Jump to content

Su Kasidesi


Calpsize
 Paylaş

Önerilen Mesajlar

Der Na’t-i Hazret-i Nebevi

 

Saçma ey göz eşkten gönlümdeki odlare su

Kim bu denli tutuşan odlare kılmaz çare su

 

Âb-gûndur günbed-i devvar rengi bilmezem

Ya muhît olmuş gözümden günbed-i devvare su

 

Zevk-i tiğinden aceb yok olsa gönlüm çak çak

Kim mürur ilen bırakır rahneler divare su

 

Suya versin bağ-ban gül-zarı zahmet çekmesin

Bir gül açılmaz yüzün tek verse bin gül-zare su

 

Ohşadabilmez gubarını muhharir hattına

Hame tek bakmaktan inse gözlerine kare su

 

Arızın yadiyhle nem-nak olsa müjganım nola

Zayi olmaz gül temennasiyle vermek hare su

 

Hayret ilen parmağın dişler kim etse istima

Parmağından verdiği şiddet günü Ensar’e su

 

Eylemiş her katreden bin bahr-i rahmet mevc-hiz

El sunup urgaç vuzu için gül-i ruhsare su

 

Hâk-i payine yetem der ömrlerdir muttasil

Başini taştan taşa urup gezer avare su

 

Zerre zerre hâk-i der-gâhina ister sala nûr

Dönmez ol der-gâhtan ger olsa pâre pâre su

 

Zikr-i na’tin virdini derman bilir ehl-i hatâ

Eyle kim def’-i humar için içer mey-hâre su

 

Yâ Habibu’llah yâ hayru’l-beşer müştâkinim

Eyle kim leb-teşneler yanip diler hemvâre su

 

Sensin ol bahr-i keramet kim şeb-i Mirâc’da

Şeb-nem-i feyzin yetirmiş sâbit ü seyyâre su

 

Bîm-i dûzah nâr-ı gam salmış dil-i sûzânıma

Var ümîdim ebr-i ihsânın sepe ol nâre su

 

Yümn-i na’tinden güher olmuş Fuzûli sözleri

Ebr-i nîsandan dönen tek lü’lü-i şeh-vâre su

 

Hâb-i gafletten olan bîdâr olanda rûz-ı haşr

Hâb-ı hasretten dökende dîde-i bîdâre su

 

Umduğum oldur ki Rûz-i Haşr mahrûm olmayam

Çeşme-i vaslın vere ben teşne-i dîdâre su

 

Gam günü etme dil-i bîmârdan tiğin diriğ

Hayrdır vermek karanu gecede bîmâre su

 

İste peykânın gönül hecrinde şevkim sâkin et

Susuzum bir kez bu sahrâda benim’çün ara su

 

Ben lebin müştâkiyim zühhâd kevser tâlibi

Nitekim meste mey içmek hoş gelir huş-yâre su

 

Ravza-i kûyuna her dem durmayıp eyler güzâr

Aşık olmuş gâliba ol serv-i hoş-reftare su

 

Su yolun ol kûydan toprağ olup tutsam gerek

Çün rakîbimdir dahi ol kûya koyman vâre su

 

Dest-busı arzusiyle ger ölsem dostlar

Kûze eylen toprağım sunun anınla yâre su

 

İçmek ister bölübülün kanın meger bir reng ile

Gül budağının mizâcına gire kurtare su

 

Tînet-i pâkini rûşen kılmış ehl-i âleme

İktida kılmış tarîk-i Ahmed-i Muhtâr’e su

 

Seyyid-i nev’-i beşer deryâ-yi dürr-i istifâ

Kim sepiptir mu’cizâtı âteş-i eşrâre su

 

Kılmak için tâze gül-zâr-i nübüvvet revnâkın

Mu’cizinden eylemiş izhâr seng-i hâre su

 

Mu’cizi bir bahr-i bî-pâyân imiş âlemde kim

Yetmiş andan bin bin âteş-hâne-i küffâre su

 

Fuzuli

Yorum bağlantısı
Diğer sitelerde paylaş

saçma ey göz eşkten gönlümdeki odlare su

kim bu denli tutuşan odlare kılmaz çare su

 

Âb-gûndur günbed-i devvar rengi bilmezem

ya muhît olmuş gözümden günbed-i devvare su

 

zevk-i tiğinden aceb yok olsa gönlüm çak çak

kim mürur ilen bırakır rahneler divare su

 

suya versin bağ-ban gül-zarı zahmet çekmesin

bir gül açılmaz yüzün tek verse bin gül-zare su

 

ohşadabilmez gubarını muhharir hattına

hame tek bakmaktan inse gözlerine kare su

 

arızın yadiyhle nem-nak olsa müjganım nola

zayi olmaz gül temennasiyle vermek hare su

 

hayret ilen parmağın dişler kim etse istima

parmağından verdiği şiddet günü ensar'e su

 

eylemiş her katreden bin bahr-i rahmet mevc-hiz

el sunup urgaç vuzu için gül-i ruhsare su

 

hâk-i payine yetem der ömrlerdir muttasıl

başını taştan taşa urup gezer avare su

 

zerre zerre hâk-i der-gâhına ister sala nûr

dönmez ol der-gâhtan ger olsa pâre pâre su

 

zikr-i na'tin virdini derman bilir ehl-i hatâ

eyle kim def'-i humar için içer mey-hâre su

 

yâ habibu'llah yâ hayru'l-beşer müştâkınım

eyle kim leb-teşneler yanıp diler hemvâre su

 

sensin ol bahr-i keramet kim şeb-i mirâc'da

şeb-nem-i feyzin yetirmiş sâbit ü seyyâre su

 

bîm-i dûzah nâr-ı gam salmış dil-i sûzânıma

var ümîdim ebr-i ihsânın sepe ol nâre su

 

yümn-i na'tinden güher olmuş fuzûli sözleri

ebr-i nîsandan dönen tek lü'lü-i şeh-vâre su

 

hâb-ı gafletten olan bîdâr olanda rûz-ı haşr

hâb-ı hasretten dökende dîde-i bîdâre su

 

umduğum oldur ki rûz-i haşr mahrûm olmayam

çeşme-i vaslın vere ben teşne-i dîdâre su

 

gam günü etme dil-i bîmârdan tiğin diriğ

hayrdır vermek karanu gecede bîmâre su

 

iste peykânın gönül hecrinde şevkim sâkin et

susuzum bir kez bu sahrâda benim'çün ara su

 

ben lebin müştâkıyım zühhâd kevser tâlibi

nitekim meste mey içmek hoş gelir huş-yâre su

 

ravza-i kûyuna her dem durmayıp eyler güzâr

aşık olmuş gâliba ol serv-i hoş-reftare su

 

su yolun ol kûydan toprağ olup tutsam gerek

çün rakîbimdir dahi ol kûya koyman vâre su

 

dest-busı arzusiyle ger ölsem dostlar

kûze eylen toprağım sunun anınla yâre su

 

içmek ister bölübülün kanın meger bir reng ile

gül budağının mizâcına gire kurtare su

 

tînet-i pâkini rûşen kılmış ehl-i âleme

iktida kılmış tarîk-i ahmed-i muhtâr'e su

 

seyyid-i nev'-i beşer deryâ-yi dürr-i ıstıfâ

kim sepiptir mu'cizâtı âteş-i eşrâre su

 

kılmak için tâze gül-zâr-i nübüvvet revnâkın

mu'cizinden eylemiş izhâr seng-i hâre su

 

mu'cizi bir bahr-i bî-pâyân imiş âlemde kim

yetmiş andan bin bin âteş-hâne-i küffâre su

 

Fuzuli

Yorum bağlantısı
Diğer sitelerde paylaş

Günümüz Türkçesiyle:

 

1. Ey gözüm, gönlümdeki ateşlere gözyaşımdan su saçma. Çünkü böyle, alev alev tutuşan ateşlere su fayda vermez.

 

2. Şu dönen gökyüzü kubbesinin rengi su renginde midir? Yoksa gözümden akan yaşlar mı bu dönen kub¬beyi kaplamıştır, bilemiyorum.

 

3. Senin kılıç gibi keskin bakışlarının zevkinden gönlüm parça parça olsa şaşılır mı? Su da akarken duvarlarda yarıklar bırakır.

 

4. Yaralı gönül senin ok temrenine benzeyen kirpiklerinin adını korkarak söyler. Nitekim hasta olan da suyu korkarak, sakınarak azar azar içer.

 

5. Bahçevan boşuna yorulmasın; gül bahçesini sele versin, mahvetsin. Çünkü bin gül bahçesini sulasa, senin yüzün gibi bir gül açılmaz.

 

6. Hattatın beyaz kâğıda bakmaktan, uğraşmaktan gözlerine kalem gibi kara su inse, kör olsa, yine de gubar yazısını senin yüzündeki tüylere benzetemez.

 

7. Güle benzeyen yanağını hatırlayınca ağlarım, kirpik¬lerim ıslansa ne zararı var? Çünkü gül elde etmek için dikene su verilirse boşa gitmez.

 

8. Gamlı, acılı günümde hasta gönlümden kılıç gibi keskin bakışlarını esirgeme, karanlık gecede hastaya su vermek hayırlı bir iştir, sevaptır.

 

9. Gönül, sevgilinin ok temrenine benzeyen kirpiklerini iste; onun yokluğunda ateşini, arzunu söndür. Susuzum, bu aşk çölünde bir kez de benim için su ara.

 

10. Ben sevgilinin dudağına susamışım, sofular ise kevser isterler. Tıpkı sarhoşa şarap içmek, ayık olana da su içmek hoş geleceği gibi.

 

11. Su galiba o güzel, salınan selvi boylu güzele âşık olmuş ki, her an durmadan onun bulunduğu cennet gibi bahçede dolaşıyor.

 

12. Sevgilinin bulunduğu yere gitmesin diye toprak olup suyun yolunu tutmalıyım. Çünkü su da benim rakibimdir, oraya gitme-sine göz yumamam.

 

13. Dostlarım, eğer sevgilinin elini öpemeden, bu arzuyla ölürsem, toprağımdan testi yapıp onunla sevgiliye su verin.

 

14. Selvi, kumrunun yalvarışına aldırmıyor, dik başlılık ediyor. Eğer su eteğine sarılır, ayağına kapanır ve yalvarırsa, belki onu bu inatçılığından vazgeçirebilir.

 

15. Gülün dikenli dalı, bülbülün kanını içmek istiyor. Su, bir hile ile gül dalının damarına girer, onun isteğine göre davranırsa belki bülbülü kurtarabilir.

 

16. Su, Hz. Muhammed'in gösterdiği yola, Müslümanlığa uymakla temiz yaratılışını bütün dünyaya apaçık göstermiştir.

 

17. Hz. Muhammed insan cinsinin efendisi, seçkin incile¬rin çıktığı denizdir. Onun mucizeleri, kötülerin ateşine su serpip söndürmüştür.

 

18. Peygamberlik bahçesinin parlaklığını tazelemek için Hz. Muhammed'in mucizesiyle sert taş su çıkarmıştır.

 

19. Onun mucizeleri âlemde ucu bucağı olmayan engin bir denizdir. Bu denizden kâfirlerin binlerce tapınağını su basıp ateşlerini söndürmüştür.

 

20. En şiddetli, yakıcı günde parmağından Ensar'ına su verdiğini kim işitse, şaşkınlıktan parmağını ısırır.

 

21. Onun dostu yılan zehiri içse Âb-ı Hayat olur. Düşmanı ise su içse, içtiği su yılan zehrine döner.

 

22. Hz. Peygamber abdest alırken avucundaki suyu yana¬ğının gülüne vurunca, bunun her damlasından binler¬ce merhamet denizi dalgalanmıştır.

 

23. Su ömürler boyunca Hz. Peygamberin ayağının topra¬ğına erişeyim diye başını taştan taşa vurarak başıboş gezer, dolaşır.

 

24. Su, zerre zerre Peygamberin eşiğinin toprağını parlatıp nurlandırmak ister. Parça parça da olsa o eşiğe varmak isteğinden dönmez.

 

25. Sarhoşlar, baş ağrılarını gidermek için nasıl su içerlerse, günahkârlarda naatını dillerinden düşürmemeyi dertlerine derman bilirler.

 

26. Ey Tann'nın sevgilisi, insanlığın hayırlısı! Dudağı susamışlar yanıp nasıl durmadan su isterlerse, ben de seni istiyorum.

 

27. Sen öyle bir iyilik ve bağış denizisin ki, Miraç gecesinde bolluk ve bereketinin çiğ taneleri yıldızlara ve gezegenlere su yetiştirmiştir.

 

28. Türbeni tamir edip yenileyen mimara su gerekse güneşin pınarından her an çağıl çağıl berrak sular iner.

 

29. Cehennem korkusu yanan gönlümü üzüntü ateşleriyle doldurmuş. Bağışlama bulutunun bu ateşlere su serpip söndüreceğin-den umutlanıyorum.

 

30. Nisan yağmurunun büyük, değerli inciye dönüşmesi gibi, Fuzûlî'nin sözleri de senin naatının bereketinden inci olmuştur.

 

31. Kıyamet günü gaflet uykusundan uyandığında, ayrılık gözyaşlarını uyanık gözümü suya boğarken

 

32. Bu günde bağışından nasipsiz kalmayacağını, sana kavuşma pınarının yüzünü görmeye susamış olan bana, su vereceğini umu-yorum.

 

Fuzûlî

 

Yorum bağlantısı
Diğer sitelerde paylaş

Sohbete katıl

Şimdi mesaj yollayabilir ve daha sonra kayıt olabilirsiniz. Hesabınız varsa, şimdi giriş yaparak hesabınızla gönderebilirsiniz.

Misafir
Bu konuyu yanıtla...

×   Farklı formatta bir yazı yapıştırdınız.   Lütfen formatı silmek için buraya tıklayınız

  Only 75 emoji are allowed.

×   Bağlantınız otomatik olarak gömülü hale getirilmiştir..   Bunun yerine bağlantı şeklinde gösterilsin mi?

×   Önceki içeriğiniz geri yüklendi.   Düzenleyiciyi temizle

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

 Paylaş

 • Benzer Konular

  • Fuzûlî'nin Su Kasidesi'nin Şerhi ve Açıklaması

   1. Saçma ey göz eşkten gönlümdeki odlara su Kim bu denlü duduşan odlara kılmaz çare su     Ey göz, gönlümdeki ateşlere gözyaşlarından su serpme Çünkü, böylesine tutuşan ateşlere su fayda etmez.     Açıklaması:Beyti daha iyi anlayabilmek için Peygamber Efendimiz'le Hz. Âişe anamız arasında geçen şu diyaloga kulak verelim: Hz. Âişe anlatıyor: "Ey Allah'ın Resulü!" dedim, "verilmemesi caiz olmayan şey nedir?". "Su, tuz ve ateş!" buyurdular. Ben tekrar: "Ey Allah'ın Resulü dedim. Evet suyu a

   , Yer: Divan Edebiyatı

  • Fuzulinin Su Kasidesi ve Şerhi

   Fuzulinin Su Kasidesi ve Şerhi I. Beyit         Saçma ey göz eşkten gönlümdeki odlara su Kim bu denlü duduşan odlara kılmaz çare su     Ey göz, gönlümde yanmakta olan, her bir kıvılcımı ile beni halden hâle koyan, ayrılık, hasret, özlem ve aşktan kaynaklanan bu ateşe, yangına beyhude gözyaşlarından su serpme!... İçimde ki bu yangın ve ateş zahire ait değildir ki bu yangın su ile sönsün. Senin göz yaşların onu söndürmez, aksine aşk ateşiyle dökülen bu göz yaş

   , Yer: Divan Edebiyatı

  • "Su Kasidesi" Üzerine Düşünceler

   İnsanlık tarihinde Efendiler Efendisi (sallallahü aleyhi ve sellem) kadar sevilen, muhabbetiyle büyük bir haz duyulan ikinci bir insana rastlamak mümkün değildir.   Gönül kapısını o güzel insanın muhabbetine açan ve o muhabbetle hayatını tatlandıran insan sayısını hesaplamak mümkün değildir.   Eski şiirimizde Resuller Güzeli'ne (sallallahü aleyhi ve sellem) ayrı bir bölüm ayrılmış, şairler ona duydukları hasret ve sevgiyi; gönülleri titreten, sineleri yakan sımsıcak mısralarla anlatm

   , Yer: Tasavvuf Edebiyatı

  • Namık Kemal ve Hürriyet Kasidesi Açıklaması

   Namık Kemal'in en kuvvetli şiirlerinden biri olan Vatan / Hürriyet Kasidesi'nin asıl adı, Beslet-i Osmaniyye ve Hamiyyet-i İnsaniyye'dir. Besâlet Kasidesi, Kaside-i Besâlet diye de anılır.[1]   1867 yılında, Abdülaziz'in baskı yönetiminden kurtulmanın özlemini çeken bazı aydınlar, "Genç Osmanlılar Cemiyeti"ni kurmuşlardı. Namık Kemal'in de içinde bulunduğu bu cemiyet, "meşrutiyet"i gerçekleştirmek amacıyla çalışmaya başlamıştı. Ancak çok geçmeden Genç Osmanlılar, Avrupa'ya kaçmak zoru

   , Yer: Edebiyat

  • "Manzum İstiğfar Kasîdesi"

   "Manzum İstiğfar Kasîdesi"   Günahlardan dönüş sözünü veren kimse,tevbe ve istiğfarı üzerinde kalırsa, önce yağmış gibi olur ve tevbesi=dönüşü tevbe-i nasuh olur.Sözün üzerinde ölmeye çalışır.Hadis-i Şerifte: ‘’Gerçekte bir kul işlediği günahı itiraf ederse, sonra ciddi bir dönüşle istiğfar ederse, ALLAH Subhanehu ve Teala dönüşünü kabul eder.’’ Yani meleklerin önce yazmış olduğu günahları sildirir; ve kul işlememiş gibi olur.O niyetle bu kasideyi okuyoruz.Ancak her zaman dediğimiz gibi

   , Yer: İslamiyet

×
×
 • Yeni Oluştur...