Jump to content

Zirve Duası


dahası var

Önerilen Mesajlar

mesut85 nickli arkadaş yazmış.buyurun.

 

Zirve Okunuş daha doğrusu zafer okunuş mülk suresi 14.ayetdir.

 

"Ela yalemu men haleka ve hüvel latıyfül habir.inneke ala külli şeyin kadir"

 

16.641 defa ya latif her 129 da dua 4 defa okunur

 

en son kapanışta hizbul hafi (sırlı dua) okunur

 

 

5 vakit namazın arkasında 129 defa ya latif sonra

 

Ela yalemu men haleka ve hüvel latıyfül habir.inneke ala külli şeyin kadir 129 defa okunur.

 

Bir başka ismide dua kabul virdidir.aylardır aradığınız okunuş budur.

 

Zirve Duası değil zafer okunuş gerçek ismi bu

 

Zirve Duası Hizbul Şahika

 

Birinci Okunuş

 

Bismillahirrahmannirrahim.

Allahümme salli ve sellim ala seyyidina

ve' ala alihi ve sahbihi ve sellim.

Bi hafiyyi lutfillâhi

Bi Lâtifi sunillahi

Bi cemili setrillahi

Bi bedii afvillahi

Bi serii kerremallahi

Bi ihazeti cevidallahi

Bi elfi elfi la havle vela kuvvete illa billahi

Değalte fi kenfillahi ve temessektü Bi kitabillahi

Ve teşffehtü Bi resullüllahi sallallahü aleyhi ve sellem

Bi la havle vela kuvvete illa billahil aliyyil azim.

Biyehin yehin ahilin ahilin ahyesin ahyesin.

 

İkinci Okunuş

 

Bi hafiyyi lutfillâhi,Bi Lâtifi sunillahi bi cemili setrillahi

Bi bedii afvillahi Bi serii kerremallahi Bi ihazeti cevidallahi

Bi elfi elfi la havle vela kuvvete illa billahi değalte fi kenfillahi ve temessektü

Bi kitabillahi ve teşffehtü Bi resullüllahi sallallahü aleyhi ve sellem

Bi demi mülkillahi Bi la havle vela kuvvete illa billahil aliyyil azim.

Bi yehi yehi ühile ühile ühilü ühyeş ühyeş.

Hacete nefsi bihicebillahi ve menehtehe bi eyetillahi ve hasentühe

Bil cıyeti beyyinat ve zikril hakim.

 

Bi hakka men yuhyil azim.ve hiye rahim.min gadi sureti yasin.cibrilun

ân yemini ve mikduli ân yaseri ve israfilu min ğalfi ve azrailu min gudemi

ve seyyidüne muhammedin sallallahü aleyhi ve sellem.

Ememi ve isa musa fi yedifemen râeni Habeni ve edeâ emri ve ğateme

Süleymane ala nisani femen fekellemtü ileyhi gâde haceti ve nuru yusufe ala vechi feman

rââni ecceni vallahü muhidünn.

Bi ve hüvel müsteânü bihi ala eğdeni la ilahe illallahü hüvel kebirül müteâli

Muhammedün Resullullahi hüvel seyyidül müffeddeli

vela havle vela kuvvete illa billahil aliyyil azim.

ve salllallahü ala seyyidina ve havlene muhammedün nebiyyil ümmetihi

ve keşefül ğammeti ve ala alihi ve sahbihi ve sellem teslima

 

hacetler için 3 veya 7 gün süreyle oruç 41 defa okunur.

İlk önce efendimiz s.a.v şeyh abdülkadir geylani hz ve hüseyin kerem ruhlarına fatiha bağışlanır.

Her farz namazından sonra 7 defa okunur.

 

İlk aşama:Huzur ve manevi hassasiyet, keskin sezgi,

 

İkinci aşama: kolay servet,engelleri ortadan kaldırmak ve sıkışıklık,zorluklar, altıncı his enerji ,korunma

 

Üçüncü aşama Zirve (Yüksek seviyesi) Doğa üstü varlıklarla iletişim kurma yetki sahibi olma

 

Üçüncü Okunuş Zirve:

 

اسم الشافعى بسم الله الرحمن الرحيم - اللهم اني اسالك بخفي لطف الله بجميل ستر الله ببديع عفو الله بسريع كرام الله باغاث جهد الله بألف ألف ألف لا حول ولاقوة الا بالله. دخلت فى كنف الله وتمسكت بكتاب الله وتشفعت برسول الله صلى الله عليه وسلم. بدوام ملك الله بلاحول ولاقوة إلا بالله العلي العظيم. بياه ياه ياه أحيل أحيل أحيل أحياش أحياش أحياش. حجبت نفسي بحجاب الله ومنعتها بالأيات البينات وذكر الحكيم بحق من يحي العظام وهي رميم. جبريل عن يميني وميكائيل عن يساري وإسرفيل من قدمي وعزرائيل من خلفي وعصى موسى فى يدي فمن راني هابني وأطاع أمري وختم على لساني فمن تكلمت اليه قضى حاجتي ونور يوسوف على وجهي فمن راني احبني والله محيط بي وهو المستعان على اعداء لاإله إلا هو الكبير المتعال وصلى الله على سيدنا محمد سيد المفضل وعلى أله وصحبه أجمعين

"Bismillâhi el-Rahmâni el-Rahıym. Bihafiyyi lutfillâh, bi-Lâtıyfi sun’ıllâh, bi-cemîyli sitrillâh, bi-bedîy’ı afvillâh, bi-serîy’ı keramillâh, bi-iğâseti cûdillâh, bi-elfi elfi lâ havle velâ guvvete illâ billâh. Dehaltü fîy kenefillâh, ve temessektü bi-kitâbillâh, vestecertü bi-Rasûlillâhi sallallâhu aleyhi (ve âlihî) ve sellem, bi-devâmi mülkillâh, bi-lâ havle velâ guvvete illâ billâhil-Aliyyil-Azıym. Bi-yâhin yâhin yâhin, üheylin üheylin, ehyâşin. Hacebtü nefsîy ve dîynîy ve ehlîy ve mâlîy bi-hıcâbillâhi ve mena’tühâ bi-âyâtillâhi ve hassantühâ bil-âyâti vez-zikril-hakîym. Bihakkı men yuhyil-ızâme vehiye ramîym. Cibrîylü an yemîynîy ve İsrâfîylü ve Azrâîylü min verâîy ve Mîykâîylü an yesârîy ve seyyidünâ Muhammedün sallallâhu aleyhi (ve âlihî) ve selleme emâmîy. Asâ Mûsâ fîy yedîy femen ra’ênîy etâ’a emrîy ve hêbenîy, Asâ Mûsâ fîy yedîy femen ra’ênîy etâ’a emrîy ve hêbenîy, Asâ Mûsâ fîy yedîy femen ra’ênîy etâ’a emrîy ve hêbenîy ve hâtemü Süleymâne alâ lisânîy femen tekellemtü me’ahû gadâ hâcetîy, ve hâtemü Süleymâne alâ lisânîy femen tekellemtü me’ahû gadâ hâcetîy, ve hâtemü Süleymâne alâ lisânîy femen tekellemtü me’ahû gadâ hâcetîy, ve nûru Yûsüfe alâ vechîy, femen ra’ênîy ehabbenîy, ve nûru Yûsüfe alâ vechîy, femen ra’ênîy ehabbenîy, ve nûru Yûsüfe alâ vechîy, femen ra’ênîy ehabbenîy, vallâhü min verâihim muhıyt, bel hüve gur’ânün mecîyd, fîy levhın mahfûz. Lâ ilâhe illallâhül-Kebîyrul-Müteâlîy. Muhammedün Resûlüllâhi seyyidül-mifdâl ve sallallâhu alâ seyyidinâ Muhammedin kâşifil-ğummeti ve alâ âlihî ve sahbihî ve sellem."

 

Hizbul Hafi duasını okumadan önce aşağıdaki dua 11 defa okunur.

 

hizbul-khofiy-4.jpg?w=597&h=717

 

Hizbul Hâfi Duası Arapça

 

huzbul-khofiy-1.jpg?w=497&h=717

 

 

hizbul-khofiy-2.jpg?w=433&h=717

 

Her namazdan sonra 3 defa okunursa inanılmaz mucizeler görülür.

hacetler için 21 defa okunur.

 

Faydaları

 

Keskin kılıç ve aydınlatıcı

Eşler arasında uzlaşma sağlar

Tüm sorunların çözümü

Düşmana karşı zafer

Prestij kazanma

Aşkta başarı

Manevi sırlara erişme doğa üstü güç

 

her namazdan sonra üç defa okuyun ve niyetinizi zihninizde hayel edin

 

hacet ve evlilik için 7 gün akşam namazdans sonra 21 defa okunur.

 

 

alıntı

 

 

Burada hizbul hafi de önce su dua okunur denip arapçasi paylasilmis bilen biri latin harfleriyle o kismin okunuşunu yazabilir mi? Teşekkür ederim şimdiden ;)

İleti bağlantısı
Diğer sitelerde paylaş
Burada hizbul hafi de önce su dua okunur denip arapçasi paylasilmis bilen biri latin harfleriyle o kismin okunuşunu yazabilir mi? Teşekkür ederim şimdiden ;)

 

TÜRKÇESİ: Allâhümme salli ve sellim ve bârik Alâ seyyidinâ ve Mevlânâ Muhammedin Şeceratil aslinnurâniyyeti stern2.jpg Vel lem’atil kab datirrahmâniyyeti stern2.jpg Ve efdalil halikatil insâniyyeti stern2.jpg Ve eşrefissûretil cismâniyyeti stern2.jpg Ve ma’denil esrârirrabbâniyyeti stern2.jpg Ve hazâinilulumil istifâiyyeti stern2.jpg Sahibi kabdatil asliyyeti stern2.jpg Vel behcetisseniyyeti stern2.jpg Ver rutbetil aliyyeti stern2.jpg Men inderacettinnebiyyune tahte livâihi fehum minbu ve ileyhi stern2.jpg Ve salli ve sellim ve bârik âleyhi ve alâ alihi ve sahbihi adede ma halekte ve razekte ve emette ve ahyeyte ila yevmin teb’asu men efneyte stern2.jpg Ve sellim teslimen kesiran vel hamdulillahi rabbil âlemin.stern2.jpg

MÂNÂSI: Ey Rabbim, nûr ağacının kökü, rahmanî kabzanın pırıltısı, yaratılan insanların en faziletlisi, cismi olan sûretlerin en şereflisi, rabbânî sırların madeni, seçilmiş ilimler hazinesi, aslî kabzanın "Kabzatü'l-Asliyye" , âli behcetin, yüce mertebelerin "Rütbetü'l-Aliyye" sahibi, Seyidimiz, Efendimiz, Muhammed (sallallahu aleyhi ve sellem)'e -ki onun sancağı altında sıralanacak nebiler ki ondandır- ve onun âline, ashâbına, kıyamet günü fâni kıldıklarının dirileceği güne değin, yarattıkların, rızık verdiklerin, öldürdüklerin ve dirilttiklerin adedince, çokça salât ve selâm ediver!. Onları mübarek kılıver!. İşte o hamd ki âlemlerin Rabbi Allah'a mahsustur!.

İleti bağlantısı
Diğer sitelerde paylaş
TÜRKÇESİ: Allâhümme salli ve sellim ve bârik Alâ seyyidinâ ve Mevlânâ Muhammedin Şeceratil aslinnurâniyyeti stern2.jpg Vel lem’atil kab datirrahmâniyyeti stern2.jpg Ve efdalil halikatil insâniyyeti stern2.jpg Ve eşrefissûretil cismâniyyeti stern2.jpg Ve ma’denil esrârirrabbâniyyeti stern2.jpg Ve hazâinilulumil istifâiyyeti stern2.jpg Sahibi kabdatil asliyyeti stern2.jpg Vel behcetisseniyyeti stern2.jpg Ver rutbetil aliyyeti stern2.jpg Men inderacettinnebiyyune tahte livâihi fehum minbu ve ileyhi stern2.jpg Ve salli ve sellim ve bârik âleyhi ve alâ alihi ve sahbihi adede ma halekte ve razekte ve emette ve ahyeyte ila yevmin teb’asu men efneyte stern2.jpg Ve sellim teslimen kesiran vel hamdulillahi rabbil âlemin.stern2.jpg

MÂNÂSI: Ey Rabbim, nûr ağacının kökü, rahmanî kabzanın pırıltısı, yaratılan insanların en faziletlisi, cismi olan sûretlerin en şereflisi, rabbânî sırların madeni, seçilmiş ilimler hazinesi, aslî kabzanın "Kabzatü'l-Asliyye" , âli behcetin, yüce mertebelerin "Rütbetü'l-Aliyye" sahibi, Seyidimiz, Efendimiz, Muhammed (sallallahu aleyhi ve sellem)'e -ki onun sancağı altında sıralanacak nebiler ki ondandır- ve onun âline, ashâbına, kıyamet günü fâni kıldıklarının dirileceği güne değin, yarattıkların, rızık verdiklerin, öldürdüklerin ve dirilttiklerin adedince, çokça salât ve selâm ediver!. Onları mübarek kılıver!. İşte o hamd ki âlemlerin Rabbi Allah'a mahsustur!.

 

Çoktesekkur ederim ;) arkadasim

İleti bağlantısı
Diğer sitelerde paylaş

Sohbete katıl

Şimdi mesaj yollayabilir ve daha sonra kayıt olabilirsiniz. Hesabınız varsa, şimdi giriş yaparak hesabınızla gönderebilirsiniz.

Misafir
Bu konuyu yanıtla...

×   Farklı formatta bir yazı yapıştırdınız.   Lütfen formatı silmek için buraya tıklayınız

  Only 75 emoji are allowed.

×   Bağlantınız otomatik olarak gömülü hale getirilmiştir..   Bunun yerine bağlantı şeklinde gösterilsin mi?

×   Önceki içeriğiniz geri yüklendi.   Düzenleyiciyi temizle

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

 • Benzer Konular

  • Tesiri İnanilmaz Güçlü Muhabbet Duası

   Kul in kuntum tuhibbunellah fettebiuni yuhbibkumullah.Ya vedut ya beduh ya cemil ya celil ya ALLAH.     Bolca okunmasi gereken cok kuvvetli etkili bir muhabbet duasidir defalarca denedim her seferinde etkisini yasadim.kendinizi vererek tum kalbinizle niyet ederek okuyun...

   , Yer: Sevgi ve Muhabbet için Dualar

  • Evlilik Duası

   Her kim Perşembe günü geçe yatsı namazından sonra fetih süresinin ilk ayetini 1001 kere okursa ve bunu 1 hafta boyunca yaparsa evlilik için kısmeti ayağına gelir. Bu işlemi bana bir abla vermişti. Kendiside geç evlendiğini ve bu ayet işlemini yaptıktan sonra muradına erdiğini söyledi. Ve ayrıca kime bunu tavsiye ettiysem hepsi de evlenip yuvasını kurdular dedi. Denedim ve inanarak yaptım.. Ama yapacak olanlara belki bir nebze katkım olur. Lütfen yapıpda sonuç alanlar paylaşsınlar. Diğer kişilere

   , Yer: Sevgi ve Muhabbet için Dualar

  • Tesiri Kuvvetli Sevgi Duası

   Sevdiğiniz kişinin mümkünse resminin üzerine eğer yoksa düşünerek gece 12 den sonra 1000 defa Ya vedud Ya beduh Ya Atuf Ya Allah esmalarını okuyup her 100 de sevdiğinizin anne ismiyle niyetinizi yaparsanız inşallah 1 hafta veya 11 gün içinde etkisini müşahade edeceksiniz.   kaynak ; el yazması   Ya Beduh, Ya Atuf, Ya Vedud diye tesbih çektiğiniz zaman, niyetinizdeki kişi için; "Ey kullarına çok şevkatli, seven, sevdiren ve güç işleri kısa sürede yapan Allah'ım... Bu kimseye, beni en kısa s

   , Yer: Sevgi ve Muhabbet için Dualar

  • Soru: Evlilik Duası Önerir misiniz?

   evlenmek istiyorum dua önerir misiniz

   , Yer: Sorular

  • 7 Günde Tesirli Güzellik Duası.

   [h=4]Güzellik duasının sözleri [/h] Güzellik duası öncesi euzubesmele çekilir ve ardından Hz. Peygamberin dualara başlarken okuduğu şu kısa cümle söylenir:     “Süphane rabbiyel aliyyil alel vehhab” Bu sözden sonra on iki esmanın okumasına geçmeden evvel bir defa Fatiha suresi okunur. Ardından şu 12 esmanın her biri 3’er defa okunur.         El-Musavvir ( 3 defa okunur ) El-Latif ( 3 defa okunur ) El-Mucib ( 3 defa okunur ) El-Vedud ( 3 defa okunur ) El-Hamid ( 3 defa

   , Yer: Sevgi ve Muhabbet için Dualar

×
×
 • Yeni Oluştur...