Jump to content

Her Derde Deva Yasini Şerif


kayserciyes1
 Paylaş

Önerilen Mesajlar

Yasin suresinin faydalari

YASİN SURESİNİN SIRLARI

Hazinetül Esrar

Resulüllah (S.A.V.) Efendimiz buyurdu :

«Allah şüphesiz Ta-Ha ile Ya-Sin surelerini gökleri ve ye¬ri yaratmadan bin yıl önce okumuştur. Melekler Kur'an'ın bu surelerini dinleyince şöyle demişlerdi : Üzerine bu sureler inen ümmete müjdeler olsun!. Bu sureleri içinde taşıyanlara müjde¬ler olsun!. Bu sureleri okuyan dillere de müjdeler olsun!»

El Mesabih

 

«Ya-Sin suresi Kur'an'ın kalbidir. ahiret yurdunu dileyerek bunu okuyan herhangi bir kimse mutlaka bağışlanır. O halde bu sureyi ölüleriniz üzerine okuyunuz.»

Makaid bin Yesar

 

«Her şey'in bir kalbi vardır. Kur'an'ın kalbi ise YaSin süresidir. Kim bu sureyi okursa, Kur'an'ı on defa okumuş gibi Allah ona sevab yazar.»

İmam-ı Tirmizi

 

«Geceleyin sırf Allah rızası için YaSin suresini okuyankimsenin günahları bağışlanır. O halde bu sureyi Ölülerinize okuyun!.»

Taberani

 

Aynı hadis Ma'kal bin Yesar (R.A.)'den de rivayet yoluyla sabit olmuştur.

«Her gece Ya-Sin suresine devam edip bu hal üzere iken vefat eden kimse şehid olarak vefat etmiş olur.»

Taberani

 

İmam-ı Süyuti aynı hadisi el-itkan adlı eserinde nakletmiştir.

«Geceleyin Ya-Sin suresini okuyan kimse bağışlanmış olarak sabahlar.»

İmam-ı Buhari

 

İmam- ı Süyuti aynı hadisi Camiu's-Sağir adlı hadis mecmuasında nakletmiştir.

«Her şeyin bir kalbi vardır. Kur'an'm kalbi ise, Ya-Sin'-dir. Kim bu sureyi Allah rızasını gözeterek okursa bağışlanır. Ve Kurann'ı yirmi iki defa okumuş gibi kendisine sevab verilir. Herhangi bir mü'mine ölüm meleği geldiğinde onun yanında YaSin okunursa, her harf başına on melek iner. İnen melekler o hastanın önünde saf bağlayıp, Ölünce namazını kılarlar, onun için istiğfarda bulunurlar, gusledilirken bile yanından ayrılmazlar. Cenazesini takip ederler, namazım kılarlar ve defn edilmesine şahid olurlar. Herhangi bir müslüman sekerat-ı mevt halinde iken YaSin suresini okursa, cennetten Rıdvan bir şerbet getirip ona sunmadıkça ölüm meleği onun ruhunu almaz. Böylece suya kanmış bir halde (kıyameti) bekler. Cennete girinceye kadar hiçbir peygamberin havuzuna muhtaç olmadan suya kanmış olarak bulunur.»

 

«Kur'an'da bir sure vardır, okuyucusuna şefaat eder, dinleyenin bağışlanmasını sağlar, sahibini dünya ve ahiret hayrına gark eder, ahiret korkularını ondan defeder, O sureye ed-Dafl'a ve el-Kaadiye de denir.»

Bunun sebebi sorulunca Peygamber (S.A.V.) buyurdu ki:

«Sahibinden her türlü kötülüğü defeder ve onun bütün ihtiyaçlarını karşılar.»

«Ya-Sin suresini okuyan kimseye bu yirmi hac sevabına denk gelir. Onu dinleyene, Allah yolunda bin dinar sadaka ver miscesine sevab vardır. Bu sureyi yazıp sonra yazdı bulunduğu kap içinden su içenin karnına bin deva ve bin nur, bin de bereket ve rahmet iner. Kendisinden her türlü hastalık ve hıya¬net ve kötülük çekip alınır.»

 

«Geceleyin Ya-Sin suresini okuyan kimse bağışlanmış olarak sabahlar.»

 

Büyük velilerden Yahya bin Kesir'in şöyle dediği rivayet edilmiştir:

«Bize kadar gelen haberlere göre, kim sabahleyin YaSin suresini okursa akşama kadar gönül huzuru ve ferahlık içinde vakit geçirir. Akşamleyin okursa, sabaha kadar gönül huzuru ve ferahlık içinde bulunur.»

 

«YaSin suresini okuyunuz; çünkü onda yirmi bereket vardır Aç olan okuyacak olursa doyar, çıplak olan okursa gi¬yecek bir şey bulur. Bekar kimse okursa evlenir. Korku içinde bulunan okursa güvene kavuşur. Hapiste olan okursa kurtul¬ma çareleri bulur. Yolcu olan okursa yardım görür. Bir şey yitiren kimse okursa yitirdiği şey'i bulur. Bir ölü üzerine oku¬nursa mutlaka hafifler. Susamış kimse okursa mutlaka suya kanmış olur. Hasta bir kimse okursa şifa bulur.»

 

Diğer bir hadiste de:

«YaSin ne için okunursa o sonucu verir» Duyurulmuştur.

 

«Kabristana girip YaSin suresini kim okursa, mutlaka o gün için o kabirdeldler hafiflemiş olurlar. Okuyana da orada¬ki Ölüler sayısınca sevap ve İyilik verilir.»

Ruhül Beyan

«Gece ve gündüz YaSin suresini okuyan kimseye o gün için bir günah dokunmaz.»

Şemsül Maarif

 

«Şüphesiz ki Kur'an'da bir sure vardır ki Allah katında o Azize olarak anılır, sahibi de (onu okuyup devam eden de) şerefli olarak anılır. İşte o sure kıyamet günü okuyucusuna şefaat edecektir; Rabi'a ve Mudar kabilelerinden daha çok (kimselere bu şefaat erişecektir.) O sure, Ya-Sin'dir.»

İbn Habib

 

«İlahi rahmetten kovulmuş şeytanlar YaSin suresinden ve bir de Haşır suresinin son kısmı ile Muavvezeteyn surelerinden kaçarlar.»

«Kur'an'da bir sure vardır, okuyucusuna şefaat eder. Dinleyicisi de mağfirete mazhar olur. Haberiniz olsun ki o sure YaSin'dİr.»

 

«Kim Ya-Sin, Ha-Mim, Duhan surelerini bir arada okur ve bunun sevabım gönülden İnanarak sadece Allah'tan beklerse, (kul hakkı hariç) geçmiş günahları bağışlanır.»

 

«Ya-Sin ile Ha-Mim, Duhan surelerini bir gece ve gündüzde okuyan kimseye o gün bir günah dokunmaz.»

«Hamd olsun o Allah'a ki bana ve ümmetime Ya-Sin su¬resi ve ayet-i Kürsi ile ikramda bulunmuştur.»

Diğer bir rivayette İhlas suresi de zikredilmiştir.

Konumuzla ilgili hadisleri nakletmeye devam ediyoruz :

«Kim cuma gecesi İki rek'at namaz kılıp birinci rek'atte Ya-Sin suresini, ikinci rek'atte Mülk suresini okursa, kendisi¬ne her harf başına bir nur verilir ki bu nur (kıyamet günü) onun önünde yürür. Amel defteri de sağ eline verilir. Ve ken¬disine cehennemden kurtulduğuna dair bir de berat verilir. Kendi hanedanından yetmiş kişiye şefaat etme müsaadesine de mazhar olur. Kim bu hususta şüphe ederse münafık olur!»

Ed Dürrun Nazim

 

İbni Daris Hazretleri'nin yapmış olduğu rivayete göre,

tabiin-i kiramdan büyük alim ve büyük veli Said bin Cübeyr Hazretleri bir delinin üzerine Ya-Sin suresini şifa niyyetiyle okumuş ve deli derhal şifa bulup kendine gelmiştir.

 

Resulüllah (S.A.V.) Efendimiz bir hadislerinde ise şöyle buyuruyor:

«Kim Ya-Sin suresini bir ihtiyacının ününe alıp okursa, ihtiyacı yerine getirilmiş olur.»

Daremi

 

Bazı ilim adamlarına göre :

Ya-Sin suresini okumaya başlarken önce YaSin kelimesini yedi defa tekrarlar. Zalike takdiyrül aziyzil alim cümlesine gelince bunu da on dört defa tekrarlar. Selamün kavlen min rabbirrahim'i on altı defa, eveleysellezi halakas semavati vel arda bi-kaadirin ala en yahlüka mislehüm bela cümlesini ondört defa tekrarlar. Sonra da sureyi sonuna kadar okuyup tamamlar. Böylece bu tekrarlar kırk bir defa olmuş olur.

 

 

Yapılan rivayette Resulüllah (S.A.V.) Efendimiz şöyle buyurmuştur :

«Kim Ya-Sin suresini yazıp yazılı kaptan su içerse içine bin türlü deva, bin kesin inanç, bin şefkat ve bin rahmet girer. İçindeki her türlü hastalık, kin ve benzeri şeyler koparılıp atılır.»

İmam-ı Salebi

 

Yapılan rivayete göre, Ebu Ca'fer Muhammed bin Ali (R.A.) şöyle söylemiştir:

«Kalbinde bir katılık hisseden kimse Ya-Sin suresini za'feran ile cam bir bardağa yazsın, sonra içi¬ne su doldurup içsin.»

El Müstedrek

 

İmam Süyuti el-ltkan kitabında diyor ki:

«Kim YaSin suresini gül suyu ve za'feran karışımı bir sıvıyla yedi defa yazıp o kaptan su içerse ve bu içime yedi gün devam ederse duyduğu şeyleri hafızasında tutabilir, kendisiyle tartışan kimseleri alt edebilir ve halkın gözünde büyük ve haşmetli görünmeye başlar.»

 

Ya-Sin suresini hafıza için yazmak isteyen kimse onu misk ve za'feran karışımı ile yazsın, bunu suya koyup silik hale gelinceye kadar bekletsin. Ve sonra artık işittiği şeyleri hafızasında tutabilir. Süt emziren bir kadına bu içirilirse, çocuk için manevi bir gıda ve Allah'ın izniyle güzel bir şifa olur.

Hastalıkları, illetleri, ağrı ve sızıları defetmek için yazmak isteyen kimse onunla birlikte Fatiha süresiyle Muavveze-teyn surelerini ve ayet-i Kürsi'yi de misk ve za'feran karışımı ile cam bir bardağa ya da cam bir kaba yazsın, içine yağmur suyu dökerek yazı silik hale gelinceye kadar bekletsin ve sonra da o suyu hastalıklı olan kimseye içirsin.

 

Ancak bu suyu içen hasta içmeye başlarken şöyle desin:

Allah'ın kadri yüce ayet-leriyle ve saygıdeğer isimleriyle şifa bulmak niyetiyle bu su¬yu içiyorum.. Allahü Teala ona şifa verip afiyet bahşeder, kal¬bin anormal atışlarına karşı yarar sağlar.

 

Rızkın bereketlenmesi, hayır kapılarının açılması için Ya-Sin suresi yazılıp bereketlenmesi arzu edilen şeyin içine konu¬lur, böylece o şeyde bereket görülür.

Yorum bağlantısı
Diğer sitelerde paylaş

Teşekkürler karserciyes elinde kitpları olmayanlar için oldukça faydalı olacaktır. Allah razı olsun
umarım faydalı olur. allah sizdende razı olsun..

--------------------

allah razi olsun... allahin lutfu keremi senin uzerine olsun amin.
cümlemizin kardeşim saol.
Yorum bağlantısı
Diğer sitelerde paylaş

Aslında öyle de olur niyet ettim şu kadar günde okumaya dersin. Ama genelde komşularla toplanıp okumak daha kolay oluyor isyan topla komşularını :)))

çok teşekkür ederim zemhericim :) valla çok tesirli olduğunu duydum bi yerden başlamak gerek;)

Yorum bağlantısı
Diğer sitelerde paylaş

Ben belli günlere bölerek okumuyorum. Ama mümkün olduğu kadar çabuk bitirmeye çalışıyorum. Kendini ne zaman okuma modunda hissedersen, dileğine olan arzu ne zaman yoğunlaşırsa o zaman okumanı tavsiye ederim.

--------------------

Bir de Yasin-i Şerif'in sonunda bendeki kitapta bir bağışlama duası var. Her birinin sonunda o duayla Hz. Muhammed (SAV)'ın ruhu şeriflerine bağışlayıp dileğimi söylüyorum. Sonra fatiha okuyorum. İnanki çok etkisini gördüm. Allah kabul etsin.

Yorum bağlantısı
Diğer sitelerde paylaş

Sohbete katıl

Şimdi mesaj yollayabilir ve daha sonra kayıt olabilirsiniz. Hesabınız varsa, şimdi giriş yaparak hesabınızla gönderebilirsiniz.

Misafir
Bu konuyu yanıtla...

×   Farklı formatta bir yazı yapıştırdınız.   Lütfen formatı silmek için buraya tıklayınız

  Only 75 emoji are allowed.

×   Bağlantınız otomatik olarak gömülü hale getirilmiştir..   Bunun yerine bağlantı şeklinde gösterilsin mi?

×   Önceki içeriğiniz geri yüklendi.   Düzenleyiciyi temizle

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

 Paylaş

×
×
  • Yeni Oluştur...