Jump to content

Zirve Duası


dahası var

Önerilen Mesajlar

arkadaşlar tutku12 arkadaşın dediğine göre 2.dua "ela ya'lemü men halak ve hüvel latiyful habiyr"yani mülk suresinin 14.ayeti...gezicinin söylediği hayrat kitabında geçen aslında o kitaba mecmuatül ahzabtan alınmış olan bu imiş.ancak okunuş şeklini filan söylemedi

Hayır bu ayet,dua değil ki.Bu olamaz.Bahsedilen uzun bir dua..

İleti bağlantısı
Diğer sitelerde paylaş

16641 Ya Latif Hatmi Yapılacağı Zaman (Bütün Dilekler için)

Dertten,Kederden,Kördüğümden Kurtuluş Çıkış Ve Kapı Duası

El-Latif Allah c.c

7 Okuma Şekli Var Herhangibir Cuma Gecesi 2 Rekat Namaz kıldıktan sonra okunur.

1-Rızık için okunuyorsa her 129 da yüz kere:"İnne rabbi ledifun lima yeşa'u Allâhu latîfun bi ibâdihî yerzuku men yeşâu, ve huvel kavîyyul azîz(azîzu). Şûrâ 19.ayet:

2-herhangi bir muradın husulu için okunuyorsa her 129 da yüz kere:"İnne rabbi ledifun lima yeşa'u Ela yalemu men haleka ve hüvel letıyfül habir(mülk suresi 14.ayet) " okunur.

 

3-Bir davayı kazanmak veya hapisten kurtulmak için her 129 da yüz kere:

"İnne rabbi ledifun lima yeşa'u innehühüvel alimül hakim (yusuf suresi 100.ayet) okunur.

4-düşmanların gözünden gizli kalmak ve şerlerinden emin olmak için129 da yüzkere:

"İnne rabbi ledifun lima yeşa'u La tüdrikühül ebsaru ve hüve yüdrikül ebsara ve hüvel latıyfül habir(en'am suresi ayet 103) okunur.

 

5-Bolluk Bereket ve Zenginlik İçin Her 129 da yüz kere Hacc 63.ayet:

 

"İnne rabbi ledifun lima yeşa'u

"E lem tere ennallâhe enzele mines semâi mâen fe tusbihul ardu muhdarreh(muhdarreten), innallâhe latîfun habîr(habîrun).

6- Kayıp olan kimse veya eşya için: Her 129 da yüz kere:

"İnne rabbi ledifun lima yeşa'u

Yâ buneyye innehâ in teku miskâle habbetin min hardalin fe tekun fî sahretin ev fîs semâvâti ev fîl ardı ye’ti bihâllâh(bihâllâhu), innellâhe latîfun habîr(habîrun)."Lokman 16.ayet:

7-Maneviyat ve İlim İçin Her 129 da yüz kere:

"İnne rabbi ledifun lima yeşa'u

Vezkurne mâ yutlâ fî buyûtikunne min âyâtillâhi vel hikmeh(hikmeti), innallâhe kâne latîfen habîrâ(habîren)."Ahzâb 34.ayet:"

 

--- Sonraki mesaj ---

 

El Latif-129 : zikir saati Zühre zikir günü Cumadır (Ya Latif şeklinde okunması daha iyidir) küçük ebced değeri:129 Büyük ebced değeri 129x129=16641'dir.

 

Her gün 5 vakit namazın arkasından 129 Ya latif okuyan kimse işlerini Allaha havale ederse giriştiği her işte başarılı olur, zorluklar kolayca geçer bela ve musibetlerden korunur.

 

Yâ Latif isminin manası Rızk kapılarını açmasıdır. Muhtaç ve yoksul bir duruma düşen bir kimse bu adı çokça anarak duasını okursa bolluğa erer.Her türlü sıkıntıdan kurtulur Maddi manevi zenginliğe erişir.

Duası: Bismillahirrahmanirrahim.

“Allhümme entel latifül hafi an nazaril üyunil münezzeh an idrakil ukuli vel efkar el alimü bi ihatatil mevcüdat el mütecelli bir esraril kulup fi hanadisül guyüb bi izharil zuhüri fil butün el alimü bil hatati ve ihtilafül takdir ve bimâ evcette minel alemül celili minhüm vel hakir ve bimâ tesaü min hüsnül tedbiri vel tahrir es’elüke bimâ butine min gavamidi hafayal esrari ve ma zahara min dekaikil tekvini fi zulemil zulümati nin ziyai esi atül envari en teczüb kabi bi lâtifül kesfi ilâ suhudike min latâifil esrari li yetena am kalbi bike fi sirril latâifi vel rekaiki ve tezulü anni sübehel müskilati bu zuhüri tilkel hakaiku allahümme üstürni bi sirri ismike el latif min serri külli müzin ve hasidin bi hakki ismükel latifü yâ latif yâ habir...”

 

Bu Dua zikir bitdikten sonra okunur.Hatmi yapmadan önce Allah rızası için 2 rekat namaz kılıyorsunuz sonra 10 salavat,10 istiğfar,10 kelime-i tevhid,10 tekbir ve tekrar 10 salavat ve 1 Fatiha-ı şerif okuduktan sonra kıbleye dönük olarak Ya Latif ismi şerifini okuyup tamamlanır.

 

İleti bağlantısı
Diğer sitelerde paylaş

Kuran-Kerimde 5 Yerde Latiful Hâbir c.c En İnce (Latif ) sırlardan bile haberdar olan diye geçer.Lütfuyla verici

 

Yusuf 100.ayet:

"İnne rabbi ledifun lima yeşa'u.innehu huvel alîmul hakîm."

 

Şüphesiz ki rabbim dilediğine lütfedicidir.Kuşkusuz O çok iyi bilendir, hikmet sahibidir." (Yûsuf 100.ayet)

 

Şûrâ 19.ayet:

Allâhu latîfun bi ibâdihî yerzuku men yeşâu, ve huvel kavîyyul azîz(azîzu).

Allah, kullarına Lâtif'tir (lütufkâr). Dilediği kimseyi rızıklandırır. Ve O, Kaviyy'dir (kuvvetli), Azîz'dir (yüce ve şerefli).

 

Mülk 14.ayet: Elâ ya’lemu men halak(halaka), ve huvel latîful habîr(habîru)

Yaratan (yarattığını) bilmez mi? Ve O; Lâtif'tir, Habîr'dir (haberdar olandır).

 

Enâm 103.ayet:

"Lâ tudrikuhul ebsâru ve huve yudrikul ebsâr(ebsâru) ve huvel lâtîful habîr(habîru)."

 

 

"Görme hassaları onu idrak edemez. Ve O, görme hassalarını idrak eder. Ve O, lâtiftir, herşeyden haberdardır."

 

Hacc 63.ayet:

"E lem tere ennallâhe enzele mines semâi mâen fe tusbihul ardu muhdarreh(muhdarreten), innallâhe latîfun habîr(habîrun).

 

Allah'ın semadan su indirdiğini ve böylece yeryüzünün yeşerdiğini görmedin mi? Muhakkak ki Allah, Lâtif'tir (lütûf sahibidir), Habîr'dir (herşeyden haberdardır).

 

Lokman 16.ayet:

Yâ buneyye innehâ in teku miskâle habbetin min hardalin fe tekun fî sahretin ev fîs semâvâti ev fîl ardı ye’ti bihâllâh(bihâllâhu), innellâhe latîfun habîr(habîrun)."

 

Ey yavrum! Muhakkak ki o (amelin), bir hardal tanesi kadar dahi olsa ve o, bir kaya içinde veya göklerde veya yerde bile olsa, Allah onu, (kıyâmet günü hayat filminde karşına) getirir. Muhakkak ki Allah; Lâtif'tir (lütuf sahibi), Habîr'dir (haberdar olan).

 

Ahzâb 34.ayet:"

 

Vezkurne mâ yutlâ fî buyûtikunne min âyâtillâhi vel hikmeh(hikmeti), innallâhe kâne latîfen habîrâ(habîren)."

 

Ve evlerinizde Allah'ın âyetlerinden okunanları ve hikmeti zikredin. Muhakkak ki Allah; Lâtif'tir (lütuf sahibi), Habîr'dir (herşeyden haberdar).

 

 

Birinci Okunuş 5 vakit namazın ardından 129 kez:

 

"inne rabbi ledifun lima yeşau inne huvel alimul hakim. " 100 defada "Lâ havle velâ kuvvete illa billahil aliyyil azim."

 

Gün içinde sayı tutmadan "inne rabbi ledifun lima yeşau "

"Şüphesiz ki Rabbim dilediğine lütfedicidir."

 

İkinci Okunuş Dertten,Kederden,Kördüğümden Kurtuluş, Çıkış Ve Kapı Duası" El-Latif Allah c.c " 7 Okuma Şekli var.

5 vakit namazın ardından 129 Defa "Yâ Latif" sonra 100 defada hangisini istiyorsanız onu okuyun.

 

1- "İnne rabbi ledifun lima yeşa'u innehühüvel alimül hakim"yusuf suresi 100.ayet

2-İnne rabbi ledifun lima yeşa'u Ela yalemu men haleka ve hüvel letıyfül habir".mülk suresi 14.ayet

3-"İnne rabbi ledifun lima yeşa'u Allâhu latîfun bi ibâdihî yerzuku men yeşâu, ve huvel kavîyyul azîz(azîzu). Şûrâ 19.ayet:

4-"İnne rabbi ledifun lima yeşa'u La tüdrikühül ebsaru ve hüve yüdrikül ebsara ve hüvel latıyfül habir."en'am suresi ayet 103

5-İnne rabbi ledifun lima yeşa'u E lem tere ennallâhe enzele mines

semâi mâen fe tusbihul ardu muhdarreh(muhdarreten), innallâhe latîfun habîr(habîrun). Hacc 63.ayet:

6-İnne rabbi ledifun lima yeşa'u Yâ buneyye innehâ in teku miskâle

habbetin min hardalin fe tekun fî sahretin ev fîs semâvâti ev fîl ardı ye’ti bihâllâh(bihâllâhu), innellâhe latîfun habîr(habîrun)."L

Lokman 16.ayet:

 

7-İnne rabbi ledifun lima yeşa'u Vezkurne mâ yutlâ fî buyûtikunne

min âyâtillâhi vel hikmeh(hikmeti), innallâhe kâne latîfen habîrâ(habîren)."Ahzâb 34.ayet:"

Özel Günlerde:Allahümme Yâ Latif zikrini yaparsınız.

Not:Bu duayı okuyacaksanız lütfen içki kumar vs kötü alışkanlıkların olmasın yoksa helak olursun. gideni döndürme ,dünyada zengin olma vs sebeplerden de okuma.başlamadan önce felak nas ayetel kürsü oku. estagfurullah el azim 100 tane oku. salavat getir. ihlasla yap kardeşim.kapat kendini odana aklından herşeyi at tam yönel belkide bunu yapamadığımız için olmuyor.

 

El - Lâtif isminin; El Alîmü,El Habîru,El Berru,Er Rahmânü,Er Raûfü,El Kerîmü,El Batînü mânâ ilişkisi âşikârdır.

 

El-Lâtif

"Gözler O'nu idrak edemez; O ise bütün gözleri idrak eder. O, latif olandır, haberdar olandır."(2)

"O, yarattığını bilmez mi? O, Latif'tir; Habir'dir."(1)

"Allah kullarına lütufkârdır, dilediğini rızıklandırır. O kuvvetlidir, güçlüdür." (3)

“İncelik gösteren, sezilmez yollardan nimetler veren, en ince işlerin içini bilen” manalarına gelen “el-Latif' ismi cemili Kur'an-ı Kerim'de 7 defa geçmektedir.

“O hiç yarattığını bilmez mi? O Latif dir, her şeyden haberdardır.” (Mülk 14)

 

“Yusuf aleyhisselamın kuyuya atılma, pazarda satılma, hapise tıkılma ve Mısır'a sultan olmaya kadar giden yolu çizen, bilen ve hükmedenin Latif olan Allah olduğunu haber verir.” (Yusuf 100.ayet)

 

“Gökyüzünden su indirip, yeryüzünü yeşertenin “Latif” olan Allah olduğunu haber verir Rabbimiz” (Hacc 63)

 

“Gökyüzünde, yeryüzünde veya bir kayanın içinde hardal tanesi ağırlığında bir şey olsa, onu dahi bilir ve huzuruna getirir. O Latif olan Allah (c.c.)” (Lokman 16)

 

Elimize alıp da inceleyemediğimiz aklımızı, ruhu­muzu yaratan, yine görünmeyen gönlümüze, görün­meyen sevgimizi veren Latif olan Allah'dır.

 

Beynimiz, en gelişmiş bilgisayardan daha mükemmel Çalışır. Bu insan beyni Hz. Ademde de aynı idi. İşte o Latife iman edenler incelik gösterirler. Nazik davranır­lar, yaptıkları iyilikleri onur kırmadan, gönül incitme­den, hissettirmeden yaparlar.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

İleti bağlantısı
Diğer sitelerde paylaş

Teşekkürler çamuro arkadaş..Namazlardan sonra yapılabileceği gibi,eşref bir vakitte 16641 Ya latif okumaya başlanır ve her 129 Ya Latif zikrinden sonra yukarıda verdiğiniz ayetlerden biri okunursa (3-7 vs gibi) da güzel olur diye düşünüyorum.

 

--- Sonraki mesaj ---

 

İçimden öyle geçti,sadece bir fikir

İleti bağlantısı
Diğer sitelerde paylaş

hayır kardeşim yüz defa okuman şart yani ilk önce yapmanız gereken cuma gecesi latif esmasının hatmi "Ya Latif "her 129 da yüz defa artık hangisini istiyorsan onu seç.toplam 16641 defa okumuş olacaksın.Allah nasip ederse ben yapıcam.sonrasında 5 vakit namazın arkasından oku dileğin gerçekleşene kadar.

İleti bağlantısı
Diğer sitelerde paylaş

Sohbete katıl

Şimdi mesaj yollayabilir ve daha sonra kayıt olabilirsiniz. Hesabınız varsa, şimdi giriş yaparak hesabınızla gönderebilirsiniz.

Misafir
Bu konuyu yanıtla...

×   Farklı formatta bir yazı yapıştırdınız.   Lütfen formatı silmek için buraya tıklayınız

  Only 75 emoji are allowed.

×   Bağlantınız otomatik olarak gömülü hale getirilmiştir..   Bunun yerine bağlantı şeklinde gösterilsin mi?

×   Önceki içeriğiniz geri yüklendi.   Düzenleyiciyi temizle

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

 • Benzer Konular

  • Tesiri İnanilmaz Güçlü Muhabbet Duası

   Kul in kuntum tuhibbunellah fettebiuni yuhbibkumullah.Ya vedut ya beduh ya cemil ya celil ya ALLAH.     Bolca okunmasi gereken cok kuvvetli etkili bir muhabbet duasidir defalarca denedim her seferinde etkisini yasadim.kendinizi vererek tum kalbinizle niyet ederek okuyun...

   , Yer: Sevgi ve Muhabbet için Dualar

  • Evlilik Duası

   Her kim Perşembe günü geçe yatsı namazından sonra fetih süresinin ilk ayetini 1001 kere okursa ve bunu 1 hafta boyunca yaparsa evlilik için kısmeti ayağına gelir. Bu işlemi bana bir abla vermişti. Kendiside geç evlendiğini ve bu ayet işlemini yaptıktan sonra muradına erdiğini söyledi. Ve ayrıca kime bunu tavsiye ettiysem hepsi de evlenip yuvasını kurdular dedi. Denedim ve inanarak yaptım.. Ama yapacak olanlara belki bir nebze katkım olur. Lütfen yapıpda sonuç alanlar paylaşsınlar. Diğer kişilere

   , Yer: Sevgi ve Muhabbet için Dualar

  • Tesiri Kuvvetli Sevgi Duası

   Sevdiğiniz kişinin mümkünse resminin üzerine eğer yoksa düşünerek gece 12 den sonra 1000 defa Ya vedud Ya beduh Ya Atuf Ya Allah esmalarını okuyup her 100 de sevdiğinizin anne ismiyle niyetinizi yaparsanız inşallah 1 hafta veya 11 gün içinde etkisini müşahade edeceksiniz.   kaynak ; el yazması   Ya Beduh, Ya Atuf, Ya Vedud diye tesbih çektiğiniz zaman, niyetinizdeki kişi için; "Ey kullarına çok şevkatli, seven, sevdiren ve güç işleri kısa sürede yapan Allah'ım... Bu kimseye, beni en kısa s

   , Yer: Sevgi ve Muhabbet için Dualar

  • Soru: Evlilik Duası Önerir misiniz?

   evlenmek istiyorum dua önerir misiniz

   , Yer: Sorular

  • 7 Günde Tesirli Güzellik Duası.

   [h=4]Güzellik duasının sözleri [/h] Güzellik duası öncesi euzubesmele çekilir ve ardından Hz. Peygamberin dualara başlarken okuduğu şu kısa cümle söylenir:     “Süphane rabbiyel aliyyil alel vehhab” Bu sözden sonra on iki esmanın okumasına geçmeden evvel bir defa Fatiha suresi okunur. Ardından şu 12 esmanın her biri 3’er defa okunur.         El-Musavvir ( 3 defa okunur ) El-Latif ( 3 defa okunur ) El-Mucib ( 3 defa okunur ) El-Vedud ( 3 defa okunur ) El-Hamid ( 3 defa

   , Yer: Sevgi ve Muhabbet için Dualar

×
×
 • Yeni Oluştur...