Jump to content

Tahmîs-i Nâilî Çelebi Gazel-i Bahâyî


Renan
 Paylaş

Önerilen Mesajlar

Hirâs-ı fitne saldun dehre ey bî-dâd n'eylersün

Kopardun yer yer âşûb-ı kıyâmet-zâd n'eylürsün

Perîşânlıklar etdün nev-be-nev icâd n'eylersün

Dağıtdun hâb-ı nâz-ı yârı ey feryâd n'eylersün

Edüb fitneyle dünyâyı harâb-âbâd n'eylersün

 

Vücûdun eylemiş hikmet-şinâs-ı âlem-i bâlâ

Aristâlis-i asr u nakd-ı vakt-ı Bû Alî Sînâ

Benânun hall-i râz-ı müşkilât-ı nabz edüb hakkaa

Edersün gerçi her derde tabîbim bir devâ ammâ

Cünûn-ı ehl-i ışk olunca mâder-zâd n'eylersün

 

Nihândır bû-yı fitne târ-ı anber-fâm-ı zülfünde

Nice subh-ı kıyâmet muhtfîdir şâm-ı zülfünde

Dimağ-âşüftedir cân ârzû-yı kâm-ı zülfünde

Dil-i mecrûhuma rahm eyle kalsun dâm-ı zülfünde

Şikeste-bâl olan murgı edüp âzâd n'eylersün

 

Zemîn nat-ı siyâset-gâh-ı dil seyf-i kazâ mübrem

Zebân hâmûş-ı hayret sîne sûzân dîdeler pür-nem

Hevâ-yı ışk şûr-efgen mahabbet gaalib ü muhkem

Şehîd-i tîg-ı ışk-ı yârdır ser-cümle-i âlem

Urub şemşîre dest ey gamze-i cellâd n'eylersün

 

Bulub pervâza ruhsat rûzgâra işveler satdun

Perîşân etmeğe cem'iyyet-i uşşâkı can atdun

Ne âl etdünse etdün murg-ı cânı dâma uğratdun

Varub gîsû-yı zülf-i yârı biri birine katdun

Yine bir fitne tahrîk eyledün ey bâd n'eylersün

 

Ne sûret kim çekersün can bağışlarsun Mesîh-âsâ

Olur hayrân-ı kârun mû-şikâfân-ı yed-i beyzâ

Bu san'atde ne Erjeng ü ne Mânîdür sana hemtâ

Güzel tasvîr edersün hatt u hâl-i dil-beri ammâ

Füsûn u fitneye geldükçe ey Bihzâd n'eylersün

 

Olursun Nâilî-veş gördüğün mahbûba efgende

Meta'-ı sabrunı tâlân eder her tıfl-ı nâz-ende

Mahabbet gam-fezâ esbâb-ı cem'iyyet perâkende

Bahâyî-veş değülsün kaabil-i feyz-i safâ sen de

Tekellüf ber-taraf ey hâtır-ı nâ-şâd n'eylersün

 

(Vezin: Mefâilün mefâilün mefâilün mefâilün)

 

Naili-i Çelebi

Yorum bağlantısı
Diğer sitelerde paylaş

Sohbete katıl

Şimdi mesaj yollayabilir ve daha sonra kayıt olabilirsiniz. Hesabınız varsa, şimdi giriş yaparak hesabınızla gönderebilirsiniz.

Misafir
Bu konuyu yanıtla...

×   Farklı formatta bir yazı yapıştırdınız.   Lütfen formatı silmek için buraya tıklayınız

  Only 75 emoji are allowed.

×   Bağlantınız otomatik olarak gömülü hale getirilmiştir..   Bunun yerine bağlantı şeklinde gösterilsin mi?

×   Önceki içeriğiniz geri yüklendi.   Düzenleyiciyi temizle

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

 Paylaş

×
×
  • Yeni Oluştur...