteren Arabî harflerle yazılı sekiz kelimeden meydana gelen bir hesap sistemi. Târih düşürme san’atı da denir. Hâdiselerin zamanının tesbiti ve hatırda daha kolay kalması için rakamları harf olan hesap kullanıldı. Buna Cümleler hesabı da denilir.   Ebced; Arabların kendi hece harflerini bellemeleri için, delil kabul ettikleri sekiz kelimenin birincisidir. Sayıları gösteren bu sekiz kelime, sırasıyla şöyledir: Ebced, hevvez, hu

   , Yer: İslam Tarihi

  • Tarih Düşürme 68...

   Ḳıla Ḥaḳ yārī Ḥasan Pāşāya İtdi bu menzili çün cāy-ı Behişt Pīş-i dergāhına Mevlānānuñ Yapdı bir ḳaṣr-ı mu‘allā-yı Behişt Ey Türābī bu maḳāmı göreli ‘Ārıż oldı baña sevdā-yı Behişt Tārīḫi dindi esāsına anuñ Oldı ṭāḳ-ı ḥasen ü cāy-ı Behişt       Şairin Adı : » TÜRÂBÎ Şiirin Ölçüsü : Aruz Şiir Türü : Tesdis Kitabın Adı : » EREĞLİLİ TÜRÂBÎ DİVANÇESİ

   , Yer: Divan Edebiyatı

  • Tarih Düşürme 66-67

   Tarih Düşürme 66   Dindi hātifden Türābīyā aña tārīḫ-i ḫūb Ḥacc-ı maḳbūl eyleyüp olduñ Ḥasan Pāşā ferīd     Şairin Adı : » TÜRÂBÎ Şiirin Ölçüsü : Aruz Şiir Türü : Tesdis Kitabın Adı : » EREĞLİLİ TÜRÂBÎ DİVANÇESİ     Tarih Düşürme 67   Gösterüp Bār-ı Te‘ālā Ka‘be-i maḳṣūda yol Ḥamduli’llāh buldı sulṭānum murādına vuṣūl Ḥaḳ yolında itdi sulṭānum ‘aceb sa‘y-ı belīġ Ḫiẕmet ü sa‘yüñ dem-ā-dem oldı maḳbūl-i Resūl Ma‘rifet buldı revācın devr-i ‘adlüñde şehā Ögredüp

   , Yer: Divan Edebiyatı

  • Tarih Düşürme 65...

   Terk-i dünyā-yı denī eyledi Ḥāmid Çelebi Ber-murād olmadı bu mülk-i fenādan ḥayfā Zīr-i ḫāke ṣalup ey dehr-i denī-perver anı Çekmedüñ dest-i cefāyı ‘ulemādan ḥayfā Döndüñ aksine yine ey felek-i kej-reftār Anı ẓulm ile ayırduñ fużalādan ḥayfā Ḳanı ol fażl u hünerle ḳanı ol zühd ü ‘amel Añsuzın firḳat ile gitdi aradan ḥayfā Bu Türābī didi tārīḫin anuñ ḥasret ile Gitdi Ḥāmid Çelebi dār-ı ‘anādan ḥayfā       Şairin Adı : » TÜRÂBÎ Şiirin Ölçüsü : Aruz Şiir Türü :

   , Yer: Divan Edebiyatı

  • Tarih Düşürme 64...

   Ḥamduli'llāh Ḥācı İbrāhīm Pāşā ‘adl ile Devlet ü ‘izzetle ey dil Mıṣra ḥālā vālīdür Ehl-i Mıṣruñ oldı bu demde du‘āsı müstecāb Buldılar bir ḥākim-i ‘ādil ki ḳadri ‘ālīdür Yümn-i ‘adliyle şehā irdi murād u kāma ol Yād olan şimdi cihān içre anuñ iclālidür İrdi ey dil ṣıdḳ ile tīr-i du‘āsı menzile Şükrüli'llāh kim bu gün a‘dā anuñ pā-mālidür Ḥaḳ Te‘ālā devletin günden güne efzūn ide Çün ricālu'llāhuñ iḳbāl ile ehl-i ḥālidür Irmasun Bār-ı Te‘ālā üstümüzden sāyesin Ḳa

   , Yer: Divan Edebiyatı

×
×
 • Yeni Oluştur...