Jump to content

Anadolu Medeniyetleri...


Renan
 Paylaş

Önerilen Mesajlar

Küçük Asya Tarih Boyunca Bir Çok Göç Ve İstilaya Uğramıştır Neden

 

1- Üç tarafının denizlerle çevrili oluşu, Avrupa ve Afrika arasında deniz ve karadan kolayca bağlantı kurulması

 

2- Olumlu iklim şartları, verimli toprakları bol su kaynaklarına sahip olması

 

Anadolu'da Uygarlık Neden Gelmiştir

 

1- Göçler ve istila amacıyla gelen topluluklar sahip oldukları kültür ve medeniyeti Anadolu'ya taşıdılar.

 

2- Anadolu'nun Mısır, Ege ve Yunan Medeniyetlerine yakın bir konumda olması bu medeniyetlerden etkilenmesini sağlamıştır.

 

Anadolu Medeniyetleri

 

Anadolu'da kurulan uygarlıklar sırasıyla şunlardır

 

1) Hititler, Frigler,Lidyalılar, İyonlar, Urartular (MÖ 2.bin-Mö.600 yılları arasında)

 

2) Persler (M.Ö 543-333)

 

3) İskender İmparatorluğu

 

4) Roma İmparatorluğu

 

5) Bizanslılar (395-1071) 6) Türkler (1071-....)

 

1)-Mö.2.Bin- Mö.600 Yılları Arasında Anadolu Medeniyetleri -Hititler

 

Anadolu'ya Kafkaslar'dan geldikleri tahmin edilmektedir.Kızılırmak çevresinde kurulmuştur. Başşehirleri Hattuşaş (Boğazköy)'dır.

 

Hititler Suriye toprakları için Mısır ile yaptıkları savaş sonucunda Kadeş Antlaşmasını imzaladılar. Kadeş Antlaşması tarihte bilinen ilk antlaşmadır.

 

Hititler'de asillerden oluşan PANKUŞ denilen bir meclis vardı. Bu meclis kralın yetkilerini kısıtlıyordu.Hititlerde kraldan sonra en yetkili kişi TAVANANNA denilen kraliçeydi.Hititler krallarının hayatlarını anlatan ANAL adını verdikleri yıllıkları hazırlayarak, tarafsız TARİH YAZICILIĞI'nı başlatmışlardır.

 

Hititler kayaları düzleştirerek, tanrı kabartmaları yapmışlardır.( İvriz ve Yazılıkaya Kabartmaları Hititlere aittir.)Hititler Asurlular tarafından yıkıldılar.

 

B)-Frigyalılar(Frigler)

 

Orta Anadolu'da(Sakarya nehri çevresinde) Mö. 800 yıllarında devlet kurdular. Başşehirleri Gordion'du. Kimmerler tarafından yıkıldı.Friglerin en büyük Tanrıları KİBELE 'dir Frigler dokumacılıkta ileri gitmişlerdir. Frigyalılar TAPETES adı verilen halı ve kilimleri ile ünlüdürler.

 

C)-Lidyalılar

 

Bugünkü Gediz ve Menderes ırmakları arasındaki bölgeye eski çağlarda Lidya deniliyordu. Başkentleri Sardes(Sard)'dır. Lidyalılar ticarette geliştiler. Tarihte PARA'yı ilk kez kullanan Lidyalılar'dır. Lidyalılar Efes'ten başlayıp, Mezopotamya'daki Ninova'ya kadar uzanan KRAL YOLU'nun açılmasında etkili oldular. Lidyalılara Persler son vermiştir. Lidyalıların kısa zamanda yıkılmasının sebebi, ordularının çeşitli kavimlerden toplanan ücretli askerlerden oluşmasıdır.(Düzenli ve sürekli milli ordusunu oluşturamamıştır.)D)-

 

İyonlılar(İyonlar)

 

İzmir Körfezinden, Güllük Körfezine kadar olan bölgeye İyiyonya denilirdi.Yunanistan'dan gelen Akalar buradaki yerli halkla karışarak, şehir devletleri halinde yaşadılar.Başlıca İyon şehirleri şunlardır Efes, Milet, İzmir, Foça, Bodrum.Efeste'ki Artemis tapınağı İyonlara aittir.İyonlar deniz ticaretinde gelişmişlerdi.İyon Edebiyatının en önemli eseri Homeros'un "İlyada ve Odesa destanı" dır.İyonlar bilim ve sanatta gelişmişlerdir. Matematikte Tales ve Pisagor, Tarihte Heredot, Tıpta Hipokrat, Felsefede Diojen)

 

E)- Urartular

 

Van Gölü ve çevresinde devlet kurmuşlardır. Başşehirleri Tuşba (Van)'dır. Urartular'da kral ülkeyi savaş tanrısı Haldi adına yönetirdi. Urartular madencilik ve maden işletmeciliğinde ileri gitmişlerdi. Urartular kaleler ve su kanalları ile ünlüdür. (Toprakkale, Çavuştepe, Patnos ve Kayalıdere kaleleri)

 

Kültür Ve Medeniyet Devlet Yönetimi

 

1)- Anadolu'da kurulan bu devletler genellikle krallıkla yönetilmiştir. Kral hem başkomutan, hem baş yargıç, hem de baş rahipti.

 

NOT: Bu durum kralın siyasi, askeri ve dini gücü elinde bulundurduğunu gösterir. Ayrıca kralın başrahip oluşu laik olmayan bir anlayışı yansıtmaktadır.

 

2)- Hititlerde asillerden oluşan PANKUŞ denilen bir meclis vardı. Bu meclis kralın yetkilerini kısıtlıyordu.

 

3)- Hititlerde kraldan sonra en yetkili kişi TAVANANNA denilen kraliçeydi.

 

4)- İyonyalılar merkezi krallık yerine SİTE denilen şehir devletleri halinde yaşamışlardır.DİN VE İNANIŞ: 1)- Anadolu'da çok tanrılı inanış mevcuttu.

 

2)- Hititler kendi tanrılarından başka Ön Asya tanrılarına, Lidyalılar da Yunan tanrılarına tapınmışlardı.

 

NOT: Bu durum Anadolu'da dini etkileşimi yansıtmaktadır.

 

3)- Urartular ölümden sonra hayata inanmışlardı. Bu yüzden mezarlarını ev ve oda biçiminde yapıp içine çeşitli eşyalar koyuyorlardı.

 

4)- Friglerin en büyük Tanrıları KİBELE 'dir.

 

5) Efeste'ki Artemis tapınağı İyonlara aittir.

 

6) Urartular'da kral ülkeyi savaş tanrısı Haldi adına yönetirdi.

 

Sosyal Ve Ekonomik Hayat

 

1)- Halk genellikle Asiller, Rahipler, Hürler ve Köleler olarak sınıflara ayrılmıştı

 

2)- Anadolu'da ekonomik hayatın temelini tarım, ticaret ve hayvancılık oluşturuyordu.

 

3)- Urartular madencilik ve maden işletmeciliğinde ileri gitmişlerdi.

 

4)- Lidyalılar ticarette geliştiler. Tarihte Para'yı ilk kez kullanan Lidyalılar'dır.

 

5)- İyonlar deniz ticaretinde gelişmişlerdi

 

6)- Lidyalılar Efes'ten başlayıp, Mezopotamya'daki Ninova'ya kadar uzanan Kral Yolu'nun açılmasında etkili oldular.

 

İyonlılar(İyonlar)Yazı Dili Ve Edebiyat[/b]

 

1)-Anadolu'ya yazı Asurlular tarafından getirilmiştir. Hititler ve Urartular Asurlulardan aldıkları Çivi yazısını ve kendi buluşları olan HİYEROGLİF(resim yazısı) yazısını kullandılar.

 

2)- İyonlar ve Lidyalılar Fenike yazısını kullandılar. Fenike yazısını batıya aktaran İYONLAR olmuştur.

 

3)- Hititler krallarının hayatlarını anlatan ANAL adını verdikleri yıllıkları hazırlayarak, tarafsız TARİH YAZICILIĞI'nı başlatmışlardır.

 

4)- Hititler, Mısırlılarla tarihte bilinen ilk antlaşmayı (KADEŞ ANTLAŞMASI) imzaladılar.(MÖ.1280) 5)- İyon Edebiyatının en önemli eseri Homeros'un "İlyada ve Odesa destanı" dır.

 

Hukuk

 

Anadolu'da kanunlar Mezopotamyadaki gibi kısasa kısas değildi.

 

Bilim Ve Sanat

 

1)- Hititler kayaları düzleştirerek, tanrı kabartmaları yapmışlardır. (İvriz ve Yazılıkaya Kabartmaları Hititlere aittir.)

 

2)- Urartular kaleler ve su kanalları ile ünlüdür. (Toprakkale, Çavuştepe, Patnos ve Kayalıdere kaleleri)

 

3)- İyonlar bilim ve sanatta gelişmişlerdir. Matematikte Tales ve Pisagor, Tarihte Heredot, Tıpta Hipokrat, Felsefede Diojen)

 

4)- Hititler ve Frigler dokumacılıkta ileri gitmişler- dir. Frigyalılar Tapetes adı verilen halı ve kilimleri ile ünlüdürler.

 

Anadolu'Ya Hakim Olan Devletler)- Pers İmparatorluğu

 

Anadolu M.Ö 543-333 yılları arasında İran'da kurulan Pers İmparatorluğunun hakimiyetinde kaldı.

 

2)-İskender İmparatorluğu

 

Makedonya kralı II. Filip'in ölümüyle yerine geçen oğlu Büyük İskender Asya seferine çıkarak büyük bir imparatorluk oluşturmuştur.

 

Asya Seferi

 

Büyük İskender bu seferle Anadolu, Suriye, Mısır ve Hindistan'ın bir bölümünü ele geçirdi. Pers İmparotorluğuna son verdi. Bu sefer dönüşünde yolda öldü. HELENİSTİK MEDENİYET: Büyük İskender'in Asya seferi sırasında Yunan Medeniyeti ile Doğu Medeniyetleri birbirlerinden etkilendiler. Böylece doğu ve batı medeniyetlerinin karışımından

 

Hellenizm Medeniyeti

 

ortaya çıktı. İskender'in ölümünden sonra Anadolu'da küçük krallıklar kuruldu. Bunların başlıcaları

 

a)Bitinya Krallığı

 

Kuzeybatı Anadolu'da

 

b)Pontus Krallığı

 

Karadeniz'de

 

Bergama Krallığı

 

Batı Anadolu'da kurulmuştur.Bergama kralları bilim, edebiyat ve sanata önem verdiler. Koyun ve keçi derisinden Parşümen kağıdını icat ettiler. Bu sayede pek çok kitap günümüze geldi. Yine Bergama Krallığı Döneminde yapılan ZEUS tapınağı meşhurdur.

 

3)- Roma İmparatorluğu

 

İtalya'da kurulan bu devlet kısa zamanda Avrupa, Asya ve Afrika topraklarına yayılmıştır. 395 yılında Batı ve doğu Roma imparatorluğu olarak ikiye ayrılmıştır. Batı Roma 476 yılında, Doğu Roma (Bizans) ise 1453'te yıkılmıştır. Bozdoğan Kemeri(istanbul), Çemberlitaş(istanbul), Ogüst Mabedi ve Roma Hamamı (Ankara), Aspendos tiyatrosu (Antalya) Romalılardan kalan ünlü eserlerlerdir. Romalılar Mısırlılardan aldıkları Güneş takvimini Jülyen Takvimi adıyla geliştirdiler. Fenikelilerin bulduğu harf yazısı(alfabe), İyonlar yoluyla Yunanlılara ve onlardan da Romalılar'a geçmiş, Romalılar bunu geliştirerek LATİN ALFABESİNİ oluşturmuşlardır. Roma'da ilk yazılı kanunlar 12 Levha Kanunlarıdır. Roma kanunları günümüz Avrupa hukukunun temelini oluşturur.4)- BİZANS İMPARATORLUĞU(DOĞU ROMA İMP.): Merkezi İstanbul olan bu devlet 1453'te Fatih Sultan Mehmet tarafından yıkılmıştır. Ayasofya, Aya İrini, Hora, Sergios ve Baküs kiliseleri ile Yerebatan ve Binbirdirek Sarnıçları en ünlü eserleridir.

 

TÜRKİYENİN ÇEVRESİNDEKİ KÜLTÜR VE MEDENİYETLERMEZOPOTAMYA MEDENİYETİ

 

Mezopotamya

 

Güneydoğu Anadolu'dan başlayarak, Basra Körfezine kadar uzanan, Dicle ve Fırat nehirleri arasındaki bölgeye Mezopotamya denir. Mezopotamya Verimli topraklara sahip olması, iklim şartlarının uygun olması gibi nedenlerden dolayı sık sık istila ve göçlere sahne olmuş, insanlar arasındaki kültür etkileşimi fazla olduğundan medeniyet bu bölgede gelişmiştir.

 

Başlıca Mezopotamya Kavimleri

 

1- Sümerler

 

2- Akkadlar

 

3- Elamlılar

 

4- Babilliler

 

5-Asurlular1)-

 

Sümerler

 

Birbirinden bağımsız Site denilen şehir devletleri halinde yaşadılar. En önemli şehirleri Ur Uruk Lagaş'tır. Bu şehir devletleri Ensi veya PATESİ denilen Rahip-krallar tarafından yönetiliyordu. Çok tanrılı inanca sahip Sümerlerin tapınaklarına ZİGGURAT denirdi. Mezopotamya'da evler ve tapınaklar taş az olduğundan kerpiç ve tuğladan yapılmıştır. NOT: Hem bu özelliğinden hem de sık sık istilalara uğradığından bu yapılar günümüze kadar ulaşmamıştır Günümüz Uygarlığının temeli olan yazıyı (ÇİVİ YAZISI) ilk kez Sümerler bulmuştur.(MÖ. 3500) Tarihte İlk yazılı hukuk kuralları Sümerler tarafından oluşturulmuştur. Bu özellikleri ile Sümerlere dünyadaki ilk Hukuk devleti diyebiliriz.

 

Not

 

Lagaş Kralı Urukagine tarafından oluşturulan ilk yazılı kanunlar "fidye ve bedel" sistemine dayanıyordu. Sümerlerin en önemli edebiyat eserleri; Gılgamış Destanı, Yaradılış Destanı ve Tufan Hikayesi'dir. Sümerler Matematik ve Geometrinin temellerini atnışlardır. (Dört işlemi bulmuşlar, dairenin alanını hesaplamışlar, çarpma ve bölme cetvelleri hazırlamışlardır.) Sümerler astronomide de gelişmişlerdir. (Burçları bulmuşlar, bir ayı 30, bir yılı 360 gün olarak hesaplamışlardır.

 

Not

 

Dünyada ilk kez Ay Yılı hesabına dayanan takvimi Sümerler bulmuşlardır. Son araştırmalara göre örf adet geleneklerine ve dil yapılarına, kullandıkları aletlere bakılarak Sümerlerin Mezopotamya'ya Orta Asya'dan geldikleri Türk olabilecekleri tahmin edilmektedir. Akkadlar tarafından yıkılmışlardır.

 

2)-Akkadlar

 

Arap Yarımadasından Mezopotamya'ya gelen Sami kökenli bir kavimdir. İlk sürekli ve düzenli orduları kurmuşlardır. (Bu sayede kısa zamanda Mezopotamya'nın tamamına sahip olmuşlardır.) Tarihte bilinen ilk büyük imparatorluğu kurdular. Kurucuları SARGON, başkentleri AGADE'dir. (Tapınaklarına da AGADE denilirdi.) En önemli mimari eserleri ZAFER ANITI'dır.

 

3)- Elamlılar

 

Elam güneydoğu Mezopotamya'ya verilen addır. Başkentleri SUS'dur. Bilim ve teknikte ileri olmamalarına rağmen, güzel sanatlar ve süsleme alanında gelişmişlerdir.

 

4)-Babilliler

 

İlk "Mutlak Krallık" anlayışı Babil'de ortaya çıkmıştır. Ünlü kralları HAMMURABİ, ilk ANAYASA olarak bilinen "Hammurabi Kanunlarını" oluşturdu. (Bu kanunlar Sami geleneklerinden ve Urukagine kanunlarından yararlanılarak hazırlanmıştır.) "Babil Kulesi" ve "Babil'in Asma bahçeleri" en önemli eserleridir.

 

5)- Asurlular

 

Yukarı Mezopotamya'da(Güneydoğu Anadolu) kurulmuşlar, Toroslar ve Kapadokya'ya kadar yayılmışlardır. Anadolu'da ticaret kolonileri kurdular. (KÜLTEPE'de) Çivi yazısını Anadolu'ya öğreterek, Anadolu'da tarih devirlerini başlattılar. Tüm çivi yazılı eserleri başkentleri NİNOVA'da toplayarak, ilk KÜTÜPHANECİLİK ve ARŞİVCİLİK faaliyetini başlattılar.

 

Mısır Medeniyeti

 

Kuzey Afrika'da Nil nehri ve etrafında kurulmuş olan bir medeniyettir. Etrafının çöl ve denizlerle kaplı olması, diğer medeniyetlerle etkileşiminin daha az olmasına sebep olmuştur. Bu yüzden Mısır Medeniyeti KENDİNE ÖZGÜ bir medeniyettir. Önceleri NOM adı verilen şehir devletleri varken, MÖ.IV. binden itibaren Kral MENES'ten itibaren merkezi krallık haline gelmiştir. Kral Menes'le FİRAVUNLAR DEVRİ başlar.

 

Mısır krallarına Firavun denirdi. Firavunlar dini ve siyasi otoriteyi kendilerinde toplamışlardı. Kendilerini Tanrı olarak ilan etmişlerdi. NOT: Mısır'daki TANRI KRAL anlayışı, Mezopotamya'da ise RAHİP KRAL anlayışının egemen oluşu hem Mısır hem de Mezopotamya'da LAİK olmayan yönetim anlayışını yansıtmaktadır. Dinleri çok tanrılıdır. tanrılarını insan veya hayvan şeklinde tasavvur etmişlerdir. Firavunlar için PİRAMİT'ler yapmışlar, ölülerini mumyalamışlardır. Bu durum öldükten sonra dirilme inancının olduğunu göstermektedir. Halk mezarlarına ise LABİRENT denilirdi. MÖ. 525'te Persler, MÖ.333'te de Büyük İskender tarafından işgal edilmiştir. NOT: Büyük İskender'in istilası ile Yunan ve Mısır medeniyetleri birbirini etkilemişlerdir.

 

MÖ.1280'de Hititlerle KADEŞ ANTLAŞMASINI imzaladılar. Kendilerine özgü HİYEROGLİF (Kutsal resim yazısı) yazısını kullanmışlardır. Yazılarını PAPİRÜS adı verilen bitki yapraklarına yazmışlardır. Eczacılık, kimya ve tıpta gelişmişlerdir.(Mumyacılık) Matematikte Pi sayısını buldular. Astronomide gelişmişlerdi. Rasathaneler kurmuşlar ve Nil nehrinin taşma sürelerini hesaplamışlardı. NOT: Dünyada GÜNEŞ YILI esasına dayalı ilk takvimi Mısırlılar yapmışlardır. Romalılar Mısırdan aldıkları bu takvimi geliştirerek bugün kullandığımız Milat takvimini oluşturdular. Mısır ekonomisi tarım, ticaret ve madenciliğe dayanıyordu. EGE VE YUNAN MEDENİYETLERİ Girit Adası, Yunanistan, Makedonya, Trakya, Batı Anadolu ve Ege Adalarında yaşayan toplulukların meydana getirdiği medeniyettir.

 

A)-Girit Medeniyeti

 

ege ve Yunan Medeniyetinin ilk ortaya çıktığı yer GİRİT ADASI'dır. Bu medeniyet buradan diğer adalara, Mora ve Yunanistan'a yayılmıştır. En önemli eserleri KNOSSOS SARAYI'dır.

 

B)-Miken Medeniyeti

 

(AKALAR

 

Anadolu'dan MÖ. II. binde Yunanistan'a gelen AKALAR tarafından kurulmuştur. Şehir devletleri halinde yaşadılar. En önemli şehirleri MİKEN'dir. (Bu yüzden Miken Medeniyeti diye anılır.) Akaların siyasi tarihinin en önemli olayı TRUVA SAVAŞLARI'dır. (Boğazların egemenliği için Mikenlilerle Truvalılar arasında yapılmıştır. Truva Savaşları tarihte ilk defa "Boğazlar Sorununu ortaya çıkarmıştır. Homeros'un İLYADA adlı eserinde bu savaşlar anlatılır. Önemli Mimari eserleri Miken ve Tirins Şatoları'dır. Miken Uygarlığı DORLAR tarafından yıkılmıştır.

 

C)-Yunan Medeniyetleri

 

Akalara son veren DORLAR tarafından kurulan bir medeniyettir. Yunan Medeniyeti kendinden sonraki Hellen ve Roma Medeniyetleri üzerinde etkili olmuştur. POLİS adı verilen şehir devletleri kurdular. Önemli şehir devletleri Atina, Sparta ve Korint'dir. Yunan şehir devletleri güç olarak birbirlerine denk olduklarından, birbirlerine karşı üstünlük sağlayamamışlardır. Bu nedenle Yunanistan'da ilk çağda milli bütünlük sağlanamamıştır. NOT: Sadece ülkelerini ele geçirmeye çalışan Persler'e karşı birlik sağlamışlar ve PELEPONNES savaşlarında Persler'i yenilgiye uğratmışlardır. Yunanistan'da Halk; Soylular, tüccarlar, köylüler ve köleler olmak üzere sınıflara ayrılmıştı. Bu sınıf farkları sınıflar arası çekişme ve mücadeleyi doğurmuştur.

 

FENİKE MEDENİYETİ

 

Lübnan dağları ile Akdeniz sahili arasındaki bölgede yaşamışlar gemicilik ve ticarette gelişmiş birmedeniyettir. Doğu Akdeniz ve batı Afrika sahillerinde ticaret kolonileri kurdular. Doğu ve Batı medeniyetlerinin kaynaşmasında TAŞIYICI bir rol oynadılar. Mezopotamya Çivi yazısından ve Mısır Hiyeroglifinden etkilenerek HARF YAZISI'nı (alfabe) buldular. NOT: Fenikeliler'in 22 harften oluşan yazıları, Yunanlılara, onlardan da Romalılara geçerek bugünkü LATİN alfabesini oluşturmuştur. CAM'ı icat etmişler, Fildişi işlemeciliğinde ileri gitmişlerdir.İBRANİ MEDENİYETİ MÖ. 1500'lerde Filistin ve Lübnan dolaylarında yaşayan İbraniler Sami ırkındandırlar.

 

Hz. MUSA zamanında birlik haline geldiler, devlet haline gelmeleri Hz. DAVUD zamanında oldu. En güçlü dönemler Hz. SÜLEYMAN zamanıdır. Hz. Süleymandan sonra İbrani Devleti İsrail ve Yahudi devleti olmak üzere ikiye ayrılmıştır. İsrail devletine Asurlular, Yahudi(Yuda) devletine ise Babilliler son vermişlerdir. Dinleri Tek tanrılıdır. (Yahudilik=Musevilik). İlk çağın tek tanrılı dine inanan ilk kavmidir. Kutsal kitapları TEVRAT 'dır.

 

Not

 

İbraniler Museviliği Milli bir din olarak kabul ettiklerinden bu din diğer kavimler arasında fazla yayılmamıştır.

 

Not

 

Dinlerinin etrafında milli bir birlik oluşturduk larından dünyanın dört bir yanına dağılmış olmalarına rağmen birbirleriyle dayanışma içinde olmuşlardır. II. Dünya Savaşı sonunda İngiltere ve Amerika'nın yardımıyla bugünkü Filistin'de İsrail devletini kurmuşlardır. En önemli eserleri Kudüs'teki MESCİD-İ AKSA (Süleyman Mabedi)' dir.

Yorum bağlantısı
Diğer sitelerde paylaş

Sohbete katıl

Şimdi mesaj yollayabilir ve daha sonra kayıt olabilirsiniz. Hesabınız varsa, şimdi giriş yaparak hesabınızla gönderebilirsiniz.

Misafir
Bu konuyu yanıtla...

×   Farklı formatta bir yazı yapıştırdınız.   Lütfen formatı silmek için buraya tıklayınız

  Only 75 emoji are allowed.

×   Bağlantınız otomatik olarak gömülü hale getirilmiştir..   Bunun yerine bağlantı şeklinde gösterilsin mi?

×   Önceki içeriğiniz geri yüklendi.   Düzenleyiciyi temizle

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

 Paylaş

 • Benzer Konular

  • Mezopotamya ve Anadolu Medeniyetleri İle İlişkiler

   Mezopotamya ve Anadolu Medeniyetleri İle İlişkiler / Prof. Dr. Hüseyin Sever Zamanımızdan bir yüzyıl öncesine kadar bütün san'atların Fenikeliler tarafından icat edildiği kanaati hâkimdi. Ayrıca dünyanın yaratılışı hakkındaki bilgiler ve insanlık tarihinin başlangıcı da Fenikeliler vasıtasıyla Yunanlılara geçmiş olduğu söylenmekteydi. Mısır hiyeroglif yazısının ve çivi yazısının çözülmesiyle Fenikelilerin de bu şöhreti sona erdi.   Fransız arkeolog Schaffer'in 1929-1939 yılları arasınd

   , Yer: Türk Tarihi

  • Ankara Anadolu Medeniyetleri Müzesi

   Ankara Anadolu Medeniyetleri Müzesinin tanıtımı - Ankara Anadolu Medeniyetleri Müzesi ne zaman açılmıştır - Ankara Mahmut Paşa Bedesteni Ankara ve Türkiye’nin en önemli müzelerinden birisi olan Anadolu Medeniyetleri Müzesi’nin şu an hizmet vermekte olduğu binanın asıl adı, Mahmut Paşa Bedesteni’dir.             İsmini, Fatih Sultan Mehmet’in padişahlı sırasında bir dönem sadrazamlık yapan Mahmut Paşa’dan almıştır. 1451-1471 yılların yapımı tamamlanan Bedesten’de ilk olarak dikkat çeken ş

   , Yer: İçanadolu Bölgesi

  • Anadolu Medeniyetleri Müzesi

   Anadolu Medeniyetleri Müzesi : Müze, Ankara Kalesi’nin güneydoğu kısmında, Atpazarı olarak bilinen semtte bulunan iki Osmanlı yapısından meydana gelmektedir. İki yapıdan birisi olan Mahmut Paşa Bedesteni’nin, Fatih dönemi baş vezirlerinden tarafından 1464-1471 tarihleri arasında yaptırıldığı tahmin edilmektedir. Yapının planı klasik tiptedir. Ortada 10 kubbe ile örtülü dikdörtgen planlı kapalı mekân, karşılıklı yerleştirilen üstü beşik tonozlarla örtülü 102 dükkândan meydana gelen bir arasta ile

   , Yer: İçanadolu Bölgesi

×
×
 • Yeni Oluştur...